Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (júl 2019)

Energetika všeobecne súdy úrso legislatíva
Ilustračné foto. Zdroj: pixabay.com

V POLÁČEK & PARTNERS si uvedomujeme, že zmeny legislatívy môžu byť pre vaše podnikanie rozhodujúce. Preto sledujeme zmeny za vás a zhrnuli sme tie najdôležitejšie, ktoré nastali v júli 2019.

1. ČO SA ZMENILO?

Predpis

Zmena

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE

nie

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii

nie

Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike

nie

Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

nie

Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

nie

Zákon č. 220 / 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

nie

Vyhláška MHSR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE

nie

Vyhláška MHSR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia

nie

Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE

nie

Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

nie

Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

nie

Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

nie

Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

nie

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

Dňa 10.7.2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 202/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny. Znenie vyhlášky je dostupné TU.

Na vypracovanie vyhlášky bolo Ministerstvo hospodárstva SR splnomocnené zákonom č. 309/2018 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 309/2009 Z. z.

Vyhláška upravuje priebeh aukcii a podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny, ako aj požiadavky na výkupcu elektriny, ktoré musí záujemca splniť, aby sa mohol aukcie zúčastniť. Vyhláška okrem iného upravuje aj spôsob výpočtu odmeny výkupcu elektriny spôsobom, aby celý systém výkupu elektriny bol čo najmenej ekonomicky zaťažujúci pre spotrebiteľa elektriny.

Vyhláška nadobudla účinnosť 15.7.2019.

Ministerstvo hospodárstva SR informuje o podpore výstavby nabíjacích staníc pre elektromobily

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojom webovom sídle oznam, ktorým vyhlásilo historicky prvú výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. V prvom kole výzvy je na výstavbu vyčlenených 500 000 EUR.

Žiadosti je možné podávať do 1.10.2019.

Oznam Ministerstva hospodárstva SR je dostupný TU.

Novela zákona o registri partnerov verejného sektora

Dňa 31.7.2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 241/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Znenie zákona je k dispozícii TU.

Zákon bol prijatý v dôsledku vyhodnotenia doterajšej právnej úpravy z hľadiska jej dopadov, ako aj s ohľadom na doterajšiu aplikačnú prax rešpektujúc požiadavky uvedené v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2018 – 2020.

Z hľadiska obsahu zmien zákona, tieto možno rozdeliť do troch skupín. Prvú skupinu tvoria zmeny, ktoré sa týkajú pôsobnosti zákona, pričom sa na tento účel prehodnocuje vymedzenie partnera verejného sektora a rozsah transakcií, ktoré sú podriadené režimu zákona. Druhú skupinu zmien predstavujú zmeny týkajúce sa procesných ustanovení zákona, ktoré reflektujú najmä skúsenosti oprávnených osôb a registrujúceho orgánu, ktoré sa prejavujú v zmenách registračného konania a súvisiacich konaní. Tretia skupina zmien sa týka zmien, ktoré možno označiť ako súvisiace či vyvolané zmenou zákona.

Zákon nadobudne účinnosť 1.9.2019, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1.11.2019.

Právne upozornenie 

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Poláček a Partners