Pozrite sa, aké zisky mali banky na Slovensku

Národná banka Slovenska
Foto: SITA/Nina Bednáriková

BRATISLAVA 31. júla (WEBNOVINY) – V prvom polroku čistý zisk bankového sektora vzrástol medziročne o 5,1 % na 288 mil. eur.

Dôvodom boli podľa vyjadrení Slovenskej bankovej asociácie priaznivé výnosy z obchodovania u niektorých bánk s medziročným nárastom v sektore o 40 mil. eur.

Bez započítania týchto výnosov by zisk klesol o zhruba 10 %. Slovenská banková asociácia vychádzala z údajov Národnej banky Slovenska.

Ziskovosť sektora stúpla tretí mesiac za sebou. Predtým vyše roka klesala, a to od januára 2012 do konca marca 2013. Nepriaznivou správou pre sektor je podľa bankovej asociácie skutočnosť, že hlavný zdroj príjmov bánk, čisté úrokové výnosy, už 13 mesiacov po sebe medziročne klesajú. Ku koncu júna sa znížili o 0,2 % na 880 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov naopak stúpli o 3,4 % na 239 mil. eur.

Bilančná suma stúpla medziročne o 2 % na 58,132 mld. eur. Na strane aktív najmä vďaka úverom obyvateľstvu, na strane pasív to boli klientske vklady. Naopak, úvery firmám podľa bankovej asociácie klesajú nepretržite od júna 2012. V polovici roka sa ich stav znížil o 3,5 % na 14,755 mld. eur.

Skupina VÚB dosiahla v prvom polroku čistý zisk 70,4 mil. eur pri medziročnom náraste o 41,6 %. Prevádzkové výnosy vzrástli o 14,9 % na 263,7 mil. eur. Dôvodom podľa vyjadrení skupiny bol lepší vývoj úrokových výnosov a výnosov z finančných operácií. Čisté úrokové výnosy vzrástli o 4 %, a to vďaka nižším nákladom na financovanie. Z finančných operácií evidovala skupina mierny zisk, na rozdiel od rovnakého obdobia vlaňajška, ktoré poznačila strata z predaja zahraničných cenných papierov. Prevádzkové náklady bez bankového odvodu klesli o 7,2 % na 110,3 mil. eur. Individuálny čistý polročný zisk samotnej VÚB banky bol na úrovni 55,2 mil. eur pri medziročnom náraste o 49,6 %.

Celkové aktíva skupiny boli na úrovni 11,375 mld. eur pri medziročnom náraste o 0,4 %. Úvery klientom sa zvýšili o 0,9 % na 7,441 mld. eur. Dôvodom podľa vyjadrení VÚB bol rast hypotekárnych a spotrebných úverov, ako aj nárast financovania malých a stredných podnikov. Objem vkladov klientov stúpol o 2,7 % na 7,858 mld. eur.

Tatra banka dosiahla v prvom polroku čistý zisk 51,9 mil. eur. V porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi minulého roka ho znížila o 9,1 %. Čisté úrokové výnosy a aj výnosy z poplatkov a provízií rástli, avšak banka tento rok zaznamenala vyšší bankový odvod, a to v sume takmer 16 mil. eur. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Bilančná suma bola na konci júna vo výške 9,048 mld. eur. Medziročne poklesla o 1,5 %. Úvery poskytnuté klientom boli v hrubej výške 6,594 mld. eur pri náraste o 3,2 %. Najväčšiu časť z toho tvorili úvery na bývanie, kontokorentné úvery a prečerpania bežných účtov. Záväzky voči klientom vzrástli o 0,7 % na 7,04 mld. eur. Z toho bežné účty tvorili 4,2 mld. eur a termínované vklady 2,65 mld. eur.

ČSOB a jej dcérske spoločnosti dosiahli za prvý polrok 2013 čistý neauditovaný zisk po zdanení vo výške 30,6 mil. eur. Podľa generálneho riaditeľa ČSOB Finančnej skupiny Daniela Kollára dosiahli hospodársky výsledok porovnateľný s minulým rokom, a to aj napriek bankovému odvodu, ktorý je na Slovensku jeden z najvyšších v Európe. „Aj v dôsledku bankového odvodu sme však museli pristúpiť k racionalizačným krokom, ktorých ekonomický efekt bol znížený práve o jeho vplyv,“ skonštatoval Kollár. Polročný čistý zisk celej finančnej skupiny vrátane neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne bol v sume 36,3 mil. eur.

Čisté úrokové výnosy spoločnosti sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 8 % na 93,6 mil. eur. Tento rast je podľa ČSOB podporený nárastom objemov úverov na bývanie ako aj úverov spotrebného financovania. Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 zvýšili takmer o 3 mil. eur, a dosiahli úroveň 25,2 mil. eur. Ako uviedla hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny Zuzana Eliášová, významný podiel na čistých výnosoch z poplatkov a provízií predstavujú aj naďalej poplatky za vedenie účtov a platobný styk.

Nárast zaznamenala ČSOB aj pri finančných operáciách, kde čistý zisk medziročne vzrástol z 10,3 mil. eur na 12,3 mil. eur. Dôvodom má byť najmä pozitívny vývoj trhového precenenia derivátov bankovej knihy a zrealizovaný zisk z predaja cenných papierov v roku 2013. „Výsledkom vyššie uvedených skutočností je, že výnosy celkom vzrástli medziročne o 13 % a dosiahli úroveň 139,1 mil. eur,“ uviedla Eliášová.

ČSOB Finančná skupina za prvý polrok tohto roka dosiahla prevádzkový zisk na úrovni 58,7 mil. eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka 35-percentný nárast.

Konsolidovaná bilančná suma skupiny dosiahla výšku 6,4 mld. eur s medziročným nárastom o 10 %. Oproti roku 2012 narástli poskytnuté úvery o 5 %, pričom dosiahli úroveň 4,2 mld. eur. Vklady a úvery prijaté od klientov sa v absolútnom vyjadrení zase zvýšili na 4,1 mld. eur, čo je medziročný nárast o 7 %.

Poštová banka dosiahla v prvom polroku tohto roka čistý zisk cez 39,3 mil. eur. Ako ďalej informovala spoločnosť, v medziročnom porovnaní ho zvýšila o 107,8 %, keďže ku koncu júna vlaňajška evidovala zisk 18,9 mil. eur. Vtedajší nižší zisk bol však očakávaný. Dôvodom boli kroky, ktoré banka uskutočnila vzhľadom na reštrukturalizáciu časti gréckeho dlhu, do ktorej sa zapojili súkromní veritelia. Čisté úrokové výnosy banky zaznamenali v tomto roku rast, a to o 13,5 % na 92 mil. eur.

Bilančná suma bola na konci júna vo výške 3,556 mld. eur a v porovnaní so stavom z konca júna minulého roka ju banka zvýšila o 17,1 %. Pohľadávky voči klientom vzrástli o 25,7 % na 1,828 mld. eur. Záväzky voči klientom stúpli o 13,8 % na 3,02 mld. eur. Najväčšiu dynamiku rastu dosiahli podľa spoločnosti retailové termínované vklady, kde medziročne vzrástol ich objem o takmer 25 % na 1,6 mld. eur. Rovnako vzrástli aj objemy na osobných účtoch a banke sa v prvej polovici roku 2013 podarilo zriadiť takmer 50 tisíc nových osobných účtov.

OTP Banka Slovensko hospodárila v prvom polroku so ziskom 345 tis. eur. V medziročnom porovnaní je to zníženie takmer o 70 %, keďže ku koncu júna vlaňajška evidovala zisk 1,15 mil. eur. Už v rámci kvartálnych výsledkov spoločnosť uviedla, že hospodárske výsledky negatívne ovplyvňuje vlani zavedená banková daň a pokles úrokového príjmu pre pokles marží. Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií bol ku koncu júna v objeme 2,4 mil. eur.

Výnosy z úrokov klesli o 4,1 % na 31,25 mil. eur. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených informácií, čisté výnosové úroky po zohľadnení strát z rizík na úvery vzrástli o takmer 4 % na 16,73 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií narástli o 5,3 % na 5,23 mil. eur. Bilančná suma bola na konci júna vo výške 1,294 mld. eur a medziročne poklesla o 1,6 %.

Prima banka vykázala v prvom polroku stratu 4,78 mil. eur. Medziročne ju mierne skorigovala. V rovnakom období vlaňajška bola totiž v mínuse 7,23 mil. eur. Pod tohtoročnú stratu sa podľa vyjadrení banky podpísali aj externé faktory, legislatívne zásahy, zvýšená regulácia a aj konzervatívny prístup k tvorbe opravných položiek. Bankový odvod zaťažil výsledok banky sumou 3,8 mil. eur, tvorba opravných položiek zhruba 6 mil. eur. Napriek tomu je výsledok podľa banky lepší, než bol plán.

„Prima banka bude aj v druhom polroku napredovať vo svojej dlhodobej stratégii. Naďalej bude rozširovať svoju pobočkovú a bankomatovú sieť. Takisto bude posilňovať svoju pozíciu v úverovaní obyvateľstva a zvyšovať počet aktívnych klientov,“ uviedla Prima banka.

Prima banka otvorila 32 nových pobočiek a zvýšila ich počet na celkových 84, do prevádzky uviedla ďalších 59 bankomatov. Napriek tomu prevádzkové náklady banky poklesli o niečo vyše 19 % na 21,14 mil. eur. Čistý výnos z bankových činností sa však znížil o 10,3 mil. eur na 21,36 mil. eur. „V prvom polroku 2013 sme v súlade s dlhodobou stratégiou naďalej výrazne rozširovali sieť pobočiek a bankomatov a posilňovali úverovanie občanov. V druhom kvartáli sme poskytli šesťkrát viac hypoték ako v minulom roku,“ povedal generálny riaditeľ Prima banky Jan Rollo.

Bilančná suma bola na konci júna vo výške 2,101 mld. eur. Úvery poskytnuté klientom predstavovali sumu 1,135 mld. eur. Ku koncu prvého polroka vzrástol medziročne objem úverov obyvateľstvu o štvrtinu, pričom objem spotrebných úverov sa takmer zdvojnásobil. Hypotéky vzrástli o 18 %. Okrem úverového portfólia rástol v Prima banke aj objem retailových vkladov, a to o 11 %. Objem zostatkov na bežných účtoch sa zvýšil o 23 %. Celkový stav vkladov klientov bol na konci júna vo výške 1,577 mld. eur.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Akcie banky však Penta nadobudla až 31. marca 2011, pričom v súčasnosti vlastní už zhruba 94 % akcií. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku.

Sberbank Slovensko vykázala ku koncu júna tohto roka polročnú stratu 779 tis. eur. Hospodárenie spoločnosti sa však v druhom štvrťroku zlepšilo, pretože v ňom dosiahla zisk takmer 2 mil. eur. No v prvom kvartáli bola v strate 2,8 mil. eur. Prevádzkové výnosy vtedy síce mierne klesli a náklady stúpli, no napriek tomu sa firme podarilo vytvoriť kvartálny prevádzkový zisk. Do mínusu banku dostalo až zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

V minulom roku banka vykázala stratu 47,73 mil. eur. Medziročne ju prehĺbila, keďže rok predtým evidovala záporných zhruba 5 mil. eur. Dôvodom minuloročnej straty je vytvorenie opravných položiek vo výške viac ako 70 mil. eur. Stratu výraznou mierou podľa vyjadrení banky spôsobila zvýšená tvorba nákladov rizika, ako aj konzervatívnejší prístup k ohodnocovaniu kreditného rizika zo strany nového akcionára a manažmentu banky.

Sberbank Slovensko bola do Obchodného registra SR zapísaná koncom augusta 1991. Do konca októbra 2007 pôsobila na slovenskom trhu ešte ako Ľudová banka, potom zmenila názov na Volksbank Slovensko, keď sa jej hlavným akcionárom stala rakúska spoločnosť Volksbank International. Proces zmeny väčšinového akcionára Volksbank International sa uskutočňoval počas celej druhej polovice roka 2011. Zavŕšil sa 15. februára 2012, keď sa 100-percentným akcionárom Volksbank International stala ruská banka Sberbank.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska