Politické strany sú povinné viesť evidenciu členov, návrh novely hovorí aj o peňažných daroch

Podpis
Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Politické strany majú byť povinné viesť evidenciu svojich členov. Uvádza sa to v novele zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorú v stredu odobrila vláda. Na návrh skupiny poslancov dokument na rokovanie kabinetu predložil rezort vnútra.

Podľa novely evidencia členov strany musí obsahovať údaje o členovi strany v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva; jej súčasťou je členom vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie za člena strany.

Strany sú podľa dokumentu na požiadanie povinné predložiť evidenciu Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Dary len prevodom z účtu

Novela tiež zavádza politickým stranám povinnosť každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

„Ak darca poukáže strane peňažný dar inak ako prevodom z účtu, strana je povinná tento peňažný dar darcovi vrátiť v lehote do 60 dní. Ak nemožno darcovi peňažný dar vrátiť, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu,“ uvádza sa v návrhu novely.

Podľa dokumentu musí mať každý orgán politickej strany okrem štatutárneho orgánu najmenej troch členov a výkonný orgán strany najmenej deväť členov.

Pôsobenie európskych politických strán

„Výkonný orgán strany rozhoduje mimo zasadnutí najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov o významných záležitostiach strany, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov, rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany. Rozhodcovský orgán rozhoduje spory v rámci strany a revízny orgán dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany,“ uvádza sa v novele.

Materiál takisto upravuje pôsobenie takzvaných európskych politických strán. „O registrácii európskej strany rozhoduje na základe žiadosti Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie,“ uvádza sa v novele s tým, že ten, kto podáva úradu žiadosť o registráciu európskej strany je povinný k žiadosti o registráciu európskej strany pripojiť vyhlásenie ministerstva vnútra o tom, že stanovy európskej strany sú alebo nie sú v súlade s právnym poriadkom SR.

„Ak európska strana svojím konaním závažným spôsobom porušila právny poriadok Slovenskej republiky, ministerstvo požiada úrad o zrušenie jej registrácie,“ dodáva novela. Účinnosť má tento právny predpis nadobudnúť 1. januára 2019.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Pellegrini
Firmy a inštitúcie MV Ministerstvo vnútra SR