Parlamentné voľby 2020 na Slovensku: Ako vybaviť hlasovací (voličský) preukaz

Voľby, volebná miestnosť
Foto: ilustračné, SITA/Martin Medňanský.

Ak sa v deň parlamentných volieb nebude volič zdržiavať v mieste jeho trvalého bydliska, kde je zapísaný do volebného zoznamu, neznamená to, že nemôže voliť.

Pomôže mu hlasovací preukaz, ktorý umožňuje voľbu v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. Podmienkou je, že volič musí o takýto preukaz obec vopred požiadať.

Čo musí obsahovať žiadosť

O vydanie preukazu treba žiadať obec, kde má volič trvalý pobyt, a to osobne, listom alebo elektronicky. Osobne sa voličský prekaz dá vybaviť aj posledný pracovný deň pred dňom konania volieb, to znamená 28. februára. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu aj elektronicky. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.  Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

„Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom,“ objasňuje zákon.

Elektronická žiadosť

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

Písomná alebo elektronická žiadosť musia byť obci doručené najneskôr do 10. februára. O hlasovací preukaz, ktorý voličovi umožní voliť kdekoľvek na Slovensku, je možné požiadať na tejto internetovej adrese.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej alebo elektronickej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

Podpis nemusí byť úradne overený

O preukaz môže volič požiadať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby do 28. februára. Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v nej uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“. Každý volič musí vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom. Ak hlasuje mimo miesta svojho trvalého pobytu predloží spolu s ním aj hlasovací preukaz.

Volič, ktorému už vydali hlasovací preukaz, ho musí volebnej komisii predložiť aj v prípade, že nakoniec hlasuje v mieste svojho trvalého bydliska.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MV Ministerstvo vnútra SR