Košice zastavili stavebné konanie pre Národné tenisové centrum, dôvodov bolo veľa

Národné tenisové centrum (NTC,), Košice
Vizuálny plán Národného tenisové centra v Košiciach. Foto: www.stz.sk

KOŠICE 1. februára (WebNoviny.sk) – Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií zastavilo koncom januára stavebné konanie pre stavbu Národné tenisové centrum (NTC) Košice.

Viaceré chybné výkresy

Ako dnes informoval v tlačovej správe košický magistrát, najväčším problémom sa ukázal nesúlad medzi prezentovaným a skutočným počtom parkovacích miest.

Mesto prostredníctvom špeciálneho stavebného úradu upozornilo na viaceré nezrovnalosti medzi pôvodným projektom a tým, čo spoločnosť predkladala na stavebné konanie. Problémom boli aj viaceré chybné výkresy a technické správy k výstavbe.

Mesto stavebníka vyzvalo

Stavebník – akciová spoločnosť NTC Košice, ktorého v tomto stavebnom konaní zastupovala spoločnosť Ento Košice, podal 1. marca 2018 na Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie mesta Košice žiadosť o stavebné povolenie pre dopravné stavby.

Keďže predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, mesto stavebníka ešte v júli 2018 vyzvalo, aby opravil, doplnil a zosúladil projektovú dokumentáciu vo viacerých bodoch.

Mal doplniť napríklad výkres pozdĺžneho profilu účelovej komunikácie, ktorá bude za hlavnou budovou NTC, alebo zosúladiť počet parkovacích miest v ich grafickom vyznačení a číselnom popise ich počtu.

Rozpor v projektoch

V projekte, ktorý bol posudzovaný podľa zákona o EIA bolo riešených 190 parkovacích miest, no v predloženom projekte ich bolo už len 180. Rozpor bol v dopravno-kapacitnom posúdení rezervy 20 parkovacích miest pre potreby hlavnej budovy, ktoré sa v projekte nenachádzali.

Stavebník čiastočne vyhovel požiadavkám špeciálneho stavebného úradu, no chýbal napríklad aj súhlas na výrub kolíznych drevín. Keďže stavebník nedokázal predložiť v tomto konaní právoplatné výrubové povolenie, špeciálny stavebný úrad vyhodnotil, že nie je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby.

V dopravno-kapacitnom posúdení projektu vypracovaným autorizovanou stavebnou inžinierkou sa uvádza, že podľa výstupov z prieskumu statickej dopravy je celkový potenciál parkovacích miest v okolí areálu okolo 5 000.

Z toho 541 parkovacích miest je stále nevyužitých a predstavuje alternatívnu ponuku jednorazového parkovania v okolí v čase športového podujatia. Na podklade toho bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie a následne pre stavebné konanie, ktorá však riešila iba 180 parkovacích miest pre účely hlavnej stavby – budovy NTC a jej okolia.

Chybne vypracovaná dokumentácia

„Tento prieskum nevychádzal z reálnych meraní statickej dopravy. Stavebník nepreukázal, že má k parkovacím miestam, s ktorými uvažuje, reálne a právne uzatvorený zmluvný vzťah s ich vlastníkmi, respektíve správcami, na základe ktorého by ich v prípade potreby mohol využiť,“ uvádza vo svojom rozhodnutí vedúca referátu špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie magistrátu mesta Košice Marta Makšimová.

Doložila, že projektová dokumentácia nezodpovedala viacerým právnym náležitostiam a bola vypracovaná s chybami a so zjavnými nezrovnalosťami medzi jednotlivými výkresmi a v rôznych stupňoch.

Zastavenie konania z procesných dôvodov

Hoci stavebník v určenej lehote doplnil svoje podanie o náležitosti uvedené vo výzve, na základe ich posúdenia a vyhodnotenia špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že v konečnom dôsledku neboli v určenej lehote odstránené nedostatky podania.

„Situáciu som osobne preveril. Projektová dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, čo malo podľa špeciálneho stavebného úradu za následok zastavenie tohto konania z procesných dôvodov,“ skonštatoval primátor mesta Jaroslav Polaček.

Obyvatelia voči projektu protestovali

Akciová spoločnosť NTC sa voči tomuto rozhodnutiu môže odvolať do 15 dní. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku.

Projekt NTC Košice je spoločným projektom mesta Košice a Slovenského tenisového zväzu (STZ). Formálne sa začal pripravovať po podpísaní Memoranda o spolupráci, ktoré schválil STZ aj mestské zastupiteľstvo mesta Košice v decembri 2015.

Na realizáciu projektu bola založená spoločná akciová spoločnosť NTC Košice, a. s., v ktorej má mesto Košice 49 % akcií a STZ 51 % akcií. Centrum má slúžiť na športovú prípravu talentovanej mládeže, usporiadanie zápasov tenisovej reprezentácie (Davis Cup, Fed Cup) a tenisové a športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia.

Neskôr sa k nim pridala aj úloha slúžiť ako športovisko pre podujatie Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2021. Voči projektu začali protestovať obyvatelia okolitých ulíc a žiadajú, aby vedenie mesto našlo iný priestor na realizáciu projektu.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jaroslav Polaček