Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (august 2021)

Poláček & Partners
Foto: ilustračné, Poláček & Partners.

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac august 2021.

Upozorňujeme najmä na novelu Cenovej vyhlášky v elektroenergetike, ktorá reagovala na repowering, resp, prolongáciu podpory, zavedený nedávnou novelou Zákona o podpore OZE. Zároveň dávame do pozornosti aj možnosť registrácie žiadostí o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II, a to od 6.9.2021 (pre slnečné kolektory a fotovoltické panely) alebo od 8.9.2021 (pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu).

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

Novela Cenovej vyhlášky v elektroenergetike k prolongácii podpory

V Zbierke zákonov SR bola dňa 25.8.2021 pod č. 326/2021 Z. z. zverejnená novela vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Novela reaguje na zmeny vyplývajúce z nedávnej zmeny Zákona o podpore OZE, ktorá zaviedla nový mechanizmus predĺženia existujúcej podpory, so súčasným znížením ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov energie niektorým výrobcom „zelenej“ elektriny (tzv. prolongácia podpory, či repowering). Tejto téme sme sa venovali aj v osobitnom článku, ktorý nájdete na našom webe.

Aktuálna Cenová vyhláška v elektroenergetike rieši práve spôsob zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny. Zároveň upravuje aj mechanizmus korekcie bilancie systému tarify za prevádzkovanie systému (TPS).

Novela nadobudla účinnosť 25.8.2021. Cenová vyhláška v znení tejto novely je dostupná na tomto odkaze.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

ÚRSO informuje o podrobnostiach spojených s novelou Cenovej vyhlášky v elektroenergetike

ÚRSO na svojom webovom sídle informuje verejnosť o podrobnostiach spojených s novelou Cenovej vyhlášky v elektroenergetike, ktorá reaguje na prolongáciu podpory.

Podľa predsedu ÚRSO Andreja Jurisa: „Výsledkom prolongácie bude pozitívny dopad na výšku tarify za prevádzkovanie systému, ktorá významne vstupuje do koncovej ceny elektriny pre všetkých odberateľov. Na budúci rok tak zaplatia slovenskí odberatelia za elektrinu menej – úspora bude približne do 60 miliónov eur. Skutočný objem úspor bude známy po vykonaní všetkých cenových konaní na konci tohto roka.

Oznam ÚRSO je dostupný na tomto odkaze.

Na webe ÚRSO nájdete aj osobitnú kalkulačku, ktorá Vám vypočíta predpokladanú výšku ceny elektriny pre Vaše zariadenie, ak by ste vstúpili do prolongácie podpory. Kalkulačku nájdete na tomto odkaze.

Zároveň dávame do pozornosti, že ÚRSO vypracoval v zmysle prijatej novely pre dotknutých výrobcov elektriny pokyny, ako v cenových konaniach v súvislosti s prolongáciou postupovať:

  • podrobnosti k cenovým konaniam sú k dispozícii na tomto odkaze; a
  • parametre prolongácie podpory nájdete na tomto odkaze.

ZSD prináša sprievodcu bezpečnou prácou v okolí elektrických zariadení

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) zverejnila na svojom webovom sídle príručku – dokument „Ochranné pásma“, ktorý je podľa ZSD príručkou určenou poľnohospodárom, stavbárom, ale aj širokej verejnosti – teda všetkým, ktorí sa počas rôznych činností v exteriéri dostávajú do blízkosti elektrických zariadení. Cieľom príručky je vysvetliť, na čo si treba dávať pozor a ako predísť kolíznym a rizikovým situáciám.

Oznam ZSD je k dispozícii na tomto odkaze.

Dokument „Ochranné pásma“ si môžete prečítať na tomto odkaze.

SIEA uvoľní 5,2 milióna EUR na nové poukážky v projekte Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) informuje, že ešte v tomto roku uvoľní ďalšie zdroje na poukážky z projektu Zelená domácnostiam II, ktorý sa blíži do záverečnej fázy.

Na poukážky presúva SIEA aj ušetrené financie pôvodne určené na technickú podporu projektu. Spolu so sumou, ktorá zostala z nevyužitých poukážok, bude k dispozícii 5,2 milióna EUR.

Žiadosti o poukážky na slnečné kolektory a fotovoltické panely bude možné registrovať na stránke www.zelenadomacnostiam.sk od pondelka 6.9.2021 a na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu od stredy 8.9.2021. K prvým podaným žiadostiam na fotovoltické panely a slnečné kolektory budú poukážky vydané už v utorok 7.9.2021 o 11.00 hod.

Podľa SIEA, nakoľko sa v zásobníkoch ešte nachádzajú žiadosti o poukážky na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu zaregistrované skôr, je pravdepodobné, že k novým žiadostiam pri týchto zariadeniach budú poukážky vydané až v roku 2022.

Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti tri mesiace od vydania poukážky.

Oznam SIEA je k dispozícii na tomto odkaze.

Nový Cenník služieb a poplatkov spoločnosti VSD

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) bude mať od 1.10.2021 v platnosti nový Cenník služieb a poplatkov VSD. Tento nový cenník si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Oznam VSD je k dispozícii na tomto odkaze.

Stav finančných zdrojov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚ KVET za júl 2021

ÚRSO zverejnilo na svojom webovom sídle bilanciu nákladov a výnosov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚ KVET za júl 2021.

Podľa ÚRSO je jeho cieľom pravidelne vyhodnocovať stav finančných zdrojov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET, a týmto spôsobom informovať odbornú ako aj laickú verejnosť o aktuálnom stave na trhu s elektrinou, nakoľko TPS sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny všetkých odberateľov elektriny na území SR.

Správu za mesiac júl 2021 môžete nájsť na tomto odkaze.

__________________________________________________________

Monitoring za mesiac august 2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

___________________________________________________________

Právne upozornenieInformácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Poláček a Partners