Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (jún 2019)

Energetika všeobecne súdy úrso legislatíva
Ilustračné foto. Zdroj: pixabay.com

V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sledujú zmeny v energetickej legislatíve.

V POLÁČEK & PARTNERS si uvedomujeme, že zmeny legislatívy môžu byť pre vaše podnikanie rozhodujúce. Preto sledujeme zmeny za vás a zhrnuli sme tie najdôležitejšie, ktoré nastali v júni 2019.

1. ČO SA ZMENILO?

Predpis Zmena
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 220 / 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nie
Vyhláška MHSR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MHSR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie

Novela vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike č. 18/2017 Z. z.

Dňa 20.6.2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 178/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. (ďalej len „Novela“). Konsolidované znenie vyhlášky je dostupné TU.

Novela okrem iného stanovuje výpočet rozsahu podpory doplatkom a príplatkom, spôsob výpočtu ceny vykupovanej elektriny, cenovú reguláciu pre činnosť výkupcu elektriny. V neposlednom rade sa v rámci Novely uvádza aj zoznam oprávnených priemyselných odvetví pre posúdenie nároku na určenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny. Medzi tieto odvetvia Novela zaradzuje:

  • výrobu priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín;

  • výrobu plastov v primárnej forme;

  • výrobu surového železa a ocele a ferozliatin;

  • výrobu hliníka.

Novela taktiež upravuje podrobnosti o uplatňovaní tarify za prevádzkovanie systému a o individuálnych sadzbách tarify za prevádzkovanie systému. Pre účely pre posúdenia nároku na určenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny stanovenia individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému, Novela stanovuje aj výpočet požadovaných údajov o výške elektroenergetickej náročnosti podniku.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1.7.2019 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2020.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Ministerstvo hospodárstva SR vyzýva na predkladanie žiadosti na poskytnutie kompenzácii

Dňa 25.6.2019 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom, spĺňajúcim kritéria ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na rozpočtový rok 2019.

Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.

Lehota na predkladanie žiadostí je do 31.8.2019. Celkový disponibilný objem zdrojov vyčlenených na poskytnutie kompenzácii na rok 2019 je 40.000.000 EUR.

Výzva, ako aj vzor tejto žiadosti, sú k dispozícii TU.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo inštalovaný výkon nových zariadení pre rok 2020

V súlade s poslednou novelou Zákona o podpore zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, ktoré budú mať právo na podporu v roku 2020. Rovnako zverejnilo inštalovaný výkon pre lokálne zdroje na obdobie roku 2020.

Najviac kapacity poskytne Západoslovenská distribučná a.s., ktorá má pre nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE, KVET a lokálne zdroje k dispozícii 17 MW. Stredoslovenská distribučná, a.s. poskytne 15 MW a Východoslovenská distribučná, a.s. 14 MW. Celkovo tak bude k dispozícii 46 MW kapacity.

Oznam Ministerstva hospodárstva SR nájdete TU.

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh vyhlášky upravujúci podrobnosti v oblasti bezpečnosti dodávky plynu

Dňa 21.6.2019 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah informácií predkladaných Ministerstvu hospodárstva SR o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu, spôsob vyhodnocovania zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu, postup pri ukladaní a vyhodnocovaní opatrení v prípade nedostatočného zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu a podrobnosti o štandarde bezpečnosti dodávok plynu.

Novela Zákona o energetike č. 309/2018 Z. z. v ust. § 95 ods. 1 písm. f) splnomocnil Ministerstvo hospodárstva SR ako príslušný ústredný orgán štátnej správy vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanoví spôsob a rozsah informácií predkladaných ministerstvu o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu, ako aj o iných údajoch.

Informácie obsiahnuté vo vyhláške sú pre Ministerstvo hospodárstva SR nevyhnutné na vydanie rozhodnutia o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu, resp. opatrení v prípade, ak sa na základe vyhláškou ustanoveného postupu preukáže, že zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu zo strany dotknutých účastníkov trhu je nedostatočné.

Návrh vyhlášky sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Legislatívny proces môžete sledovať TU.

Účinnosť vyhlášky je navrhovaná na 1.9.2019.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnilo údaje o podiele výroby elektriny z OZE za rok 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnilo údaje podľa § 9 ods. 5 Zákona o podpore OZE a KVET o podiele výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie za kalendárny rok 2018.

Podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie za kalendárny rok 2018 bol na celkovej výrobe elektriny vo výške 17,53 % a na celkovej spotrebe elektriny vo výške 15,38 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nižšie hodnoty, kedy bol tento podiel na celkovej výrobe elektriny vo výške 19,18 % a na celkovej spotrebe elektriny vo výške 17,31 %.

Zverejnené údaje sú dostupné TU.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil referenčnú hodnotu investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dňa 19.6.2019 zverejnilo údaje podľa ust. § 7 ods. 15 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike o referenčnej hodnote investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.

Informácia je k dispozícii TU.

Právne upozornenie 

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Poláček a Partners