Slovenský centrálny systém zásobovania teplom nám závidia aj Francúzi

Teplo radiátor
Ilustračné foto. pixabay.com

Centrálne zásobovanie teplom ponúka moderné, účinné a obnoviteľné vykurovanie. Je dôležitým nástrojom aj pri prechode na zelené, čiže nízkouhlíkové hospodárstvo.

Vybudovaniu infraštruktúry centrálneho zásobovania teplom (CZT) na Slovensku predchádzali nemalé investície, ktoré Slovensku v súčasnosti umožňujú využívať jeho výhody. Na Slovensku systémy CZT pokrývajú viac ako 54% celkovej potreby tepla a zásobujú viac ako 1,8 milióna obyvateľov. Dodnes tvorí podiel CZT zhruba 80% zásobovania bytových domov. Aj svetoví odborníci v oblasti teplárenstva sa zhodujú, že slovenské systémy CZT patria k jedným z najrozvinutejších a preto je správne ich nevyhnutne modernizovať a ďalej rozvíjať.

Krajiny západnej Európy nám toto dedičstvo závidia, pretože CZT prináša mnoho výhod, ako zníženie emisií skleníkových plynov a ostatných znečisťujúcich látok. To je dôležité predovšetkým v zastavaných a husto osídlených územiach. Systémy centrálneho zásobovania teplom poskytujú potenciál pre efektívnu implementáciu obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Systémy CZT sú skrátka dôležitým nástrojom prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Francúzsko také bohaté dedičstvo nemá, zato v súčasnosti veľmi intenzívne rozvíja systémy CZT. Mestá ako Paríž alebo Brest sa radia medzi veľmi moderné a progresívne, ktoré United Nation Environmental Program (UNEP) vo svojej štúdii Centrálne zásobovanie energiou v mestách (District energy in cities – Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy, 2015) označil za „champion cities“.

Francúzska vláda pristupuje k rozvoju CZT veľmi koncepčne a systematicky. Uvedomila si, že aktivita vlády a samosprávy môže hrať veľmi dôležitú úlohu a patriť medzi najvýznamnejších činiteľov v podpore investícií do CZT. Preto prijala politiku, ktorá teplo zo sústavy CZT vyrobené z viac ako 50% z obnoviteľných zdrojov alebo odpadového tepla z priemyselnej výroby, zvýhodňuje znížením sadzby DPH  na 5,5% (z pôvodnej 20%). Takejto výhode sa teší napr. mesto Brest, ktoré v rámci svojho centralizovaného systému zásobovania teplom využíva odpadové teplo z miestnej spaľovne. Ale podobne podporujú rozvoj CZT aj v Maďarsku, kde má teplo z CZT sadzbu 5% DPH, oproti bežnej 27% DPH v krajine.

CZT podporujú Francúzi napríklad aj cez politiku pripájania nových objektov na systémy CZT. Miestne autority a mestá sú významným odberateľom energií. Prednostným pripojením objektov v ich správe idú príkladom a stanovením pravidiel pre pripájanie a tým vytvárajú veľmi jednoducho a elegantne stabilné prostredie pre perspektívny rozvoj CZT. Na 475 km dlhú sieť tepelných rozvodov v Paríži sú napojené všetky mestské nemocnice a polovica sociálnych a verejných budov. Vždy to musí byť samozrejme motivujúce a výhodné pre konečného odberateľa. Ale práve zvyšovaním odberu tepla z centrálnych zdrojov sa fixné náklady rozpočítavajú medzi väčší počet odberateľov a dosahujú sa úspory z výroby vo veľkom.

Aj mestá a obce na Slovensku majú nezastupiteľnú úlohu v oblasti tepelnej energetiky. Obec s počtom nad 2 500 obyvateľov má povinnosť zabezpečiť vypracovanie a každých 5 rokov aj aktualizáciu koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona o tepelnej energetike. Táto povinnosť je v zákone už od roku 2005 a obec je povinná použiť ju pri spracovaní územno-plánovacej dokumentácie s jediným cieľom monitorovania východiskovej situácie v teplárenstve a jeho rozvoja do budúcnosti. V súlade s ňou by obec mala dlhodobo budovať a rozvíjať existujúce kapacity výroby a rozvodu tepla na svojom území tak, aby boli splnené požiadavky ich spoľahlivosti, bezpečnosti, hospodárnosti a v neposlednom rade tiež šetrnosti k životnému prostrediu.

Ak sa koncepcie v obciach zle nastavia a bude dochádzať k nesystémovému odpájaniu od systémov CZT, môže nastať situácia, keď systémy CZT budú úplne nehospodárne a cenovo nedostupné. Malo by preto byť prirodzeným záujmom každej obce zodpovedne pristúpiť k vypracovaniu a aktualizácií koncepcií rozvoja tepelnej energetiky obce a reálne v nej zhodnotiť možnosti tepelného hospodárstva na svojom území.

Prioritou obce v koncepcii jej rozvoja a následnom územnom pláne by malo byť nastavenie podmienok na pripájanie sa k centrálnym zdrojom tepla a nie opačne. Len zmysluplné rozširovanie systémov CZT vie poskytnúť benefity pre všetkých občanov danej obce a to vrátane dlhodobého udržania rovnakej cenovej hladiny. V častiach mesta, kde by zásobovanie teplom zo systému CZT nebolo ekonomicky efektívne (v odľahlých častiach obcí), by mali podporovať napríklad výrobu tepla z malých obnoviteľných zdrojov energie.

Aj keď na Slovensku sú systémy CZT ešte stále vnímané ako prežitok komunistickej éry, nastupuje pozitívny trend. Vláda si stále viac uvedomuje, aké vzácne a jedinečné dedičstvo je na Slovensku vybudované. Aj štúdia Ministerstva hospodárstva SR, ktorá vyplýva zo Smernice o energetickej efektívnosti, vyzdvihuje potenciál, ktorý predstavujú systémy CZT pre ďalší rozvoj vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla šetrnej k životnému prostrediu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SZVT Slovenský zväz výrobcov tepla