Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) predstavuje jediný klasifikačný systém uplatniteľný na verejné obstarávanie v členských krajinách Európskej únie. Štandardizuje odkazy používané verejnými obstarávateľmi pri opise predmetu zmlúv vo väzbe na klasifikáciu produkcie, odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností a kombinovanú nomenklatúru.

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy a slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

CPV zahŕňa hlavný slovník pre určenie predmetu obstarávania, a doplnkový slovník na pridanie ďalších kvalitatívnych informácií. Hlavný slovník ja založený na stromovej štruktúre zahŕňajúcej až 9 miestne kódy (8 miestny kód plus kontrolný kód) súvisiace so slovami, ktoré opisujú typ dodávky, prác alebo služieb, ktoré tvoria predmet obstarávania.

Použitie CPV je v Európskej únii povinné od 1. februára 2006. V databáze je viac ako 8000 záznamov. Obstarávatelia sa majú pokúsiť nájsť kód, ktorý je vhodný pre ich plánovaný nákup, tak presne ako je to len možné. Hoci v niektorých prípadoch si obstarávatelia vyberú viacero kódov, je dôležité aby si vybrali jeden kód pre názov oznámenia o obstarávaní.

Ak by bola úroveň presnosti CPV nedostačujúca, obstarávatelia sa majú odvolať na oddelenie, skupinu, triedu alebo kategóriu, ktorá lepšie vystihuje ich mienený nákup – všeobecnejší kód, ktorý bude lepšie spoznateľný, lebo obsahuje viac núl.