Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Podmienky používania


I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu Webnoviny.sk je spoločnosť SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s. , Mýtna 15, 811 07 Bratislava, Zapísana v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1728/B, IČO: 35 745 274 („SITA“), ktorý poskytuje služby pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby). Služby na Webnoviny.sk sú určené na súkromné aj komerčné účely.
 2. Internetový portál Webnoviny.sk označuje doménu druhej úrovne Webnoviny.sk, partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci so SITA a domény tretej úrovne v tvare xxxx.webnoviny.sk, resp. www.webnoviny.sk/xxxx.
 3. Poskytovanie a využívanie služieb na Webnoviny.sk sa spravuje týmito podmienkami
 4. Služby na Webnoviny.sk sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 5. Podmienkou využívania služieb na Webnoviny.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 6. Portál Webnoviny.sk by mal korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch: Internet Explorer 7 a vyšší, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari …

II. Registrácia

 1. Registrácia na Webnoviny.sk nie je povinná. Neregistrovaní užívatelia majú možnosť využívať mnohé služby podľa aktuálnej ponuky.
 2. Registrovaní užívatelia získavajú prístup k rozšírenej ponuke služieb a informácií. Užívateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané užívateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, SITA je oprávnený registráciu zrušiť alebo dočasne obmedziť. SITA nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 3. Niektoré služby poskytované na Webnoviny.sk sú podmienené registráciou, napríklad služba Moje Webnoviny, resp. mailový odber spravodajstva, resp. iné služby podľa aktuálnej ponuky.

III. Ochrana súkromia na portáli Webnoviny.sk

 1. SITA rešpektuje súkromie užívateľov Webnoviny.sk a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.
 2. Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť Webnoviny.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok Webnoviny.sk môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina stránok sa dá nastaviť tak, aby pri prijatí cookie upozornili, prípadne je možné používanie cookies úplne zakázať. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Webnoviny.sk. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť webovú lokalitu a služby Webnoviny.sk. Informácie, ktoré neobsahujú vaše osobné údaje, môžeme analyzovať pre účely štatistiky.
 3. Prostredníctvom aplikácie“Z Facebooku“ (ďalej pre účely tohto odseku tohto článku aj „Aplikácia“), užívateľ má možnosť prepojiť svoj účet na Facebook-u s portálom Webnoviny.sk a sledovať aktuálny status osôb, ktorí si na portáli Facebook zaradil medzi priateľov. SITA využíva získané údaje o užívateľoch výlučne za účelom prepojenia Aplikácie s Facebook-om a v súlade s osobnými nastaveniami, ktoré vykonal užívateľ vo svojom Facebook účte. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odpojiť Aplikáciu zo stránky Webnoviny.sk, ktorú zobrazuje na svojom počítači.
 4. Otázky alebo podnety k ochrane súkromia Webnoviny.sk užívateľ doručuje na adresu SITA niektorým zo spôsobov uvedených v sekcii Kontakty.

IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu Webnoviny.sk

 1. SITA poskytuje služby na stránke Webnoviny.sk v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. SITA neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. SITA nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Webnoviny.sk.
 2. SITAnezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a SITA nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo SITA vymazať bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. SITA má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. SITA má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku Webnoviny.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 4. SITA sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy SITA vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na Webnoviny.sk, užívateľ sa zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

V. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na Webnoviny.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Užívateľom služieb na Webnoviny.sk je zakázané:
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  • propagovať detskú pornografiu
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
 3. Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Webnoviny.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

VI. Pravidlá diskusií a komunikácie na Webnoviny.sk

 1. SITA nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi užívateľmi.
 2. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory čitateľov a návštevníkov Webnoviny.sk a SITA nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.
 3. V diskusii a komunikácii medzi užívateľmi je zakázané pridávať príspevky, ktoré:
  • obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám
  • podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti
  • propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah
  • obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas
  • šíria ohováračské, nactiutŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom
  • opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty
  • vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky .
 4. SITA si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. Užívateľ nemôže brániť v diskusii ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných užívateľov.
 5. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkom porušuje tieto Pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na webnoviny@sita.sk

VII. Pravidlá používania a pridávania obsahu

 1. Obsah na Webnoviny.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu SITA zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SITA. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia SITA je zakázané. SITA ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených na Webnoviny.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených heslom „spravodajská licencia vyhradená“, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
 2. Užívateľ, ktorý zverejňuje na Webnoviny.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, nemá za jeho príspevky zverejnené na Webnoviny.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 3. Žiadny užívateľ portálu Webnoviny nesmie pred predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať obrázky, ani texty správ a zaraďovať ich do svojich databáz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerčným, alebo nekomerčným účelom. V prípade porušenia tohto bodu sa používateľ zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi portálu zmluvnú sankciu vo výške 1000 € za každý takto využitý text, jeho časť, alebo obrázok. Toto ustanovenie neplatí pri šírení titulkov, zmenšeniny obrázkov a anotácii a linku na celý článok prostredníctvom RSS kanálov.
 4. Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať agentúre SITA za účelom použitia na Webnoviny.sk svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Užívateľ vyhlasuje, že práva k príspevkom dodaným alebo použitím na Webnoviny.sk, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom („autorský zákon“), udeľuje agentúre SITA súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na Webnoviny.sk, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia.
 5. Ukončením registračného procesu, súhlasom s Podmienkami Webnoviny.sk a s príslušnými osobitnými podmienkami a potvrdením voľby “Registruj“, „Súhlasím“ alebo ich obdobami/náhradami, sa zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a agentúrou SITA považuje za uzatvorený v písomnej forme v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb užívateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb.
 7. Zverejnením svojich príspevkov na Webnoviny.sk užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov vrátane vlastnej fotografie užívateľa.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. SITA si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Webnoviny.sk. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke Webnoviny.sk. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 2. SITA si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.webnoviny.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 3. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Webnoviny.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 8.11.2009

Odporúčame

Copyright © iSITA s.r.o. Všetky práva vyhradené. iSITA si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

OK

Používaním tejto stránky súhlasíte s ukladaním cookies. Viac info tu...