Košický magistrát pripomína povinnosť podania priznania k dani z nehnuteľností

Cieľom listovej kampane bolo zvýšiť povedomie ľudí o dani z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Do konca januára je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Povinnosť podať priznanie sa týka tých osôb, ktoré v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť napríklad kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením alebo iným spôsobom. Rovnakú povinnosť ukladá zákon aj v prípade, ak v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú vlastnia, došlo vlani k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. Napríklad ak dostali stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby,“ skonštatovala vedúca referátu daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.

Čiastkové priznanie

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností musia podať aj tí daňovníci, ktorým k 31. decembru 2021 zanikla daňová povinnosť k tejto dani. Ide o všetkých tých, ktorí v priebehu uplynulého roka predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú už ju v nájme alebo v správe, resp. ju prestali užívať.

Ak boli doteraz daňovníkmi, tak ich chceme upozorniť, že v tlačive musia vyznačiť, že podávajú čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Ak čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti nepodajú, správca dane im daň na zdaňovacie obdobie vyrubí, hoci už nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti,“ uviedla Moleková.

Celková výška

Sadzby dane zostávajú rovnaké ako v roku 2021. Celková výška dane bude závisieť od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Tú je možné nájsť v liste vlastníctva, v rozhodnutí katastra o zápise nehnuteľnosti alebo v zmluve, ktorou občan nadobudol svoju nehnuteľnosť.

Rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti a jej výške dostanú občania poštou alebo do svojich elektronických schránok v priebehu jari.

Rovnako ako uplynulý rok platí, že seniorom po dovŕšení veku 70 rokov na ďalšie zdaňovacie obdobie patrí zníženie dane z nehnuteľností o 50 percent pri dani zo stavieb na bývanie a dane z bytov v ich vlastníctve, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Zníženie daní

Správca dane poskytne takéto zníženie automaticky. V prípade zníženia dane z pozemkov, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, si fyzické osoby staršie ako 70 rokov musia nárok na zníženie výšky dane uplatniť do 31. januára podaním čiastkového priznania k dani z pozemkov, spolu s prílohou na zníženie.

V ňom si daňovník určí, ktoré pozemky slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu. Daňovník si uplatní zníženie na pozemky len raz, na ďalšie zdaňovacie obdobie ho už správca dane poskytne automaticky.

Poštou či osobne

Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, je daňovník povinný mestu Košice ako príslušnému správcovi dane podať do 31. januára.

Je to možné urobiť poštou alebo doručiť osobne do kancelárie prvého kontaktu alebo podateľne magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A. K priznaniu z k dani z nehnuteľností je potrebné stiahnuť si tlačivo na tejto stránke mesta alebo využiť portál Elektronických služieb mesta Košice, kde každý záujemca získa aj podrobné informácie.

K vyplnenému priznaniu k dani z nehnuteľností treba priložiť fotokópie potrebných dokladov. Sú nimi kópia rozhodnutia o povolení vkladu z katastra nehnuteľností, kópia právoplatného stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia, alebo kópia právoplatného dedičského osvedčenia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Magistrát Košice