ROZHOVOR: Mochovce by mohli spúšťať v budúcom roku

ÚJD Marta Žiaková
Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková. ÚJD

Zavádzanie bezpečnostných opatrení do projektu nových blokov v Mochovciach nie je jediným faktorom, ktorý brzdí dostavbu elektrárne, tvrdí šéfka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková v rozhovore pre portál vEnergetike.sk. Prečítajte si, ako vidí bezpečnosť jadrových zariadení na Slovensku a čo všetko ešte treba v Mochovciach dokončiť.

Na akej úrovni sú slovenské jadrové bloky čo sa týka bezpečnosti?

Čo sa týka bezpečnosti jadrových blokov na Slovensku, tak tá sa udržuje na najvyššej možnej rozumne dosiahnuteľnej úrovni. Jadrové bloky v Slovenskej republike spĺňajú všetky požiadavky našej legislatívy, legislatívy Európskej únie a odporúčania Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Bezpečnosť prevádzkovaných jadrových blokov v Slovenskej republike je pravidelne hodnotená. Cieľom komplexného a systematického hodnotenia je okrem iného aj porovnanie stavu jadrových elektrární s aktuálnymi vedeckými poznatkami v tejto oblasti a na základe výsledkov hodnotenia sú potom prijímané nápravné opatrenia. Pri ostatnom periodickom hodnotení bezpečnosti Úradu jadrového dozoru SR okrem iného podmienil prevádzku jadrových zariadení Jaslovské Bohunice V2 a Mochovce 1 a 2 implementáciou technických opatrení tak, aby jadrová elektráreň bola schopná zvládať veľký rozsah takzvaných ťažkých havárií. Uvedené opatrenia sú už zrealizované v jadrovej elektrárni V2 Jaslovské Bohunice a do konca roku 2015 budú zrealizované aj v jadrovej elektrárni Mochovce 1 a 2.

Vysoká úroveň bezpečnosti jadrových blokov na Slovensku je zabezpečená samotnou konštrukciou jadrových elektrární na Slovensku, ktorá je robustná a dimenzovaná na podstatne náročnejšie technické podmienky, ako sú reálne podmienky, pri ktorých tieto zariadenia pracujú. Túto skutočnosť potvrdili aj záťažové testy, ktoré prebehli na jadrových blokoch v Slovenskej republike po havárii jadrovej elektrárne Fukušima v Japonsku. V jadrových zariadeniach na Slovensku sú nainštalované bezpečnostné systémy, ktoré majú za úlohu zaistiť bezpečnosť pri predpokladaných neštandardných stavoch a ktorých spoľahlivosť je priebežne overovaná a kontrolovaná zo strany Úradu jadrového dozoru SR.

Z organizačných opatrení pre dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti kladie úrad mimoriadne vysoký dôraz na to, aby bola bezpečnosti venovaná taká pozornosť, akú si vyžaduje. Aby však bola preukázaná aj bezpečnosť blokov v rámci Európskej únie, dohodli sa štáty únie, podotýkam, že dobrovoľne, na vykonaní záťažových testov. Záťažové testy reprezentovali v princípe partnerské previerky na úrovni Európskej únie a ich cieľom bolo preveriť, že atómové elektrárne majú primeranú mieru bezpečnosti a nereprezentujú neprimerané riziko pre obyvateľstvo a životné prostredie ani pri extrémnych vonkajších vplyvoch. Na základe vypracovaných bezpečnostných analýz, kde sa do úvahy zobrali aj nové iniciačné udalosti, napríklad udalosť na všetkých blokoch v jednej lokalite naraz, vypracovali Slovenské elektrárne dokument s názvom Akčný plán SE, a.s., pre realizáciu opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti atómových elektrární na Slovensku.

Ako prebieha implementácia post-fukušimských opatrení, ktoré vyplynuli zo záťažových testov, na našich jadrových blokoch?

Preverenie bezpečnosti na našich blokoch začalo bezprostredne po udalosti na jadrovej elektrárni vo Fukushime Dai-ichi. Počas záťažových testov boli analyzované mimoriadne externé udalosti ako zemetrasenie, záplavy a následky ďalších iniciačných udalostí potenciálne vedúcich k viacnásobnej strate bezpečnostných funkcií elektrárne. Posudzované boli tiež kombinácie udalostí, vrátane výpadku elektrického napájania, dlhodobého prerušenia prívodu vody, ale i straty elektrického napájania v dôsledku extrémnych klimatických podmienok ako i riadenie ťažkých havárií.

Pred záťažovými testami boli v elektrárňach prevádzkovaných v Slovenskej republike vykonané periodické hodnotenia bezpečnosti, na základe ktorých boli vypracované opatrenia na ďalšie zvyšovanie úrovne bezpečnosti s časovým plánom ich realizácie. Väčšina z týchto opatrení sa kryje z výsledkami záťažových testov.

Vecné a časové plnenie jednotlivých opatrení predloženého akčného plánu úrad priebežne kontroluje formou inšpekcií. Ostatné inšpekcie zamerané na kontrolu plnenia opatrení z predmetného Akčného plánu SE, a. s. boli vykonané koncom roku 2013 a začiatkom roku 2014. Inšpekciami bolo zistené, že úlohy zročné k 31. decembru 2013 boli splnené, ostatné úlohy sú rozpracované a je reálny predpoklad ich realizácie podľa plánu.

Ako hodnotíte meškajúcu dostavbu 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne v Mochovciach? Prečo podľa Vás dostavba mešká?

Úrad jadrového dozoru SR subjektívne stanoviská neposkytuje. Navyše možnosť a schopnosť dokončiť výstavbu a začať uvádzať jadrové zariadenie do prevádzky závisí najmä od spoľahlivosti, rýchlosti a efektívnosti prác samotného investora, teda spoločnosti Slovenské elektrárne.

Môže byť za meškaním dostavby aj implementácia nových bezpečnostných opatrení?

Bloky 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce sú založené na technológii VVER 440/V-213. Projekt je založený na projekte 1. a 2. bloku, ktoré sú v súčasnosti prevádzkované v areáli Mochoviec, ale zahŕňa významné projektové vylepšenia, ktoré sa týkajú riadenia ťažkých havárií, odolnosti voči interným a externým rizikám vrátane zemetrasenia, systému kontroly a riadenia a projektu elektrických zariadení. Časť opatrení na zvýšenie bezpečnosti blokov 3 a 4 bola výsledkom záťažových testov, ktoré prebehli v roku 2012 po havárii na jadrovej elektrárni Fukušima. Testy boli vykonané v priebehu pokračujúcej dostavby blokov 3 a 4. Implementácia niektorých opatrení si vyžiadala, resp. vyžaduje vykonanie zmien v úvodnom projekte. Takto môže byť ovplyvnený časový harmonogram dostavby 3. a 4. bloku v Mochovciach a vyvolané meškanie. Implementácia nových dodatočných bezpečnostných opatrení po záťažových testoch je iba jedným z mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú dodržiavanie harmonogramu stavby.

Prečítajte si, čo si o bezpečnosti Mochoviec myslia aktivisti:

ROZHOVOR: Nové mochovecké bloky v sebe skrývajú hrozbyMajú nové mochovecké bloky už nainštalované všetky bezpečnostné prvky, ktoré od Slovenských elektrární požadujete? Ktoré bezpečnostné prvky treba ešte na nových blokov inštalovať?

Najvýznamnejšími bezpečnostnými prvkami, ktoré treba na nové bloky inštalovať sú systémy kontroly a riadenia, vrátanie ich snímačov, senzorov a meraní spolu s kompletnou kabelážou a to nielen napäťovou, ale aj signálnou. Ďalšími bezpečnostnými prvkami ktoré treba inštalovať sú systémy a komponenty ktorých dodatočná inštalácia vyplynula zo záťažových testov vykonaných po havárii na jadrovej elektrárni Fukušima. Ide najmä o núdzové zdroje elektrického napájania a zdroje chladiacej vody.

Vedeli by ste dnes dať súhlas na prevádzku tretieho resp. štvrtého mochoveckého bloku?

K dnešnému dňu nie je možné dať povolenie na prevádzku 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne v Mochovciach, nakoľko takémuto povoleniu predchádza povolenie úradu na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky. Ani toto povolenie v tomto čase ešte nie je možné vydať, nakoľko nie je ukončená montáž technológie ani 3. bloku, ukončenie montáže nie je potvrdené potrebnými pomontážnymi skúškami, nie sú vykonané skúšky bezpečnostných systémov kontroly a riadenia na lokalite, nie sú realizované individuálne skúšky a integrované funkčné skúšky. Na tieto skúšky nadväzujú hydroskúšky zariadení, kedy budú systémy naplnené čistou vodou a zariadenia sa budú preplachovať a ďalej testovať. Na tieto významné skúšky doteraz nie sú vypracované všetky programy, asi 48 ℅ programov je potrebné ešte vypracovať a predložiť na schválenie.. Po ukončení všetkých skúšok s vyhovujúcim výsledkom a preložení zákonom vyžadovaných dokumentov môže úrad v zmysle atómového zákona vydať povolenie na zavážanie paliva a následne povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky. Na vydanie súhlasného stanoviska sa vytvárajú dobré predpoklady, nakoľko po ukončení montáže technológie podľa schválenej technickej dokumentácie budú jadrové bloky 3 a 4 dosahovať akceptovanú úroveň jadrovej bezpečnosti, bloky budú technologicky pripravené spĺňať aj požiadavky vyplývajúce zo záťažových testov po udalosti na jadrovej elektrárni Fukušima.

Koľko podľa Vás môže ešte dostavba Mochoviec minimálne trvať?

Na základe žiadosti stavebníka, teda spoločnosti Slovenské elektrárne, vydal Úrad jadrového dozoru SR rozhodnutie, ktorým určil lehotu na dokončenie stavby do 31. decembra 2016. Podľa harmonogramu dokončenia výstavby, ktorý predložili Slovenské elektrárne Úradu jadrového dozoru sa očakáva, že elektráreň sa bude spúšťať koncom prvého polroka alebo v treťom štvrťroku budúceho roka.

Čo hovoríte na tvrdenia organizácie Greenpeace, že nové jadrové bloky v Mochovciach sú hrozbou pre Slovensko?

Dlhodobá prevádzka obdobných atómových elektrární na Slovensku preukazuje schopnosť bezpečnej prevádzky tohto typu atómových elektrární. Ak bude atómová elektráreň postavená v súlade s projektom a všetky predpísané skúšky dopadnú úspešne, bude vytvorený predpoklad pre bezpečné prevádzkovanie aj tejto elektrárne.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SE Slovenské elektrárneÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky