Dlhodobý problém v evidencii vlastníctva pozemkov by mal vyriešiť nový zákon, upraví konanie

traktor, pole, poľnohospodárstvo
Foto: ilustračné, SITA/AP

Dlhodobý problém v evidencii vlastníctva pozemkov, ktorý spôsobujú pozemky nezistených vlastníkov, by mal vyriešiť nový zákon. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu zákona o pozemkoch nezistených vlastníkov, ktorú rezort pôdohospodárstva predložil do pripomienkového konania.

Návrh zákona má upraviť konanie, ktorého výsledkom bude prechod práv k pozemkom nezistených vlastníkov na štát. Proces však má rešpektovať rozhodnutia súdov. Zákonom sa má upraviť správne konanie, ktoré je viazané na pozemky a spoluvlastnícke podiely patriace neznámym vlastníkom.

V konaní sa poskytne dostatočný čas na to, aby si prípadní nástupcovia nezistených vlastníkov mohli po preukázaní nároku uplatniť svoje vlastnícke práva. Správne konania by mali mať v kompetencii okresné úrady, pozemkové a lesné odbory v spolupráci s odbormi katastra nehnuteľností.

Rozdelenie do dvoch skupín

Územným obvodom konania by malo byť katastrálne územie obce. Po začatí konania by správny orgán mal vytvoriť zostavu pozemkov s nezisteným vlastníkom, ktorá bude obsahovať všetky dostupné údaje o pozemkoch a spoluvlastníckych podieloch.

Následne zverejní zostavu verejnou vyhláškou aj v spolupráci s obcou na lehotu, ktorou sa zabezpečí čas na uplatnenie nárokov právnych nástupcov nezistených vlastníkov k pozemkom. Po uplynutí lehoty sa pozemky rozdelia do dvoch skupín.

Kedy neprejde pozemok do rúk štátu

Prvú skupinu budú tvoriť pozemky, ku ktorým nebol uplatnený nárok nástupcov nezistených vlastníkov. Pri týchto pozemkoch sa zabezpečí individualizovaný prístup k vlastníkovi. Správny orgán vydá rozhodnutia, ktorými prejde vlastníctvo pozemkov a spoluvlastníckych podielov nezisteného vlastníka na štát. Rozhodnutia budú zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a bude voči nim možné podať riadne i mimoriadne opravné prostriedky.

Druhá skupina pozemkov bude tvorená pozemkami nezistených vlastníkov, ku ktorým bol uplatnený nárok právneho nástupcu nezisteného vlastníka na vlastnícke právo k danému pozemku alebo spoluvlastníckemu podielu.

Ak osoba preukáže nárok na daný pozemok, takýto pozemok neprejde do vlastníctva štátu. Správca mu následne vydá daný pozemok. Ak nebude možné pozemok vydať do vlastníctva, nástupca bude mať právo na vydanie náhradného pozemku alebo finančnej náhrady, pričom pozemok nezisteného vlastníka prejde na štát.

Osobitná skupina 

Konanie bude možné obnoviť v lehote 10 rokov odo dňa vydania rozhodnutia o pozemkoch v prvej skupine. Na účely finančných náhrad v druhej skupine sa zriadi garančný fond, ktorý bude tvorený z príjmov z predmetných pozemkov. Vlastnícke právo nezistených vlastníkov teda nezanikne, iba prejde na štát, ktorý bude povinný uspokojovať nároky účastníkov konania z garančného fondu.

V rámci zákona bude osobitnou skupinou množina pozemkov patriacich bývalým vlastníkom židovského pôvodu. Toto pozemkové vlastníctvo chce rezort riešiť s cieľom odstrániť majetkové krivdy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR