Martin Bartošovič: Chceme byť spoľahlivým partnerom pre firmy z rôznych kútov sveta (Rozhovor)

Nafta
Ilustračné foto. Nafta, a.s.

Naftový priemysel na Slovensku si pripomína 105 rokov odvtedy, čo sa po úspešných čerpacích skúškach začala v bývalom Rakúsko – Uhorsku po prvý raz priemyselne ťažiť ropa.

Tohtoročné 105. výročie prieskumu a ťažby uhľovodíkov a 45. výročie podzemného skladovania zemného plynu na Slovensku bolo príležitosťou na rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti NAFTA Martinom Bartošovičom.

Uplynulo 105 rokov od začiatku ťažby ropy a zemného plynu na Slovensku, ktorý moment tohto dlhoročného obdobia najviac zmenil pôsobiace odvetvie?

Dôležitým momentom bolo objavenie prvého ložiska ťažkej ropy pri Gbeloch. Tento okamih predstavoval začiatok prieskumu ložísk ropy a plynu aj v Rakúsku, Maďarsku a v ďalších krajinách vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Významným momentom bolo aj obdobie 50-tych rokov, keď sa vďaka budovaniu plynárenskej infraštruktúry začal intenzívnejšie využívať plyn, ktorý bol dovtedy iba vedľajším produktom ťažby ropy. Rovnako aj moment vývoja koncepcie konverzie doťažených ložísk na zásobníky plynu na prelome 60-tych a 70-tych rokov, ktorý vytvoril na Slovensku podmienky pre rozvoj zaujímavého priemyselného odvetvia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto histórie patrí aj začiatok výstavby podzemných skladovacích objektov vo Viedenskej panve.

V čom je dnes toto odvetvie iné ako vo svojich začiatkoch?

Hlavný rozdiel je asi v tom, že naši predchodcovia vstupovali do úplne novej, nepreskúmanej oblasti a celý jej geologický potenciál mali pred sebou. Postupne však, aj vďaka rozvíjajúcim sa metódam prieskumu, objavili významné ložiská. Naša situácia je v súčasnosti odlišná. Na Slovensku, kde pôsobíme už 105 rokov, je potenciál v klasických oblastiach už značne vyčerpaný. Väčšina ložísk v ľahko dostupných hĺbkach bola už nájdená, vyťažená a prípadne skonvertovaná na zásobníky plynu. Preto sme postupne zvolili nový koncepčný prístup k prieskumu, ale aj ťažbe. Použitím moderných metód (predovšetkým 3D seizmiky) v oblastiach, kde bol v minulosti potvrdený uhľovodíkový potenciál, dokonca prebehla aj ťažba, je dnes možné objaviť ďalšie zásoby uhľovodíkov. Výsledkom moderných metód bol dodatočný zber dát, ktoré poukázali na prieskumný potenciál, ktorý nebol v minulosti identifikovaný. Vývoj samozrejme postúpil aj v technológiách vŕtania a ťažby ložísk. V minulosti trvalo vyhĺbenie hlbokých vrtov roky, dnes vieme takýto vrt odvŕtať za tri – štyri mesiace.  Okrem iného, sme počas dlhoročného pôsobenia získali cenné skúsenosti a dáta v oblasti prieskumu a ťažby, ktoré dnes vieme veľmi dobre využiť aj v našej hlavnej činnosti podnikania, ktorou je skladovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch.

Znamená to, že 105-ročná tradícia spoločnosti NAFTA v ťažbe uhľovodíkov je pri prevádzkovaní podzemných zásobníkov výhodou?

Jednoznačne áno, pretože oblasť podzemného skladovania plynu je v porovnaní s ťažbou uhľovodíkov relatívne malé odvetvie, čomu zodpovedá aj rozsah investícií do výskumu a vývoja, ktoré sú do prieskumných a ťažobných aktivít samozrejme vyššie. Skladovanie plynu je špecifický odbor, ktorý si zo širokej škály existujúcich plynárenských technológií vyberá tie najsofistikovanejšie a kombinuje ich tak, aby sa docielil maximálny efekt s minimálnym dopadom na životné prostredie a s dôrazom na efektívne využívanie prírodných zdrojov.

Okrem výročia prieskumu a ťažby uhľovodíkov je rok 2018 spojený aj s oslavou 45. výročia skladovania zemného plynu na Slovensku. Ako sa podľa vás zmenil tento biznis od jeho začiatkov až do súčasnosti?

Kedysi bolo odvetvie skladovania súčasťou vertikálne integrovaných plynárenských spoločností, čo bolo dané vývojom európskeho plynárenstva. V podstate tak slúžilo jednému veľkému zákazníkovi, ktorý plyn nakupoval a následne predával. Dnes je dodávateľov a obchodníkov s plynom oveľa viac, čo sa aj u nás prejavilo vyšším počtom zákazníkov. V minulosti bol biznis skladovania viac stabilný a predikovateľný. Podľa toho, ako poklesla vonkajšia teplota, stúpla požiadavka na ťažbu. V súčasnosti sa tým riadiť už nemôžeme. Zákazníci majú uskladnené menšie množstvá plynu, využívajú rôzne produkty rôznym spôsobom. Celkovo sa za tých 45 rokov zvýšili nároky na prevádzkovanie. Zatiaľ čo kedysi prebiehalo vtláčanie aj ťažba zo zásobníka rovnomerne a predvídateľne, dnes musíme zvládať oveľa väčšie výkyvy. Vyššia volatilita sa okrem tohto prejavuje aj v tom, že dochádza k presmerovaniu plynu z jednotlivých preberaco-odovzdávacích bodov a dochádza aj k zmene toku, teda z ťažby na vtláčanie. Ak to zhrniem, hlavná zmena nastala vo vyššej volatilite a ťažšej predikovateľnosti.

Ako NAFTA reaguje na podobné zmeny na trhu?

Určite najlepšou reakciou je zmeny predvídať a ideálne v predstihu na tieto reagovať. Vytvárame skladovacie produkty, o ktoré majú klienti záujem. Ide hlavne o produkty zamerané na väčšiu flexibilitu a vyššiu mieru prípravy produktov „na mieru“. V súčasnosti NAFTA poskytuje svojim klientom široké portfólio služieb v oblasti skladovania zemného plynu, od uskladňovacej kapacity, cez jednotlivé služby v oblasti vtlačného a ťažobného výkonu, až po zmeny v odovzdávaco-preberacích bodoch. Príkladom sú flexibilné skladovacie kontrakty, ktoré umožňujú celoročne vtláčať a ťažiť zemný plyn bez sezónnych obmedzení.

Počas dlhoročnej tradície ste získali know-how, ktoré máme snahu využiť aj mimo územia Slovenska. Aký typ technológií a služieb viete exportovať do zahraničia?

NAFTA má silné know-how najmä čo sa týka geológie, ložiskového inžinierstva, vŕtania a opráv sond. Rovnako máme silné zastúpenie aj v oblasti simulácií zásobníkov, riadiacich systémov a v procesnom inžinierstve. Našou ambíciou je tiež využiť znalosti a skúsenosti získané na Slovensku v krajinách s podobnou geologickou stavbou, prípadne na ložiskách, kde vieme implementovať našu metodiku efektívnej ťažby. V rámci ložiskového inžinierstva ponúkame optimalizáciu a rozvoj skladovacích kapacít. Rovnakými očami sa snažíme pozerať aj na objekty našich klientov a navyše, v porovnaní s našou konkurenciou, my neponúkame iba model a hodnotiacu správu s odporúčaniami, ale ponúkame aj implementáciu navrhnutého riešenia.

Ste spokojný, akým smerom spoločnosť napreduje? Ako by ste spoločnosť charakterizovali v súčasnosti?

NAFTA je dnes modernou firmou s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku, a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Zásobníky zohrávajú kľúčovú rolu pri zabezpečovaní plynulých dodávok plynu na Slovensko, a zároveň sú efektívnym nástrojom pre podporu obchodovania na plynárenskom trhu. Dlhoročné skúsenosti spolu s vysoko kvalifikovaným tímom odborníkov sú hlavným dôvodom, prečo verím, že NAFTA má vynikajúce predpoklady byť spoľahlivým partnerom aj pre spoločnosti z rôznych kútov sveta. Pre mňa, a myslím si, že aj pre mojich kolegov, je oslava ďalšieho výročia predovšetkým možnosťou, ako ukázať profesionalitu, odbornosť a silné postavenie spoločnosti medzi špičkou v našom odvetví. A tiež to považujem za dobrú príležitosť, ako trochu priblížiť sofistikovanú oblasť nášho podnikania širokej verejnosti.

Aká je dlhodobá stratégia NAFTA?

Dlhodobou stratégiou NAFTA je pokračovať v silnej tradícii plynárenstva a energetiky na Slovensku s prioritou zabezpečenia spoľahlivosti dodávok a kvality služieb. NAFTA bola a je jedným z pilierov energetickej bezpečnosti Slovenska a podzemné zásobníky sú jedným z najbezpečnejších a najekonomickejších nástrojov pre zaistenie bezpečnosti dodávok plynu. Aj keď situácia na plynárenskom trhu nie je v súčasnosti jednoduchá, NAFTA reaguje na zmeny na trhu zvyšovaním flexibility a širokou ponukou produktov, zvyšovaním bezpečnosti prevádzky, hľadaním nových možností v oblasti prieskumu. Zároveň sa zameriavame na rast cestou akvizícií.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom