Pripravovaný návrh leteckého zákona má odstrániť niektoré prekážky v civilnom letectve

Pripravovaný návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon) zabezpečí právnu úpravu v tomto sektore na národnej úrovni alebo úrovni Európskej únie (EÚ). Zohľadní oblasti upravené jej záväznými aktmi aj oblasti, ktoré európske pravidlá neupravujú.

Zároveň má zabezpečiť vykonanie nielen právne záväzných predpisov, ale aj odstrániť niektoré súčasné prekážky v civilnom letectve.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vo štvrtok predložilo predbežnú informáciu o príprave návrhu leteckého zákona na pripomienkovanie, to potrvá do 10. augusta. Začiatok pripomienkovania samotného návrhu rezort očakáva v auguste, resp. v septembri.

Navrhovaná právna úprava

Navrhovaná právna úprava bude upravovať najmä oblasť využívania vzdušného priestoru, poskytovania leteckých navigačných služieb, leteckej prevádzky, obchodnej leteckej dopravy, licencovania leteckého personálu, výrobkov leteckej techniky, bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ohlasovania a bezpečnostného vyšetrovania udalostí v civilnom letectve, lietajúce športové zariadenia, sankcie, pôsobnosť orgánov štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru,“ vyplýva ďalej z predbežnej informácie.

Právne záväzné akty EÚ neupravujú komplexne všetky oblasti civilného letectva, ale upravujú len určité oblasti do určitej úrovne. Hlavný právny rámec pôsobnosti EÚ v legislatívnej a právnej úprave civilného letectva je tzv. základné nariadenie z roku 2018 v platnom znení.

To určuje, aké oblasti sú upravené záväznými aktmi, ktoré nie sú upravené a môžu byť upravené členský štátmi využitím tzv. opt-out mechanizmu. Návrh zákona tak upraví aj nepokryté oblasti, resp. tie, kde sa uplatnil tento mechanizmus.

Na medzinárodnej úrovni

V civilnom letectve je niekoľko úrovní legislatívnej a právnej úpravy tohto sektora. Najvyššiu úroveň predstavujú štandardy a odporúčania a postupy medzinárodných organizácií, najmä Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO).

Tá cez Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, jeho prílohy a k nim vypracované postupy a odporúčania upravuje na medzinárodnej úrovni oblasti civilného letectva.

Zmluvné štáty tohto dohovoru sú povinné prevziať štandardy a odporúčania a postupy do svojho vnútroštátneho právneho poriadku. Vzhľadom na členstvo Slovenska v EÚ strednú úroveň tvoria jej právne záväzné akty, ako aj prostriedky preukázania zhody a poradenský materiál vydávaný Agentúrou EÚ pre bezpečnosť civilného letectva (EASA).

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EASA Európska agentúra pre bezpečnosť letectvaEU Európska úniaICAOMDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR