HORECKÝ: Na Eskimákov a Siouxov sme pripravení

Marián Horecký
Marián Horecký Foto: Barbora Tancerová

Načo robiť sčítanie ľudu v takom rozsahu, ako sa robí, teda dotazníkmi v domácnostiach? Nemá štát dostatok informácií z iných databáz – zo Sociálnej poisťovne, daňových úradov, zdravotných poisťovní atď.?

Je pravda, že štát má informácie v iných databázach, ale tieto informácie nie sú navzájom prepájateľné. Ich dáta sú zozbierané vždy na základe nejakého identifikátora, napríklad rodného čísla, čísla poistenca a preto sa nedajú navzájom prepájať. Sčítaním zisťujeme tiež informácie, ktoré nie sú zachytené v žiadnej zo spomínaných databáz a registrov. Napríklad kategória ako rodina – v akom vzťahu sú ľudia, ktorí žijú v domácnostiach navzájom – sa nedá zistiť z nijakej inej databázy. Ďalším dôvodom je, že informácie z iných databáz sa nedajú použiť na najmenších územných jednotkách. Štatistický úrad informácie, ktoré získa sčítaním, spätne poskytne všetkým obciam, mestám, okresom, VÚC, celej republike. Informácie potrebujeme tiež na medzinárodné porovnanie. Ľudovo povedané, každá dobrá gazdiná si občas potrebuje urobiť poriadok vo svojej komore, zistiť, čo všetko a koľko toho má,  ako sa skutočnosť líši od toho, čo si myslela, čo tam má. A potom sa podľa toho rozhodne, čo treba dokúpiť, čo bude variť a podobne. 

Očakávate nejaké prekvapenia? Nastanú oproti výsledkom spred desiatich rokov v niektorých kategóriách nejaké väčšie zmeny?

Neočakávame. Máme informácie spred desiatich rokov, máme každoročné štatistiky, Dúfame, že nie.

Prekvapilo vás pred desiatimi rokmi niečo?

Asi vás sklamem, ale nie. Len sme dostali presné údaje namiesto predpokladaných.

Sčítanie obyvateľov vždy odráža aj politickú situáciu v danej oblasti v čase sčítania.Marián Horecký

Dosť sa vtedy napríklad rozoberali výsledky v oblasti náboženskej viery, fakt,že sa k viere prihlásilo viac ľudí ako v roku 1991.

To pre mňa nie je až také prekvapivé. Je jasné,že odpovede na niektoré otázky vždy zobrazujú subjektívny názor jednotlivca.  Sčítanie obyvateľov vždy odráža aj politickú situáciu v danej oblasti v čase sčítania. Napríklad v päťdesiatych rokoch sa výrazne menej ľudí prihlásilo k národnostným menšinám, ako v tridsiatych rokoch. Ľudia si svoju národnosť „upravili“ podľa politickej situácie. Vyhodnocovanie, prečo sa v niktorých kategóriách výsledky tako menia, však nie je úlohou štatistikov.

Už pred desiatimi rokmi prebiehali pred sčítaním na internete rôzne kampane, aby si ľudia prihlásili národnosť Eskimák alebo Sioux. Dnes je internet oveľa rozšírenejší ako vtedy, fungujú silné sociálne siete, ktoré rýchlo dokážu generovať tisícky prívržencov nejakého názoru. Neobávate sa, že pri tohtoročnom sčítaní bude vplyv týchto sietí na výsledky výrazný? V ČR dokonca už vraj na základe facebookovej skupiny štatistici počítajú s vyznávačmi fiktívneho náboženstva JEDI, ktoré sa vyskytuje vo filmoch o Hviezdnych vojnách.

Recestistov nemôžeme samozrejme úplne eliminovať. Nedá sa vylúčiť vplyv sociálnych sietí, ale počítame s tým, že väčšina ľudí pochopí, prečo to robíme. Nerobíme to, preto, aby mal Štatistický úrad nejakú prácu. Snažíme sa získať a spracovať objektívne informácie o spoločnosti, a  spoločnosti ich vzápätí aj poskytneme späť. Tie informácie majú význam. Na úrovni štátu sa podľa získaných informácií dá upraviť sociálna politika, zdravotná politika, politika trhu práce. Obce a mestá zase na základe podrobnej štruktúry obyvateľov rozhodovať o investíciách – či budú budovať nový domov dôchodcov, keď majú vysoký podiel starých ľudí, alebo či sprevádzkujú novú škôlku. Alebo či sa pre nich prioritu stane nová cesta cez kopec, ak zistia, že im veľa obyvateľov dochádza za prácou okľukou.

Čo by ste teda odkázali tým, ktorí majú chuť uvádzať recesistické údaje?

A ak sa aj nájde niekoľko recesistov, platí, že sčítanie je hra veľkých čísel. Aj niekoľko stoviek Siouxov je bezvýznamná množina, ktorá nevie ovplyvniť celkové výsledky. Budú zaradení medzi „ostatné a nezistené“. Na to sme pripravení. Osobne si myslím, že aj väčšina tých, ktorí k sčítaniu majú výhrady, ktorí hovoria o tom, že dotazníky vyplňovať nebudú alebo že si z toho urobia žart, ich v konečnom dôsledku vyplnia korektne. Zistia, že požadované informácie nijako neohrozujú ich súkromie.

Marián Horecký
Marián Horecký Foto: Barbora Tancerová

Kto zostavoval otázky do dotazníka?

Väčšina otázok v našich dotazníkoch vyplýva z nariadení Európskej únie. Európska únia prijala dohodu, že sčítania sa v členských krajinách budú robiť v rovnakom roku a budú zahŕňať okruh tzv. referenčných tém, ktoré budú rovnaké v každom štáte, aby bolo možné medzinárodné porovnanie.  Zároveň si každá krajina môže pridať vlastné zisťovania, ktoré sú pre ňu z nejakého dôvodu dôležité.

U nás to sú napríklad ktoré?

Napríklad otázka o národnosti obyvateľov. EÚ neprikazuje zisťovať národnosť, len štátnu príslušnosť. My však tento údaj považujeme za potrebný, a dokonca sú naňho naviazané ďalšie zákony. Napríklad zákon o používaní jazyka menšiny, kde sa presne stanovuje, že v obci sa môže používať v úradnom styku jazyk menšiny, ak zo sčítania vyplynie, že v nej žije isté dostatočné percento obyvateľov tejto menšiny. Tiež ak v našej spoločnosti hovorí o odluke cirkvi od štátu, tak je dôležité, aby sa vedelo, aká je situácia v tejto oblasti.

Prečo u nás nezisťujeme sexuálnu orientáciu, ako napríklad v Česku, alebo príjem, ako v Austrálii?

Každé sčítanie sa u nás koná na základe osobitného zákona, ktorého prílohou sú aj dotazníky s otázkami. My môžeme zisťovať iba  to, čo je v tomto zákone zadefinované. Zákon k tomuto sčítaniu prešiel už v roku 2008 (zákon č. 263/2008 Zz a opatrenie Štatistického úradu č. 438/2010 Zz). Teraz už nemôžeme od obyvateľov žiadať, aby odpovedali na iné otázky, než tie, ktoré sú uvedené v zákone. Zákon prešiel normálnym legislatívnym procesom, takže je odrazom tiež práce vlády a parlamentu.

Čo sa bude zisťovať pri vybavení domácností? Ubrali ste niečo čo bolo pred 10 rokmi a niečo pridali?

Napríklad už nezisťujeme, či má domácnosť chladničku. Pribudla otázka na nové technológie, ako je prístup k internetu, mobilnému telefónu, otázka na počítačovú gramotnosť. Pridali sme tiež zisťovanie,či je domácnosť vybavená klimatizáciou – súvisí to s fenoménom globálneho otepľovania. Tiež sme pridali otázku o zateplení domov. To bude podľa mňa zaujímavé, pretože túto informáciu v takomto rozsahu ešte nikto u nás nezisťoval. V dotazníku sú aj také zisťovania, ktoré sa niekomu môžu zdať smiešne, ako je otázka, či má domácnosť vodovod a splachovací záchod alebo či má kúrenie. Tieto vyplývajú z nariadené EÚ. Napríklad oproti roku 2001 budeme zisťovať situáciu v počítačovej gramotnosti. Nová je kategória tzv. obvyklého pobytu. My sme boli zvyknutí na kategóriu trvalého pobytu, ale množstvo ľudí dnes dlhodobo žije inde, ako majú nahlásený trvalý pobyt. Po tomto sčítaní by sme teda presnejšie mohli vedieť, koľko našich ľudí teda reálne žije dlhodobo v zahraničí, aj keď majú trvalý pobyt u nás, a naopak, koľko obyvateľov iných štátov žije dlhodobo u nás. 

 Ako bude konkrétne vyzerať sčítavanie?

Formuláre budú aj v jazykoch národnostných menšín, a v tých obciach, kde sa v úradnom styku používa aj jazyk národnostnej menšiny, budú mať obyvatelia možnosť požiadať o dotazník v jazyku menšiny. Na internete bude formulár aj po anglicky.

Ssčítanie je hra veľkých čísel. Aj niekoľko stoviek Siouxov je bezvýznamná množina, ktorá nevie ovplyvniť celkové výsledky.Marián Horecký

Práve možnosť sčítať sa cez internet bude tento rok novinkou. Ako bude prebiehať?

Predpokladáme, že spoločnosť je už v takom štádiu, že by to mohlo fungovať. Sčítací komisár, ktorý navštívi domácnosť, sa obyvateľov opýta, či chcú papierový formulár, alebo ho chcú vyplniť elektronicky. Ak povedia, že chcú elektronicky, nedostanú formulár, ale v nepriehľadnej obálke dostanú tzv. identifikátor, číslo a heslo, pod ktorým sa prihlásia do systému na internete a vyplnia sčítacie formuláre. Štatistický úrad spätne hneď zistí, či identifikátor, ktorý bol vydaný, bol aj naozaj použitý, teda či sa občan naozaj elektronicky sčítal. Informáciu o tom dá spätne sčítaciemu komisárovi. Ten bude vedieť, či tí, ktorí mu to sľúbili urobiť elektronicky, naozaj tak urobili. Ak sa zistí, že občan elektronický identifikátor prevzal, ale nepoužil, komisár  bude povinný znova navštíviť domácnosť a požiada ich, aby vyplnili klasické papierové formuláre. Ani na internete nikde nebude občan zadávať meno a priezvisko.

Kto bude môcť robiť sčítacieho komisára?

Musí to byť bezúhonný občan SR, starší ako 18 rokov a spôsobilý na správne úkony. Mal by tiež vedieť komunikovať s ľuďmi. Nábor sčítacích komisárov budú robiť jednotlivé obce sami.

Aká bude odmena sčítacieho komisára?

Koľko presne dostane jednotlivý komisár, zatiaľ neviem povedať, ale v zákone je na odmeny komisárom vyčlenených 5, 4 milióna eur. Odmena bude závisieť na veľkosti jeho sčítacieho obvodu, terénnych podmienok a podobne. V najbližších dňoch by sa mal prijať metodický pokyn pre obce, podľa ktorého vypočítajú výšku odmeny pre komisárov.Jeden sčítací komisár by mal štandardne sčítať 350 až 400 ľudí.

Ako je zaručená anonymita údajov? V malých obciach sa možno niektorí ľudia budú mať problém dať komisárovi do rúk dotazník, v ktorom je uvedené, či majú mobil alebo koľko presne ich žije v byte.

Nikde na formulári nebude uvedené meno a priezvisko. Každý sčítací komisár bude viazaný mlčanlivosťou, a to nielen počas výkonu funkcie, ale aj potom. Komisár bude mať svoj preukaz, číslo. A ak niekto má naozaj problém s odovzdaním údajov o sebe niekomu do rúk, môže použiť spomínaný elektronický formulár. Okrem toho, my nezisťujeme majetky. Nezisťujeme napríklad, či ľudia majú mobil a koľko ich majú, a aké paušály platia, ale zisťujeme len, či domácnosť má možnosť používať mobil. Rovnako je to s počítačom a internetom. Štatistický úrad tiež získané údaje môže použiť len na štatistické spracovanie, nesmie ich poskytnúť nikomu ďalej, teda ani daňovému úradu, ani Sociálnej poisťovni, súdom, exekútorom. Je to zo zákona – a okrem toho je to aj naša stavovská česť.

V Českej republike majú sčítanie už v marci a beží tam reklamná a informačná kampaň pred sčítaním. Bude aj u nás?

Aj my už ale začíname s informovaním verejnosti, napríklad vedenie Štatistického úradu už navštívilo všetky krajské mestá a robilo prezentácie pre samosprávy a regionálne médiá. Kampaň sa zintenzívni niekoľko týždňov pre sčítaním. Je založená na tom, že ak nám občan poskytne korektné informácie, dostane späť korektné výsledky, použiteľné na zlepšenie reálneho života.

Zhovárala sa Barbora Tancerová

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom