Správa majetku štátu bude centralizovaná, zmeny aj v daniach

Parlament
Foto: SITA/Marián Peiger

BRATISLAVA 22. októbra (WEBNOVINY) – Správa štátneho majetku sa bude centralizovať. Predpokladá to novela zákona o správe majetku štátu, predložená ministerstvom financií, ktorú v stredu schválil parlament.

Cieľom novely je podľa rezortu financií najmä optimalizovať a zefektívniť správu nehnuteľného majetku štátu prostredníctvom centralizácie správy, evidencie majetku štátu, vrátane informácií o jeho využívaní, a tiež odbúraním formálnych a administratívnych prekážok pri nakladaní s majetkom štátu.

Zníženie počtu správcov

Návrh zákona podľa ministerstva umožní, aby sa správcovia venovali profesionálne len činnostiam, na ktoré boli zriadení, resp. svojim zákonným kompetenciám a starostlivosť o nehnuteľný majetok štátu sa zverí odborným organizáciám, ktoré budú vykonávať centrálnu správu tohto majetku. Celkový počet správcov v rámci nového systému by podľa rezortu financií nemal byť vyšší ako 20. Správu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky totiž v súčasnosti vykonáva veľké množstvo subjektov, ktoré samostatne nakladajú s majetkom štátu v ich správe.

Súčasťou balíka zmien má byť aj jednotná evidencia majetku štátu, ktorá podľa ministerstva financií zabezpečí prehľad o majetku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, údaje o jeho skutočnom stave, množstve a štruktúre, ako aj prehľad o majetku, ktorý je v užívaní štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a štátnych fondov. V súčasnosti existuje len účtovná evidencia majetku vedená jednotlivými správcami, ktorá často nie je úplná. Nie je teda podľa ministerstva možné komplexne a objektívne posúdiť, či majetok, ktorý Slovenská republika vlastní, nie je prebytočný.

Nové pravidlá pri predaji nehnuteľného majetku štátu

V návrhu sa taktiež predpokladá rozšírenie funkcionality už existujúceho informačného systému registra ponúkaného majetku štátu. Ponuky na odpredaj a prenájom majetku štátu by sa tak po novom nezverejňovali v dennej tlači, ale centrálne na jednom webovom sídle. V registri ponúkaného majetku štátu sa majú sústrediť aj ponuky nehnuteľného majetku na prevod správy. Všetky ponuky týkajúce sa majetku štátu by sa tak sústredili na jednom mieste.

Novelou sa majú tiež zaviesť nové pravidlá pri predaji nehnuteľného a vybraného hnuteľného majetku štátu. Ten bude možné realizovať formou elektronickej aukcie alebo cez osobitné ponukové konanie. Predaj nehnuteľného majetku štátu, ktorého primeraná cena presiahne 10 tis. eur, by sa pritom mal realizovať výhradne elektronickou aukciou, čím by sa podľa rezortu financií mala dosiahnuť najlepšia kúpna cena prebytočného nehnuteľného majetku štátu.

Nový systém správy štátneho majetku by mal mať podľa ministerstva financií pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to najmä vďaka efektívnejšej správe nehnuteľného majetku. V súčasnosti však tieto dopady rezort kvantifikovať nevie. Momentálne je ale zrejmé, že aplikácia zmien v praxi si vyžiada investíciu do existujúceho registra prebytočného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní. Náklady na vytvorenie centrálnej evidencie majetku a elektronickej aukcie sa predpokladajú v sume zhruba 225 tis. eur, náklady na jeho prevádzku ďalších približne 22,5 tis. eur ročne.

Schválili novelu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

V rámci novely zákona prešiel aj pozmeňujúci návrh poslanca za Smer-SD Antona Martvoňa, ktorým sa umožní v prípade opakovaných neúspešných verejných súťaží na predaj nehnuteľného majetku a nezáujmu o tento majetok zo strany ostatných štátnych a verejných subjektov, ponúknuť takýto majetok na predaj aj za desatinu ceny podľa znaleckého posudku. V rámci novely sa upravil na podnet poslankyne Smer-SD Evy Hufkovej aj zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Tieto zmeny reagujú na preradenie niektorých subjektov do okruhu verejnej správy na základe novej štatistickej metodiky ESA 2010. Tieto organizácie tak po novom budú môcť prijať návratnú finančnú výpomoc len so súhlasom vlády.

Poslanci v stredu schválili aj novelu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Cieľom je transpozícia eurosmernice, ktorou sa mení územná pôsobnosť a daňové právne predpisy Európskej únie sa neuplatnia na územie Mayotte. Cieľom je aj ustanoviť mechanizmus dočasného pozastavenia prístupu do elektronického systému prepráv minerálneho oleja a alkoholických nápojov subjektom, ak sa vymáhanie dane spája s rôznymi ťažkosťami. Zároveň sa majú spresniť a doplniť ustanovenia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktoré upravujú obchodovanie s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu a rozšíriť okruh osôb, ktoré budú môcť byť zaradené do evidencie spotrebiteľov pohonných látok.

V rámci tejto novely poslanci upravili aj zákon o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, do ktorého aplikovali využívanie nových kontrolných známok. Nové známky sa na tabak, ale aj liehoviny, majú zavádzať postupne. Duálny režim označovania balení cigariet a liehovín bude trvať do konca marca budúceho roku.

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku

Stredajšie rokovanie NR SR ukončila debata k návrhu novely zákona o dani z príjmov. Ministerstvo financií SR chce do zákona okrem iného zaviesť limity pri kúpe vozidla určeného na podnikanie.

Novinky v zákone o dani z príjmov prinášajú aj zmeny v odpisovaní hmotného majetku. Rozširuje sa počet odpisových skupín. Súčasťou zmien je aj navrhovaná podpora pre podniky, zaoberajúce sa výskumom a vývojom. Cieľom zmien je podľa ministerstva podporiť podnikateľské prostredie a zvýšiť daňovú spravodlivosť.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky