Mladí farmári pozor. Pozrite sa, čo musíte splniť, aby ste získali pôdu od SPF

Sugar cane hasvest plantation aerial
Foto: Getty Images

Plánujete rozbehnúť biznis v poľnohospodárstve? Ako mladý farmár môžete o pôdu požiadať aj Slovenský pozemkový fond (SPF). Má to však jeden háčik – pôdu nezískate automaticky. „Platia tu pravidlá a podmienky, ktoré musia mladí farmári splniť,“ upozornila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová. Okrem podanej žiadosti je to potvrdenie o získaní nenávratného finančného príspevku z PPA, list vlastníctva alebo kópia nájomnej zmluvy, ale aj výpis z obchodného registra. Práve na nesplnení podmienok stroskotá najviac žiadostí mladých farmárov o nájom pôdy. Informoval o tom v stredu SPF.

Do dnešného dňa Slovenský pozemkový fond prijal 95 žiadostí mladých farmárov o nájom pôdy, pričom pre štrnástich z nich už pripravil aj návrh nájomnej zmluvy. „V 81 prípadoch z doručených žiadostí sme zistili, že podmienky na uzatvorenie nájomných zmlúv mladí farmári nesplnili. Pozemky, ktoré fond v požadovaných katastrálnych územiach spravuje, sú totiž prenajaté nájomcom, ktorí spĺňajú podmienky podľa osobitných predpisov a nevznikla im povinnosť uvoľniť ich,“ vysvetlila Adriana Šklíbová. Pozrite sa, kde robia mladí farmári najčastejšie chyby pri svojich žiadostiach.

Nepoznajú kompetencie fondu

Za mladého farmára sa považuje osoba, ktorá nemá v čase podania žiadosti o nájom pôdy viac ako 40 rokov, má primerané zručnosti a spôsobilosti potrebné na výkon zamestnania a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik. Do kategórie mladých farmárov však spadajú aj tzv. mikropodniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ich ročný obrat nepresiahol dva milióny eur a malé podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 ľudí a ročný obrat neprekročil hranicu 10 miliónov eur.

„Táto podmienka je veľmi jasne stanovená legislatívou a nestáva sa, že by o nájom pôdy žiadal mladý farmár, ktorý „status“ mladého farmára nespĺňa. Problematickými sú skôr neinformovanosť o kompetenciách fondu, ale aj to, že žiadatelia nepredložili potrebné podklady, nekomunikujú so Slovenským pozemkovým fondom, alebo nemajú v danom území prenajatú pôdu či pôdu vo vlastníctve,“ povedala vedúca oddelenia nájmu Slovenského pozemkového fondu Alena Suchá. Výsledkom sú tak opravné žiadosti a časové presahy pri posudzovaní či vybavovaní týchto žiadostí.

Mladí farmári žiadajú o pôdu podľa osobitného predpisu

Podanie žiadosti o osobitný prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu upravujú paragrafy 2a alebo 2b nariadenia Vlády SR č. 238/2010 Z. z. Kým žiadosť podľa paragrafu 2a sa týka mladých poľnohospodárov, poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku, žiadosť o prenájom podľa paragrafu 2b podávajú tí poľnohospodári, ktorí aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonávajú špeciálnu rastlinnú výrobu alebo vyrábajú finálny produkt.

„Aby sme žiadateľom zjednodušili podanie žiadostí, všetky podmienky, ako aj vzor žiadostí o prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu sme zverejnili na našej internetovej stránke. Žiadatelia tam nájdu presný manuál ako postupovať a taktiež aj legislatívnu úpravu,“ tvrdí Alena Suchá.

K žiadosti o prenájom pozemkov, podanej podľa paragrafu 2a, ktorú podáva mladý poľnohospodár, poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, je potrebné doložiť:

Žiadosť o prenájom pozemkov podľa paragrafu 2a (vzor nájdu na internetovej stránke SPF www.pozfond.sk )
Rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vydané:
podľa podopatrenia 6.1: „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ podľa osobitného predpisu – dokladá sa ak je žiadateľom mladý poľnohospodár,
podľa podopatrenia 6.3: „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov“ podľa osobitného predpisu – dokladá sa ak je žiadateľom poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku
List vlastníctva na pozemky vo vlastníctve žiadateľa alebo kópiu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi žiadateľom a vlastníkom pozemku na preukázanie nájmu pozemkov.
Na účely podania žiadosti postačuje aktuálny list vlastníctva z web stránky katastrálneho portálu (www.katasterportal.sk).
Výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka. Pritom na účely podania žiadosti postačuje kópia, na účely vypracovania nájomnej zmluvy bude potrebné doložiť originál alebo overenú kópiu. Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Poľnohospodár, ktorý vykonáva aspoň na polovici obhospodarovanej výmery špeciálnu rastlinnú výrobu alebo vyrába finálny produkt, žiada o prenájom pozemkov podľa paragrafu 2b.
K žiadosti musí doložiť:

Žiadosť o prenájom pozemkov podľa vzoru na internetovej stránke SPF www.pozfond.sk .
List vlastníctva z katasterportálu alebo kópiu nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý už vlastní alebo ktorý už má prenajatý.
Čestné prehlásenie, že ku dňu podania žiadosti a ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy obhospodaruje pozemky s výmerou najviac 50 ha.
Výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka.
Ďalšie doklady podľa druhu žiadosti:
výpis z vinohradníckeho registra alebo výpis z registra ovocných sadov a chmeľníc, ak žiada nájom z dôvodu obhospodarovania vinohradu, ovocného sadu alebo chmeľnice minimálne na 50 % výmery pozemkov, ktoré vlastní alebo ktoré má prenajaté od iných vlastníkov,
rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí priamych podpôr podľa osobitných predpisov, ak pestuje špeciálne plodiny na výmere väčšej ako 0,3 ha, alebo čestné vyhlásenie, že pestuje špeciálne plodiny na výmere maximálne 0,3 ha, ak žiada nájom z dôvodu pestovania špeciálnych plodín minimálne na 50 % výmery pozemkov, ktoré vlastní alebo ktoré má prenajaté od iných vlastníkov,
rozhodnutie o registrácii prevádzkarne, rozhodnutie o registrácii prvovýrobcu alebo maloobchodnej prevádzkarne alebo rozhodnutie o schválení prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu, ak žiada o nájom z dôvodu, že na pozemkoch, ktoré vlastní alebo ktoré má prenajaté od iných vlastníkov, má zaťaženie najmenej 0,4 dobytčej jednotky na jeden hektár.

Často chýbajú potrebné prílohy

Akých chýb sa mladí farmári dopúšťajú najčastejšie? „Nie každý priložil k žiadosti podľa paragrafu 2a nariadenia aj rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020,“ hovorí Alena Suchá. Nenávratný finančný príspevok od Pôdohospodárskej platobnej agentúry je pritom určený pre mladých poľnohospodárov na začatie ich podnikania a  zároveň aj základný predpoklad pre získanie pôdy od fondu. „Rozhoduje však aj to, či žiadateľ už vlastní alebo má prenajatú pôdu. Taktiež sa musí zaviazať, že bude vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v stanovenom rozsahu,“ dodáva Alena Suchá.

Posúdenie žiadosti je časovo náročné

Mladí farmári nezískajú pôdu automaticky. Platia pre nich podmienky, ako aj pre už existujúcich farmárov. Potom, ako mladý farmár podal žiadosť o nájom pôdy, Slovenský pozemkový fond začne proces posúdenia a vybavenia tejto žiadosti. „V katastrálnych územiach, kde mladý farmár požiadal o prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu a súčasne preukázal, že v nich vlastní alebo má prenajaté ďalšie pozemky, v prvom rade preverujeme stav vlastníckych vzťahov. Teda to, či boli v daných katastroch vykonané pozemkové úpravy a zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov,“ vysvetľuje Alena Suchá.

Ak príslušné správne konania prebiehajú, fond musí počkať na ich ukončenie. Rovnako preveruje u všetkých nájomcov platnosť zmluvy, dobu nájmu a celkovú výmeru pozemku, ktorú si od fondu prenajímajú. „Následne zisťujeme stav u doterajších nájomcov s prednostným právom po skončení nájomných zmlúv, preverujeme ostatných žiadateľov o nájom, vytvoríme zostavu neprenajatých pozemkov a zisťujeme vhodnosť prenájmu,“ vymenúva postupy Alena Suchá. Až po realizácii všetkých týchto úkonov je jasné, či Slovenský pozemkový fond môže alebo nemôže v konkrétnom katastri pôdu mladému farmárovi prenajať.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SPF Slovenský pozemkový fond