Cirkev žiada vyšetrenie korupčných podozrení

Stanislav zvolenský

BRATISLAVA 15. februára (WEBNOVINY) – Rímskokatolícka cirkev žiada dôkladné vyšetrenie všetkých indícií o korupčnom správaní, najmä v prípade verejných činiteľov a aby sa vytvorili také podmienky pre políciu, vyšetrovateľov, prokuratúru a súdy, aby skutoční vinníci boli potrestaní a vlastným majetkom nahradili škodu, ktorú spôsobili. Vyplýva to z dokumetu Katolícka cirkev a spoločnosť 2012 – 2016, ktorý odovzdal predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský predstaviteľom Smeru-SD, SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd a SaS, pri stretnutiach v posledných dňoch. Podľa cirkvi integrálnemu ľudskému rozvoju bráni korupcia. „Neustále škandály a indície o korupčnom správaní politických elít, úradníkov a podnikateľov, ktoré zostáva nepotrestané, znižujú mieru spoločenskej dôvery a prehlbujú nezáujem ľudí o veci verejné. Nemorálnosť korupcie sa prejavuje v jej antisociálnom charaktere, keďže krádež verejných zdrojov spôsobuje dokázateľne ujmu pri financovaní verejnoprospešných služieb,“ uvádza sa v dokumente.

Katolícka cirkev a spoločnosť 2012-2016

Katolícka cirkev sa dlhodobo usiluje o taký vzťah so štátom, ktorý pri hľadaní rovnováhy medzi dobrom jednotlivca a spoločným dobrom, rešpektovaní základných ľudských práv a slobôd, princípov solidarity a subsidiarity, napomôže k integrálnemu ľudskému rozvoju jednotlivca i celej spoločnosti. Sme presvedčení, že v nasledujúcom období je potrebné neodkladne a rozvážne čeliť týmto výzvam:

A)Podpora života a rodiny

V posledných rokoch sme svedkami úpadku rodiny, ktorý je spojený s rozvodovosťou a pribúdajúcimi deťmi, ktoré sa rodia mimo manželstva. Zlý demografický vývoj nie je len odrazom nedostatku peňazí, ale aj individualistickej morálky. Nízka pôrodnosť v krátkom čase prinesie Slovensku vážne hospodárske, sociálne a spoločensko – kultúrne problémy. Sme v situácii, kedy sa spoločnosť vzdáva uprednostňovania konkrétnych morálnych hodnôt, najmä čo sa týka rodiny, manželstva, výchovy detí, či uplatňovania výhrady vo svedomí. Silnie tlak, aby si jednotlivé životné štýly boli navzájom rovnocenné bez možnosti ich morálneho posudzovania. Absencia diskusie o hľadaní rovnováhy medzi dobrom jednotlivca a dobrom spoločnosti má za následok, že akékoľvek správanie jednotlivca sa ospravedlňuje jeho právom na osobné šťastie. Často však ide o obyčajnú svojvôľu, ktorá zanecháva spúšť vo vzťahoch a deformuje spoločenskú morálku. Riešením hospodárskej krízy je zdravá rodina, otvorená životu, ktorá má vytvorené podmienky na dôstojný život. Preto sa Katolícka cirkev obracia na predstaviteľov štátu, politického a spoločenského života, aby prijali na podporu rodín tieto opatrenia:

Je nevyhnutné otvoriť celospoločenskú diskusiu a pripraviť národný plán na podporu rodiny.

Zabíjanie nenarodených detí pri umelom potrate treba zakázať.

Pripraviť ústavný zákon o ochrane manželstva.

Regulovať prácu počas nedieľ, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.

Zvýšiť podporu viacdetných pracujúcich rodičov riadne vychovávajúcich deti a zabezpečiť podporu projektom propagujúcim stabilný rodinný život a výchovu detí (napr. zavedením bonusov pri nákupe vybraných tovarov a služieb).

Nepodporovať projekty posilňujúce nemorálne nezodpovedné sexuálne správanie a financovanie potratov či antikoncepcie.

Zvýšiť informovanosť o škodlivých účinkoch antikoncepcie výrazným upozornením na obale a podporou vzdelávacích programov.

Zakázať voľný predaj bez receptu prípravkov spôsobujúcich potrat v rannom štádiu tehotenstva.

Vytvoriť podmienky pre lepšiu integráciu ľudí s fyzickým alebo mentálnym postihnutím do spoločnosti

B)Podpora trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti

Slovensko v súčasnosti čelí hospodárskej kríze. Projekt európskej integrácie treba naďalej podporovať. Naša skúsenosť učí, že priveľká byrokracia a priveľa centralizácie v ekonomických vzťahoch vedú k úpadku, a sú nezlučiteľné s princípmi solidarity a subsidiarity, ktorých uplatňovanie je nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj. Kresťanská tradícia odmieta tvrdenie, že by nadobúdanie materiálnych dobier a hospodársky rast boli najvyšším cieľom ľudstva. Trvalý hospodársky rast nie je jediným cieľom politiky, ani jediným zdrojom spoločenského blahobytu. Cieľom je integrálny ľudský rozvoj, ktorý rešpektuje človeka v jeho celistvosti. Hľadanie pomeru medzi šetrením verejných výdavkov a impulzmi pre rozvoj podnikania je neúplné bez diskusie o charaktere dobra spoločnosti a jeho rovnováhe s dobrom jednotlivca. Všetci sme povolaní k solidarite, ale viac tí, ktorí sú z Božej vôle viac obdarovaní.

Integrálnemu ľudskému rozvoju bráni korupcia. Neustále škandály a indície o korupčnom správaní politických elít, úradníkov a podnikateľov, ktoré zostáva nepotrestané, znižujú mieru spoločenskej dôvery a prehlbujú nezáujem ľudí o veci verejné. Nemorálnosť korupcie sa prejavuje v jej antisociálnom charaktere, keďže krádež verejných zdrojov spôsobuje dokázateľne ujmu pri financovaní verejnoprospešných služieb. Katolícka cirkev žiada od verejných predstaviteľov, aby na podporu trvalo udržateľného rozvoja života na Slovensku prijali tieto opatrenia:

Je nevyhnutné pri hľadaní rovnováhy medzi dobrom jednotlivca a dobrom spoločnosti zabrániť vytváraniu nových dlhov, tak na úrovni štátu, ako aj samospráv. Rovnaké princípy treba presadzovať aj na medzinárodnej úrovni.

Treba dôkladne vyšetriť všetky indície o korupčnom správaní, najmä v prípade verejných činiteľov a vytvoriť také podmienky pre políciu, vyšetrovateľov, prokuratúru a súdy, aby skutoční vinníci boli potrestaní a vlastným majetkom nahradili škodu, ktorú spôsobili.

I v hospodárskej kríze sa treba usilovať o zachovanie sociálneho zmieru a primerané zachovanie tých dobier, ktoré sú nevyhnutné pre dôstojný ľudský život.

Osobitnú pozornosť treba venovať integrácii Rómov, čo znamená posilniť kompetencie splnomocnenca vlády a po komunikácii so samosprávami, neziskovým sektorom, cirkvami a samotnými Rómami zaviesť flexibilnú legislatívu, ktorá umožní realizáciu nových integračných programov.

C)Reforma zdravotníctva

Zdravotníctvo už niekoľko rokov čelí vážnej kríze. Tá sa prejavuje najmä v neustálom zadlžovaní mnohých nemocníc a vysokými nákladmi za lieky. Pacienti pritom v ambulanciách nechávajú peniaze za mnohé malé platby, ktoré sú vyžadované. Štrajk lekárov narušil dôveru pacientov. Zdravotníctvo je verejná služba a narába so zdrojmi, ktoré sú obmedzené. Tento fakt hovorí, že treba hľadať rovnováhu medzi spravodlivosťou a solidaritou. Pre správne nastavenie systému je dôležité definovať postavenie pacienta, štátu a zdravotnej poisťovne. Systém má slúžiť pacientovi. Štát má nastaviť základné pravidlá tak, aby sa často nemenili a kontrolovať ich dodržiavanie. Nestabilita vedie k deformácii a zneužívaniu.

Zdravotné poisťovne vytvárajú zaujímavú pridanú hodnotu (robia systém efektívnejším, hodnotia kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, atď.). Nie je primerané jednoznačne odmietnuť legitimitu ich zisku v situácii, keď podľa rôznych odhadov až tretina tých, čo do zdravotníckeho systému vstupujú, ho tiež vytvára (lekárne, farmaceutické firmy, záchranné služby, laboratóriá, atď). Zdá sa, že budúcnosťou zdravotníctva je viaczdrojové financovanie, ktoré bude rešpektovať princíp solidarity bohatých s chudobnými, chorých so zdravými a umožní pacientom legálne tieto služby spolufinancovať. Katolícka cirkev navrhuje v oblasti zdravotníctva prijať tieto opatrenia:

Keďže zdroje na financovanie zdravotníctva sú obmedzené, treba pripraviť solidárny model viaczdrojového financovania, ktorý odstráni zo systému korupciu a neefektívnosť.

Hľadať pri komunikácii s lekármi takú právnu formu nemocničných zariadení, ktorá sprehľadní ich hospodárenie, zvýrazní osobnú zodpovednosť manažmentu a ukončí ich zadlžovanie.

Zaviesť elektronické zdravotníctvo.

Ponechať úlohu štátu pri tvorbe pravidiel a ich kontrole.

D) Právna úprava vzťahov so Svätou Stolicou

Vzťah Katolíckej cirkvi a Slovenskej republiky je vymedzený Základnou zmluvou medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou, Zmluvou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a Zmluvou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Základná zmluva predpokladá prijatie ďalších dvoch čiastkových zmlúv, a to Zmluvy o výhrade svedomia a Zmluvy o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi. Veľmi si želáme, aby sa na ich príprave v budúcnosti pokračovalo. Z týchto dôvodov navrhujeme:

Pripraviť také znenie zmluvy o výhrade svedomia, aby bola akceptovaná verejnosťou i naprieč politickým spektrom.

Rozšíriť expertnú komisiu o financovaní cirkvi na MK SR o zástupcov ďalších ministerstiev, keďže táto otázka má nadrezortný charakter.

E)Ďalšie oblasti, kde pôsobia cirkevné subjekty

Právnické osoby založené Katolíckou cirkvou pôsobia v oblastiach poskytovania verejných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálnych služieb a zdravotníctva. Aby bol zachovaný princíp solidarity, princíp subsidiarity a spravodlivého prerozdeľovania verejných zdrojov, je nutné:

1.Definovať verejnú prospešnosť, všeobecnú prospešnosť v poskytovaní verejných služieb.

Treba zaviesť štandardy poskytovaných verejných služieb obyvateľstvu, ktoré majú charakter verejnoprospešných služieb v oblasti

výchovy a vzdelávania,

sociálnych služieb,

zdravotníctva,

Na základe týchto štandardov pôjde o klienta, dostupnosť služby, efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a o kvalitu a konkurenciu poskytovanej služby, nie o to, kto je poskytovateľ – verejný, neverejný, štátny, neštátny, cirkevný, súkromný.

2.Zrovnoprávniť poskytovateľov verejných služieb z verejného a súkromného sektora pri ich financovaní na základe ukazovateľov kvality a rozsahu poskytovanej služby a vytvoriť konkurenčné prostredie dopytu a ponuky verejnej služby.

3.Zdokonaliť systém posudzovania, rozdeľovania a preukazovania oprávnených výdavkov financovaných z verejných zdrojov (zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o finančnej kontrole).

F)Výchova o vzdelávanie

Slovenská republika rozhodla v národnej legislatíve (Základnou zmluvou, zákonmi) finančne podporovať cirkevné školy a školské zariadenia. Je potrebné dosiahnuť stav, aby finančná podpora štátu nespôsobovala cirkevným školám a cirkevným školským zariadeniam diskrimináciu v oblasti prístupu k verejným financiám. Dnešný stav predstavuje situáciu, že štátne a cirkevné subjekty nemajú rovnocenný prístup k verejným financiám. Hlavnými úlohami pre nasledujúce obdobie je:

a)zabezpečiť úplne rovnocenné financovanie cirkevných škôl, školských zariadení a centier voľného času. Určiť taký mechanizmus, ktorý by neumožňoval meniť dohodnuté pravidlá hry svojvoľným výkladom zákonných ustanovení.

b)vytvoriť nárok na kapitálové výdavky aj pre cirkevné školy a cirkevné ŠZ, odstrániť prekážky pri povoľovaní školských zariadení (súhlas obce)

c)zabezpečiť časovú dotáciu vyučovania náboženskej výchovy podľa Zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní

G)Sociálne služby a zdravotníctvo

Oblasť sociálnych služieb a zdravotníckych služieb predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí, kde pôsobenie cirkevných subjektov dotvára komplexnosť úlohy cirkvi pri rozvoji spomínaných oblastí a pomoci ľuďom odkázaným na starostlivosť prostredníctvom iných osôb. Dnešný stav jednoznačne preukazuje, že dochádza k diskriminácií občanov podľa druhu zriaďovateľa, ktorý poskytuje službu a súčasne sa diskriminujú neverejní zriaďovatelia voči verejným. Hlavnými úlohami na nasledujúce obdobie sú:

a)slobodný výber poskytovateľa sociálnej služby klientom, zabezpečenie rovnakého financovania sociálnej služby, garancia financovania sociálnej služby na celé obdobie poskytovania sociálnej služby, zjednodušenie procesu financovania.

b)Zabezpečiť rovnocenné financovanie cirkevných zdravotníckych zariadení, najmä hospicov, rovnakými sumami za vykonávané úkony, zabezpečiť rovnoprávnosť zabezpečenia financovania hospicov

c)Riešiť problémovú situáciu v oblasti opatrovateľskej služby pre seniorov. Jej financovanie u neverejných poskytovateľov je zle vyriešené.

d)Umožniť poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí, keďže je lacnejšie ako v sociálnom zariadení.

H)Ochrana kultúrnych pamiatok

Ochrana kultúrnych pamiatok predstavuje dôležitý nástroj pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Je v záujme spoločnosti, aby štát garantoval ich udržiavanie jasnými a rovnakými pravidlami pre poskytovanie finančných prostriedkov.

Konferencia biskupov Slovenska

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Stanislav Zvolenský