Európska únia podporuje zelenú energiu rozvojom centrálnych zdrojov tepla

EÚ EK
Ilustračné foto. SITA/AP

Podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe tepla sa v krajinách Európskej únie za posledných 10 rokov takmer zdvojnásobil a pomaly sa blíži k úrovni 20%.

Zima tento rok na Slovensku ukázala svoju pravú tvár. Teplotne podpriemerný bol už december a studené počasie pretrvávalo celý január. Denná teplota na celom území Slovenska výrazne zaostávala za dlhodobým priemerom. Mrazivé dni majú vplyv aj na ekonomiku, najmä vybrané priemyselné odvetvia a životné prostredie. V mrazivom počasí rastie aj spotreba energií, tepla nevynímajúc. Vykurovanie a chladenie spotrebuje v Európskej únii 50% celkovej energie, pričom  najvyužívanejším zdrojom sú stále fosílne palivá, z toho 13 % ropy a 59 % zemného plynu.

Snahou krajín Európskej únie je postupne znižovať podiel fosílnych palív a zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energií, vrátane tepla. Tento cieľ sa mnohým krajinám EÚ postupne darí napĺňať, podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe tepla sa v krajinách EÚ za posledných 10 rokov takmer zdvojnásobil a pomaly sa blíži k úrovni 20%. Najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov pri výrobe tepla spomedzi krajín EÚ nájdeme vo Švédsku (viac ako dve tretiny). Nadpolovičný podiel vykazuje aj Lotyšsko a Fínsko. Slovensko sa naopak radí medzi krajiny EÚ, ktoré zaostávajú vo využívaní obnoviteľných  zdrojov pri výrobe tepla. Ich podiel u nás dosahuje len 8,7%, napriek tomu, že výrobcovia tepla, ktorí podliehajú regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, využívali v roku 2015 obnoviteľné zdroje energie ako palivo v podiele 28,3% (biomasa, bioplyn) z celkového množstva palív použitých na výrobu tepla. Podpriemerné zastúpenie obnoviteľných zdrojov pri výrobe tepla však nájdeme aj v ostatných krajinách V4, či v Nemecku. Z krajín V4 je na tom najlepšie Česká republika s podielom obnoviteľných zdrojov na výrobe tepla 16,7%.

Vo februári 2016 prijala Európska Únia Stratégiu pre vykurovanie a chladenie. V rámci tejto stratégie sa kladie dôraz na centrálne zdroje tepla, ktoré umožňujú najefektívnejšie zavádzanie obnoviteľných zdrojov. Centrálne zdroje tepla založené na energii z obnoviteľných zdrojov sú kľúčové pri eliminovaní nesystémového šírenia zdrojov individuálneho vykurovania, predovšetkým v husto osídlených zónach. Práve individuálne systémy vykurovania zvyšujú znečistenie ovzdušia v obytných štvrtiach a sú oveľa ťažšie regulovateľné a kontrolovateľné z hľadiska použitého typu paliva a efektivity jeho spaľovania, ako rozšírené centrálne systémy.  Stratégia EÚ pre vykurovanie a chladenie predpokladá, že podiel CZT v rámci EÚ na vykurovaní a chladení dosiahne  úroveň 50% do roku 2050.

Centrálne zdroje tepla (CZT) sú vnímané inštitúciami Európskej únie ako významný, moderný, účinný, obnoviteľný a cenovo dostupný nástroj prechodu na nízkouhlíkové ekologické hospodárstvo. CZT majú mnohé výhody ktoré podporujú stratégiu EÚ pre vykurovanie a chladenie:

  • Umožňuje implementovať kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, teda efektívne technológie, ktoré výrazne šetria primárnu energiu (palivo)
  • Umožňujú zhodnocovať lokálne zdroje a efektívne implementovať obnoviteľné zdroje energie (napr. biomasu má zmysel budovať na systéme CZT, pretože zdroj výroby tepla (kotol) je umiestnený mimo husto obývané územie, má preto dostatok priestoru na skladovanie biomasy – paliva a súvisiacu logistiku)
  • Umožňuje využívať odpadové teplo z priemyselných procesov (napr. spaľovní odpadov), ktoré je inak nevyužité vypúšťané do ovzdušia a znečisťuje ho
  • Umožňuje efektívne uskladňovať tepelnú energiu (napr. prostredníctvom akumulátorov alebo podzemných zásobníkov)
  • Poskytuje kvalitnú a bezpečnú dodávku tepla zabezpečenú odborníkmi – zvyšuje sa kvalitu života v mestách

Produkcia tepla v centrálnych zdrojoch na Slovensku je nadpriemerná oproti iným krajinám EÚ (159% priemeru EÚ). Je však stále výrazne nižšia ako v susednej Českej republike (242% priemeru EÚ), s ktorou sme zdedili spoločné dedičstvo výroby tepla z CZT. Tento náskok oproti vyspelým krajinám EÚ by Slovensko malo využiť pri implementácii európskych stratégií využívania obnoviteľných zdrojov tepla. Vyspelé európske krajiny sledujú trend zvyšovania významu centrálnych zdrojov tepla pri vykurovaní s podporou obnoviteľných zdrojov energie. V súlade s týmto trendom je aj aktuálne znenie zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z., ktoré  podporuje centrálne systémy tepla, stabilizuje ich a vytvára podmienky na ich modernizáciu a ekologizáciu podľa stratégie Európskej komisie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SZVT Slovenský zväz výrobcov tepla