Poslanci schválili viaceré opatrenia v rezorte dopravy, ktoré majú zmierniť negatívne dopady pandémie

Foto: SITA/AP

Znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia a zmierniť negatívne dopady pandémie koronavírusu majú viaceré opatrenia aj v oblasti cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, ako aj výstavby, bytovej politiky a cestovného ruchu.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) o tom informoval v stredu pri odôvodnení vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) v súvislosti s ochorením COVID-19.

Úprava sa dotkne viacerých zákonov

Parlament následne počas druhého dňa 6. schôdze Národnej rady SR v skrátenom konaní schválil zákon hlasmi 142 zo 145 prítomných poslancov. Zákon upravuje pätnásť zákonov v rámci rezortu dopravy a výstavby, jeho účelom je minimalizovať vplyv pandémie a účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia.

Úprava zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) umožňuje, aby stavebné úrady vykonávali ústne pojednávania a miestnu obhliadku len v nevyhnutnom rozsahu.

Stavebné úrady budú môcť predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu, musia však o tom upovedomiť všetkých účastníkov konania.

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

Vyvlastňovanie pozemkov a stavieb

Stavebné úrady tiež vybavia bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môžu vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.

Zmena bude aj v zákone o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. „Tam opäť minimalizujeme ústne pojednávania len na nevyhnutný rozsah a vyvlastňovací orgán môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu,“ priblížil Doležal.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh Ondreja Dostála (SaS), aby sa ústne pojednávanie vo vyvlastňovacom konaní uskutočnilo aj v prípade, ak niektorý z účastníkov konania bude na tom trvať.

„V zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb je ústne pojednávanie zo zákona povinné. Týmto zákonom ideme dať výnimku, že konanie nebude musieť byť povinné,“ povedal Dostál.

V konaniach podľa stavebného zákona je podľa neho situácia trochu odlišná, keďže stavebný úrad môže už v súčasnosti upustiť od ústneho pojednávania a od miestnej obhliadky, ak sú mu známe pomery v území a domnieva sa, že nie je nevyhnutné ústne pojednávanie.

Cestovný ruch

„Ďalšia úprava sa týka zákona o podpore cestovného ruchu, kde posúvame lehotu na uplatnenie žiadostí o dotáciu ministerstva v súvislosti s organizáciami cestovného ruchu do 30. júna 2020,“ uviedol minister Doležal.

Cez novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov bude termín na predloženie chýbajúcich príloh k žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu na základe výzvy z roku 2019 predĺžený do 30. júna 2021.

Predĺži sa lehota splatnosti úverov

Zmena sa dotkne aj zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Pre žiadosti o dotácie podané v rokoch 2018 a 2019 sa predĺži lehota na uzavretie následnej kúpnej zmluvy najneskôr do 31. augusta 2021, resp. 2022.

Rovnako budú predĺžené lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy pre žiadateľov o poskytnutie podpory priznanej zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v rokoch 2018 a 2019, a to úpravou zákona o fonde.

Termín na predkladanie žiadostí na rok 2020 bude predĺžený do 31. augusta tohto roka. So žiadateľom, ktorému fond poskytol úver, pričom jeho splatnosť neuplynula pred vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu, a tento žiadateľ požiadal v roku 2020 o odklad splátok, bude možné dohodnúť predĺženie lehoty splatnosti úveru najviac o dvanásť mesiacov.

V zákone o autoškolách bude predĺžená platnosť inštruktorského preukazu až do štyroch mesiacov po odvolaní aktuálnej situácie.

Novela zákona o cestnej doprave

Novela zákona o cestnej doprave umožní predĺženie platnosti šestnástich dokladov. Platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty vodiča, ktorá uplynie alebo uplynula počas súčasnej situácie, sa novelou zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov predĺži do štyroch mesiacov po skončení krízovej situácie.

Úprava zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke zabezpečí, aby ministerstvo dopravy počas krízovej situácie mohlo obmedziť prijímanie návrhov na schválenia. Zmeny sa dotknú aj zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej DoležalOndrej Dostál
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRNR SR Národná rada Slovenskej republiky