Taiwan pokračuje v prekonávaní výziev zmeny klímy

Bez názvu
Foto: Taipei Representative Office

BRATISLAVA 22. októbra (WBN/PR) – Zmiernenie zmeny klímy – najnaliehavejšia výzva, ktorej dnes čelí medzinárodné spoločenstvo – má priamy vplyv na trvalo udržateľný rozvoj národov po celom svete ako aj na prežitie ľudskej rasy. Napriek špecifickému postaveniu Čínskej Republiky (Taiwan) v rámci medzinárodnej politiky sa jeho vláda aktívne zapájala do globálnej snahy o zníženie emisií CO2 a vyzývala svojich občanov aby prispeli k týmto snahám. V roku 2010 sa dobrovoľne zaviazali sekretariátu UNFCCC a medzinárodnému spoločenstvu, že stanovia konkrétne ciele pre zníženie emisií. Medzinárodné spoločenstvo by malo uznať konanie Taiwanu a zahrnúť ho do celosvetovej siete vzájomnej pomoci.

Úsilie Taiwanu o zmiernenie zmeny klímy je charakterizované dvoma strategickými zložkami: obmedzujúcu tento fenomén a prispôsobujúcu sa tomuto fenoménu. V súvislosti s obmedzením zmeny klímy zriadila vláda Čínskej republiky koncom roku 2009 Riadiaci výbor výkonného dvoru pre úsporu energie a zníženie uhlíkových emisií, ktorý je zodpovedný za vypracovanie hlavného národného plánu na zníženie emisií. Jeho cieľom je aktívne vytvárať náležité právne prostredie a zelenú dopravnú infraštruktúru ako aj nízkouhlíkové energetické systémy, komunity a priemysel. V roku 2012 Taiwan taktiež prijal národné smernice pre prispôsobenie sa zmenám klímy, ktoré zahŕňajú osem hlavných sfér – katastrofy, základná infraštruktúra, vodné zdroje, využitie zeme, pobrežné oblasti, dodávka energie, biodiverzita a zdravie.

Vláda Čínskej republiky navyše pokračuje v podpore schválenia návrhu zákona o znížení emisií skleníkových plynov. Tento návrh, spolu s návrhom zákona o dani z energií, ktorý sa v súčasnej dobe skúma, so zákonom o hospodárení s energiami, ktorý sa už implementoval, a s ustanovením o rozvoji obnoviteľnej energie predstavuje právny rámec pre zníženie emisií skleníkových plynov na Taiwane.

Prezident Čínskej republiky Ma Ying-jeou sa výslovne vyjadril, že „rozvíjanie prostredia charakterizovaného nízkymi emisiami uhlíka a vysokou mierou závislosti na zelenej energii“ je jedným z piatich pilierov národného rozvoja Taiwanu s cieľom premeniť Taiwan na „ostrov s nízkymi emisiami uhlíka a zelenou energiou“. Jeho vláda taktiež spustila plán na vybudovanie „nízkouhlíkovej a trvalo udržateľnej vlasti“. Ako súčasť tohto plánu bolo vybraných 52 dedín, tri mestá – Nový Taipei, Taichung a Tainan – a jeden okres – Yilan ako modelové komunity v rámci nízkouhlíkového a trvalo udržateľného prostredia s cieľom povzbudiť obyvateľov Taiwanu na aktívne zapájanie sa do rozvoja takejto vlasti. Vláda ďalej podporuje systémy výmeny batérií elektrických motocyklov, geografické informačné systémy (GIS) pre siete cyklistických trás a hybridné vozidlá. Taktiež plánuje v najbližších 10 rokoch nahradiť všetky tradičné autobusy v mestských oblastiach elektrickými autobusmi tak, aby postupne vybudovala nízkouhlíkovú dopravnú infraštruktúru.

Čeliac závažným výzvam nastoleným zmenou klímy, niekoľkoročné snahy Taiwanu o zníženie uhlíkových emisií už priniesli konkrétne výsledky. V období od roku 2008 do roku 2012 klesla ročná spotreba energie v priemere o 0,1%, čo predstavuje výrazné zlepšenie v porovnaní s obdobím od roku 2004 do roku 2007, kedy v priemere narástla o 3,3%. Okrem toho, v roku 2008 emisie CO2 zo spaľovania palív po prvýkrát klesli a v období medzi rokmi 2008-2012 tieto emisie naďalej klesali v priemere o 0,6% ročne, čo taktiež predstavuje výrazné zlepšenie oproti obdobiu medzi rokmi 2004-2007, kedy emisie rástli v priemere o 2,7% ročne. Pri bližšom pohľade na rok 2012 zistíme, že taiwanské hospodárstvo zaznamenalo rast o 1,32%, ale uhlíkové emisie poklesli o 1,90%, čo dokazuje existenciu inverzného vzťahu medzi hospodárskym rastom a emisiami skleníkových plynov.

Vláda Čínskej republiky (ROC) aktívne vyhľadávala medzinárodnú podporu aby mohla rozšíriť svoj medzinárodný priestor a iniciovala pragmatický a konštruktívny dialóg s pevninskou Čínou, dosahujúc pritom významné výsledky.

V roku 2009 členské krajiny OSN po prvýkrát pozvali vládu ROC, aby sa formálne zúčastnila Svetového zdravotníckeho zhromaždenia ako pozorovateľ, a odvtedy sa každoročne zúčastňuje na tomto podujatí. Okrem toho bol Taiwan v septembri 2013 ako hosť predsedu rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) pozvaný na 38. zasadnutie zhromaždenia ICAO. Účasť ROC v týchto dvoch orgánoch má veľký symbolický význam a predstavuje pre Taiwan značné povzbudenie. Dúfa, že medzinárodné spoločenstvo vezme do úvahy tieto precedensy a umožní Taiwanu opodstatnené podieľanie sa v UNFCCC. To umožní Taiwanu nielen prijímať podporu ale aj prispievať medzinárodnému spoločenstvu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom