Naši študenti majú slabú slovenčinu, nevedia sa vyjadrovať

Ústne maturity
Ústna maturitná skúška na 8-ročnom Gymnáziu Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave. Foto: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA 28. mája (WEBNOVINY) – V základných aj stredných školách treba zlepšiť vyučovanie spisovného slovenského jazyka. Upozorňuje na to v poradí druhá Správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky z dielne rezortu kultúry.

„Už prvá správa upozornila na viaceré nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré sa prejavujú v nedostatočnom ovládaní slovenského spisovného jazyka u absolventov základných a stredných škôl,“ upozorňuje rezort kultúry, podľa ktorého nedostatky stále pretrvávajú.

Žiaci väčšinou odpovedali jednoslovne

Ucitel skola skolaci
Foto: SITA/Diana Černáková

Ministerstvo kultúry sa v správe odvoláva na zistenia školskej inšpekcie. Podľa jej zistení sa v základných školách stáva, že sa žiaci nesúvisle vyjadrujú, ich odpovede sú neucelené, často jednoslovné a zväčša iba s pomocou dokážu zdôvodniť správnosť použitých postupov. V školskom roku 2011/2012 skontrolovala inšpekcia úroveň používania a ovládania štátneho jazyka na 5025 vyučovacích hodinách.

Z celkového počtu sledovaných hodín na prvom stupni sa spomínané zistenia inšpekcie ukázali takmer na štvrtine týchto hodín. V stredných odborných školách inšpekcia v minulom i predminulom školskom roku skontrolovala 3 351 hodín, počas ktorých sledovali úroveň používania a ovládania štátneho jazyka.

„Žiaci bez pomoci učiteľa len zriedka dokázali prezentovať výsledky pridelených zadaní s patričnou komunikačnou úrovňou. Komunikačné zručnosti jednotlivcov boli na málo vyhovujúcej úrovni, chýbala im spontánnosť, boli neisté, málo rozvinuté, zvyčajne dominovali jednoslovné výpovede,“ uvádza sa v zisteniach inšpekcie. Vyučujúci podľa inšpektorov nevenovali náležitú pozornosť kultúre prejavu žiakov, akceptovali prvky nárečia i nedostatky v používaní odbornej terminológie.

Nedostatky sú aj na školách s maďarským jazykom

Nedostatky inšpekcia odhalila aj v školách s vyučovacím jazykom maďarským. „Nedostatočné zabezpečenie ovládania štátneho jazyka vo výchovno-vzdelávacom procese sa prejavuje slabou pripravenosťou žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, z ktorých mnohí ani po absolvovaní povinnej školskej dochádzky nie sú schopní dorozumieť sa v štátnom jazyku a sú odkázaní na pomoc starších rodinných príslušníkov, ktorí mali pravdepodobne v minulosti utvorené lepšie podmienky na osvojenie si štátneho jazyka, ako je to u nás v posledných rokoch,“ uvádza rezort kultúry v správe.

V 40 percentách sledovaných hodín v základných školách inšpekcia odhalila, že viacerí žiaci sú pri komunikácii nesmelí a neistí a často sa nevyjadrujú správne a plynulo. Žiaci podľa zistení inšpekcie nemali osvojenú slovnú zásobu, nedokázali tvoriť samostatne vety, súvisle a obsažnejšie odpovedať na otázky, plynule čítať text, častejšie si vyžadovali výraznú pomoc učiteľov aj v maďarskom jazyku.

Chyba je podľa inšpektorov aj na strane učiteľa. „Vo viacerých školách učitelia uplatňovali preklad do materinského jazyka na úkor precvičovania slovnej zásoby či gramatického javu v štátnom jazyku a iba ojedinele využívali zvukové nahrávky so slovenským textom a CD nosiče s ukážkami literárnych diel,“ uvádza sa v správe.

Ucitel,skola
Foto: SITA/Diana Černáková

Treba skvalitniť komunikáciu žiakov

Rezort kultúry odporúča okrem iného zabezpečiť pravidelné školenia pre učiteľov materských, základných a stredných škôl, legislatívne zabezpečiť vyučovanie slovenského jazyka v školách s vyučovacím jazykom maďarským v malých skupinách a zvýšiť hodinovú dotáciu predmetu slovenský jazyk a literatúra so zapojením slovenských lektorov v týchto školách.

Dbať by sa v školách malo na skvalitnenie komunikácie žiakov, napríklad zadávaním úloh na riešenie reálnych situácií zo života a rozvíjať vzájomnú komunikáciu žiakov v rámci dvojíc alebo skupín, vo vyučovaní slovenčiny by sa tiež mali zaviesť inovácie.

„Rezort školstva sa v zmysle návrhu uznesenia oboznámi so závermi a odporúčaniami Správy Ministerstva kultúry SR a zváži možnosť ich realizácie,“ reagoval rezort školstva. Podľa jeho tlačového oddelenia ministerstvo venuje problematike štátneho jazyka neustálu systematickú pozornosť a to napríklad kontinuálnym vzdelávaním pre učiteľov s vyučovacím jazykom maďarským, v nových pripravovaných osnovách sa tiež ráta s posilnením slovenčiny v základných školách. Okrem toho podľa ministerstva Štátny pedagogický ústav chystá ďalšie aktivity, ktoré sa budú venovať slovenčine v školách.

Páči sa vám nový videoklip Mariah Carey k piesni You're Mine (Eternal)?

Táto anketa už bola ukončená
0%
50%
50%
0%

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR