Cieľom odpadového hospodárstva do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním

Odpad, smeti
Foto: ilustračné, Getty Images

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady. Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025, ktorý v stredu odobril kabinet.

Okrem toho je podľa ministerstva životného prostredia potrebné aj naďalej presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu.

Je potrebné vykonať systémové zmeny

„Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako prospešný nástroj na zlepšenie triedeného zberu musí zostať zachovaný, avšak je žiaduce vykonať systémové zmeny a zlepšenie fungovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov v praxi pre prúd obalov a neobalových výrobkov,“ konštatuje envirorezort v schválenom materiáli.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov a záväzkov je podľa ministerstva potrebné zamerať pozornosť na prúdy odpadov, ako sú zmesový odpad, stavebný odpad a odpad z demolácií, objemný odpad, textil a bioplasty. V spolupráci s inými ústrednými orgánmi štátnej správy je potrebné zabezpečiť podporu trhu s recyklátmi vyrobenými z odpadov.

Informovanosť ľudí sa musí zlepšiť

„Pri budovaní infraštruktúry v odpadovom hospodárstve je potrebné uplatňovať myšlienku spájania menších celkov do väčších združení a presadzovať podporovanie takých zariadení na spracovanie odpadu, ktoré budú udržateľné počas celej svojej existencie. Tiež je potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo najlepších environmentálnych postupov (BEP),” pokračovali.

Zdôraznili aj potrebnú zlepšiť informovanosť obyvateľov a všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve o zbere, opätovnom používaní a recyklácii odpadov.

V programe si stanovili aj ďalší cieľ

Program si dáva za cieľ zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 percent a miery prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu na 55 percent.

Znížiť by chceli aj podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom odpade na 25 percent, vytvoriť funkčný systém nakladania s odpadom z bioplastov a zvýšiť recykláciu a opätovné používanie použitého textilu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR