Modrá škola vytvára pozitívny vzťah mladých ľudí k vode

Bez názvu
Foto: Modrá škola

BRATISLAVA 12. septembra (WBN/PR) – OZ Mladí vedci Slovenska, realizátor vzdelávacieho programu Modrá škola, pri príležitosti začiatku už štvrtého školského roka tohto programu bilancuje. Sociologický prieskum, zrealizovaný na vzorke 550 žiakov z 28 škôl v BSK v rokoch 2009 a 2011, potvrdzuje postupnú pozitívnu zmenu správania školákov v oblasti zdravého pitného režimu.

Strategickým zámerom projektu Modrá škola je postupne vytvárať pozitívny vzťah mladých ľudí k vode ako produktu nevyhnutnému pre život. Program Modrej školy, na ktorom spolupracujú aj samotní pedagógovia škôl, je koncipovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode. Mladých ľudí edukuje o výrobe pitnej vody, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode.

Efekt vzdelávacieho programu na poznatky, postoje a konkrétne správanie žiakov v oblasti pitného režimu potvrdili sociologické prieskumy. „Z prvého realizovaného prieskumu v roku 2009 vyplynulo, že žiaci majú nízku úroveň vedomostí o pitnej vode, pitnom režime, čistení odpadovej vody a pod. V roku 2011 bol na totožnej vzorke žiakov zistený pozitívny vývoj v správaní žiakov resp. ich rodín. Z prieskumu vyplynulo, že podiel rodín konzumujúcich primárne vodu z vodovodu stúpol z 36% na 53%. Zároveň počas sledovaného obdobia klesol podiel rodín, ktoré pijú kupované balené nápoje každý deň z 50% na 40%. Veríme, že tieto prvotné výsledky iba povzbudia rodiny s deťmi, aby v rámci pitného režimu preferovali nápoj, ktorý je pre ľudské telo nevyhnutný a najprirodzenejší,“ prezentuje výsledky koordinátor programu RNDr. Ján Šípoš, CSc. z OZ Mladí vedci Slovenska.

Ďalšie zaujímavosti z prieskumu

– Pod pojmom „voda“ si polovica opýtaných predstavila more, jazero, rieku a pitný režim iba tretina detí

– Využitie vody žiaci primárne spájajú s osobnou hygienou, sekundárne s pitným režimom

– Viac detí deklaruje šetrenie vodou oproti minulosti

– Rebríček obľúbenosti nápojov v domácnosti podľa prieskumu:

1. čistá pitná voda z vodovodu (53%);

2. ochutené minerálky (44%);

3. pitná voda z vodovodu zmiešaná so sirupom (40%);

4. čaj (40%)

Do vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Modrá škola sa môžu zapojiť materské, základné, stredné a vysoké školy, ktoré majú sídlo v Bratislave a okresoch Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Senica a Skalica.

Bez názvu
Foto: Modrá škola

Aktivity Modrej školy v š.r. 2012/2013

Študenti, žiaci a samotné školy sa môžu zapojiť do nasledovných aktivít a činností: Veľká vedomostná súťaž o vode, Festival vody 2012, Fotografická súťaž, výtvarná a literárna súťaž na tému „Voda ako súčasť môjho každodenného života (doma, v škole, v mojom meste/obci), Exkurzie pre školské skupiny do čistiarní odpadových vôd, Exkurzie na ostrov Sihoť, Budovanie pitných fontán v školách, Blog pre pedagógov, Odborné semináre zamerané na zvyšovanie kompetencií pedagógov zo škôl zapojených do vzdelávacieho programu, Elektronická maľovánka, Cena BVS za najlepšiu záverečnú bakalársku a diplomovú prácu.

Ceny BVS pre vysokoškolákov

V rámci slávnostného otvorenia štvrtého ročníka Modrej školy Cenou BVS za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstvaboli včera odmenení nasledovní študenti:

Kategória Diplomová práca:

1. miesto

Ing. Katarína Vranaiová, Návrh riešenia odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v obciach pod 2 000 EO

Vysoká škola: Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach

2. miesto

Ing. Michal Béder, Hydraulické posúdenie kapacity zberača C stokovej siete mesta Bratislava

Vysoká škola: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

3. miesto

Ing. Monika Macurová, Hospodárenie s dažďovou vodou v urbanizovaných územiach

Vysoká škola: Ústav environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Kategória Bakalárska práca:

1. miesto

Bc. Martin Maršalko, Využitie dažďovej vody pre potreby rodinného domu

Vysoká škola: Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach

2. miesto

Lukáš Hrdlička, Oxidačná degradácia chlórovaných polutantov s využitím systému kovový hliník – kyselina

Vysoká škola: Katedra chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

3. miesto

Bc. Anna Dominiková, Arzén vo vodách a metódy jeho odstránenia

Vysoká škola: Katedra chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Viac informácií o aktivitách vzdelávacieho programu BVS pre deti a mládež Modrá škola v školskom roku 2012/2013, ponuku exkurzií do čistiarní odpadových vôd BVS, metodické príručky a pracovné zošity o vode, hry pre deti a ďalšie zaujímavosti o vode nájdete na portáli programu www.modraskola.sk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Mladí vedci Slovenska, o. z.