Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (august 2019)

Energetika všeobecne súdy úrso legislatíva
Ilustračné foto. Zdroj: pixabay.com

V POLÁČEK & PARTNERS si uvedomujeme, že zmeny legislatívy môžu byť pre vaše podnikanie rozhodujúce. Preto sledujeme zmeny za vás a zhrnuli sme tie najdôležitejšie, ktoré nastali v auguste 2019.

1. ČO SA ZMENILO?

Predpis Zmena
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 220 / 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nie
Vyhláška MHSR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MHSR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví preložil návrh vyhlášky, ktorou dochádza k zmene a doplneniu cenovej vyhlášky v elektroenergetike č. 18/2017 Z. z.

Dňa 2.8.2019 predložil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

Návrh vyhlášky dopĺňa rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie o činnosti výkupcu elektriny a zúčtovateľa podpory. Zapracúva tiež zmeny, ktoré podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vyplynuli z aplikačnej praxe pri uplatňovaní doterajšej vyhlášky, súvisiace najmä s podporou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou (napr. podpora príplatkom, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou organizuje trh záruk pôvodu – vydanie, zber, evidencia a prevod záruk pôvodu elektriny).

Ďalšou navrhovanou zmenou je aj nový spôsob výpočtu výšky nákladov na:

  • odchýlku diagramu strát elektriny pri prenose elektriny;

  • odchýlku diagramu strát pri distribúcii elektriny;

  • odchýlku súvisiacu s dodávkou elektriny pre domácnosti;

  • odchýlku súvisiacu s dodávkou elektriny pre malé podniky; a

  • odchýlku súvisiacu s dodávkou elektriny dodávateľom poslednej inštancie.

Návrh vyhlášky sa momentálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Legislatívny proces môžete sledovať TU.

Účinnosť vyhlášky je v prípade jej schválenia naplánovaná na 1. októbra 2019.

Ministerstvo hospodárstva SR vyzýva na predkladanie ponúk do aukcie na výber výkupcu elektriny

Dňa 26.8.2019 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvu na predkladanie ponúk do aukcie na výber výkupcu elektriny pre obdobie kalendárnych rokov 2020 až 2021.

Ponuky je potrebné predložiť v písomnej forme buď osobne na podateľni ministerstva, alebo prostredníctvom poštovej prepravy na adresu ministerstva. Elektronická forma podania tak nie je možná.

Lehota na predkladanie ponúk je vo výzve stanovená do 20.9.2019 do 15:00 hod.

Ministerstvo zároveň umožňuje jednotlivým záujemcom, v prípade otázok súvisiacich s výzvou, zaslať tieto otázky na emailovú adresu vykupca@mhsr.sk. Odpovede na tieto otázky zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle. Lehota na podávanie otázok bola pôvodne vo výzve stanovená do piatich pracovných dní od zverejnenia výzvy (t.j. do 3.9.2019), avšak ministerstvo túto lehotu dodatočne predĺžilo prostredníctvom dodatku k výzve o ďalších 5 pracovných dní, t.j. do 10.9.2019.

Výzva ministerstva, ako aj súvisiace dokumenty, sú dostupné TU.

:: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil príručku k povinnostiam pre regulovaných subjektov

Úrad na svojom webovom sídle zverejnil „Príručku pre regulované subjekty – prehľad povinností regulovaných subjektov vo vzťahu k Úradu pre reguláciu sieťových odvetví“.

Dokument obsahuje komplexný prehľad povinností jednotlivých regulovaných subjektov voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ako aj iné praktické informácie ohľadom povolenia na podnikanie v energetike a tepelnej energetike.

Účelom vypracovania príručky bolo zjednodušenie orientácie medzi jednotlivými povinnosťami regulovaných subjektov vyplývajúcimi z platnej legislatívy, tak pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako i pre regulované subjekty. Jej cieľom je najmä:

  • sprehľadniť a sumarizovať povinnosti regulovaných subjektov voči úradu;

  • predchádzať duplicitnému predkladaniu tých istých údajov rôznym odborom; a

  • zjednotiť formu predkladania jednotlivých tlačív a formulárov.

Príručka je k dispozícii TU.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil parametre pre výpočet ceny tepla na rok 2020

Úrad zverejnil hodnoty korekčných koeficientov, ktoré vstupujú do vzorcov na výpočet maximálnych cien palív používaných na výrobu tepla na rok 2020 podľa vyhlášky č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Úrad tiež zverejnil hodnoty parametrov vstupujúcich do ceny tepla, ktoré každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle.

Oznam je dostupný TU.

Právne upozornenie 

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Poláček a Partners