Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Energetika všeobecne súdy úrso legislatíva
Ilustračné foto. Zdroj: pixabay.com
16. 05. 2019 6:41 Aktuality od vEnergetike.skPoláček & Partners

Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (apríl 2019)

V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sledujú zmeny v energetickej legislatíve.

V POLÁČEK & PARTNERS si uvedomujeme, že zmeny legislatívy môžu byť pre vaše podnikanie rozhodujúce. Preto sledujeme zmeny za vás a zhrnuli sme tie najdôležitejšie, ktoré nastali v apríli 2019.

1. ČO SA ZMENILO?

Predpis Zmena
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 220 / 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nie
Vyhláška MHSR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MHSR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh vyhlášky upravujúcu aukcie na výber výkupcu elektriny

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 17.4.2019 predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu elektriny, podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny, určenie výšky odmeny, trvanie výkonu činnosti výkupcu elektriny a požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť výkupcu elektriny. Návrh vyhlášky sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Legislatívny proces môžete sledovať TU.

Potreba vypracovania návrhu vyhlášky vyplynula z prijatia zákona č. 309/2018 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 309/2009 Z. z. Návrh vyhlášky upravuje celý proces aukcií na výber výkupcu elektriny a zároveň podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny spoločne s požiadavkami na výkupcu elektriny, ktoré musí záujemca splniť, aby sa mohol aukcie zúčastniť.

V súlade so zákonným splnomocnením ďalej návrh vyhlášky upravuje spôsob výpočtu odmeny výkupcu elektriny tak, aby celý systém výkupu elektriny bol čo najmenej ekonomicky zaťažujúci pre spotrebiteľa elektriny.

Účinnosť vyhlášky je v prípade jej schválenia naplánovaná na 1.6.2019.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR ustanovujúca zoznam oprávnených priemyselných odvetví pre poskytovanie kompenzácii podnikateľom

Dňa 24.4.2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom. Znenie vyhlášky je dostupné TU.

Príloha č. 1 vyhlášky obsahuje zoznam 65 oprávnených priemyselných odvetví, ktoré reflektujú požiadavky Európskej komisie vymedzené v oznámení Komisie – Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020.

Vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1.5.2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predložil návrh vyhlášky upravujúci podrobnosti podpory obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

Dňa 4.4.2019 zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predbežnú informáciu o príprave návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 80/2015 Z. z.

Predmetom návrhu vyhlášky bude spôsob vedenia evidencie údajov a termín oznamovania údajov úradu o biomase pri výrobe elektriny spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie a o spracovanej biomase a podmienky pri vydaní potvrdenia o množstve biometánu výrobcovi biometánu, ako aj iné informácie (napr. výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu, výpočet rozsahu podpory doplatkom a príplatkom, podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny, a pod.).

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví týmto vyzýva verejnosť na zapojenie sa do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov.

Legislatívny proces môžete sledovať TU.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

Dňa 24.4.2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 104/2019 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov. Znenie vyhlášky je dostupné TU.

Cieľom vyhlášky je zabezpečiť úplnú transpozíciu delegovaných smerníc Európskej komisie týkajúcich sa obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Tieto smernice zohľadňujú výsledky vedeckého a technického pokroku a upravujú použitie obmedzovaných nebezpečných látok vo vybraných elektrozariadeniach (napr. spotrebná elektronika, osvetľovacie zariadenia) s cieľom prispieť k environmentálne šetrnému zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z elektrozariadení.

Vyhláška nadobudne účinnosť dňa 1.7.2019.

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov

Dňa 18.4.2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 96/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Znenie zákona je dostupné TU.

Zákon bol vydaný v súlade s plnením opatrení a postupov Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie, podľa ktorého všetky nové budovy musia od 31. decembra 2020 dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie.

Zákon dopĺňa nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Robí tak z dôvodu poskytnutia motivácie vlastníkov rodinných domov k výstavbe rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie a pre postupné zintenzívnenie výstavby takýchto rodinných domov.

Zákon nadobudol účinnosť dňa 1.5.2019.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR o podrobnostiach a výške príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov

Dňa 24.4.2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov. Znenie vyhlášky je dostupné TU.

Vyhláška vykonáva zákon č. 96/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jej zámerom je zintenzívnenie výstavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

Vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1.5.2019.

Právne upozornenie 

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Odporúčané články

Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (jún 2019) SIS sledovala aj energetické firmy, zistila viaceré podozrenia

Témy

Diskusia

Bezplatné novinky emailom z energetiky raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Neprehliadnite

Žilinský kraj má mnoho turistických lákadiel, najvyhľadávanejšou destináciou je Liptov Spartak Trnava postúpil v Európskej lige ďalej, drámu s Radnikom rozhodol po pokutových kopoch Dunajská Streda si vybojovala postup v Európskej lige, Cracoviu Krakov vyradila po predĺžení Aktualizované: Muž sa podpálil pred japonským veľvyslanectvom, polícia našla v zaparkovanom aute horľaviny

Aktuálne témy

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

X