ÚRSO plánuje nakopnúť inovácie v energetike. Pomôcť má regulačný sandbox

Andrej Juris
Predseda ÚRSO Andrej Juris. Foto: ÚRSO

Elektromobilita, inteligentné siete a mestá, či zmena spotrebiteľa na výrobcu-spotrebiteľa. Slovenských spotrebiteľov, či už firemných ale aj domácnosti, čaká nástup inovatívnych služieb a produktov v rámci energetiky.

Pomôcť má tomu aj takzvaný regulačný sandbox („pieskovisko“) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). O tom, čo presne to je a aké projekty sa budú môcť uchádzať o podporu, sme sa rozprávali s predsedom ÚRSO Andrejom Jurisom. O regulačnom sandboxe sa budeme rozprávať aj 25.3. v rámci konferencie SmartNRGFórum, na ktorú sa teraz môžete bezplatne registrovať.

Čo si možno predstaviť pod pripravovaným regulačným „pieskoviskom“?

Pokúsim sa to vysvetliť na zjednodušenom príklade. Predstavte si napríklad situáciu občanov žijúcich niekde v odľahlejšej lokalite. Žijú v krásnom prostredí, ale ich domy sú tak vzdialené od najbližšej trafostanice, že mávajú nežiadúce výpadky elektriny. Distribútor elektriny by pritom mohol mať pre nich riešenie –  odberateľom by do domov namontoval špeciálne batérie, ktoré by ich problém s výpadkami elektriny mohli vyriešiť.

Lenže, pre distribútora aj odberateľa ide zatiaľ iba o nápad, o novú vec, na ktorú si možno len tak netrúfajú. A tu je práve priestor pre regulačný sandbox, v ktorom si môžu nápad odskúšať.  Výsledkom takéhoto sandboxu by mohlo byť napríklad riešenie, že ÚRSO umožní distribučke dať si inštaláciu batérií do nákladov a odberateľ dostane legislatívnu možnosť takúto batériu využívať. A toto riešenie bude zároveň k dispozícii pre celé Slovensko.

Regulačný sandbox je pomerne bežný nástroj v mnohých krajinách EÚ.

Prečo je vôbec potrebný takýto sandbox? Prečo neprichádzajú inovácie v energetike aj bez takýchto nástrojov?

V bežnej regulačnej praxi nie je veľký priestor preniesť do regulovaných cien náklady na inovácie a testovanie nových obchodných modelov a riešení. Regulácia má jasne stanovené pravidlá a vzorce, ktoré prísne sledujú oprávnenosť nákladov a primeranosť zisku firiem na jasne definované služby, či už je to prenos, alebo distribúcia a dodávka energií a vody.

Pri inováciách, či už vo forme nových služieb a obzvlášť pri nasadzovaní nových technológií, máte pomerne veľa otáznikov. Mnohé sú úplne nové, neotestované, nie je jasný pomer nákladov a prínosov, a v konečnom dôsledku sa po ich nasadení v praxi môžu ukázať ako nezaujímavé pre spotrebiteľov.  Tým pádom aj regulované subjekty idú radšej na istotu, minimalizujú riziko a poskytujú služby a produkty, ktoré regulácia vo svojich vzorcoch pokrýva.

Sandbox ako projekt už asi vo svete nie je novinkou.

Regulačný sandbox je pomerne bežný nástroj v mnohých krajinách EÚ, ako napríklad vo Veľkej Británii, Nemecku alebo Holandsku. Ide o virtuálny priestor, kde môžu výrobcovia, dodávatelia a distribútori energií a vody testovať v rámci pilotných projektov nové technológie,  trhové mechanizmy, a koncepty služieb pre spotrebiteľov.

Aký bude teda záber regulačného sandboxu, ktorý ÚRSO predstavuje?

Slovensko čaká implementácia zimného energetického balíčka EÚ. Ten aj u nás zavedie mnohé nové koncepty a nových účastníkov trhu, ako je napríklad flexibilita alebo agregátor. Zároveň nás čaká zásadná zmena u mnohých odberateľov energií, ktorí sa budú postupne transformovať z bežného spotrebiteľa na kombináciu výrobcu a spotrebiteľa, prípadne na miestne energetické spoločenstvá.

Už dnes máme mnohé domácnosti, ktoré majú fotovoltické panely a prebytočnú elektrinu dodávajú do siete, zatiaľ často bez nejakej protihodnoty, zadarmo. Nové pravidlá EÚ predpokladajú vytvorenie príležitostí pre aktívne obchodovanie s takouto energiou a tým vytvorenie možností zárobku pre týchto odberateľov. Zároveň sa u nás, ako aj v celej EÚ, spustil pomerne intenzívny rozvoj elektromobility, ktorá bude vyžadovať pomerne veľa novej kapacity v sústavách, avšak zároveň môže prispieť k stabilizácii a lepšiemu využitiu sústav.

Keďže tieto trendy prinášajú nové služby a nasadenie nových technológií, regulátor potrebuje vytvoriť priestor na pilotné testovanie inovatívnych obchodných a technologických konceptov. Aj pre nás ako regulátora pomôžu dáta, ktoré vyprodukujú projekty v sandbox-e, nastaviť regulačný rámec tak, aby tieto nové služby a technológie priniesli pridanú hodnotu pre spotrebiteľov.

Pôjde teda o akýsi cloud, v ktorom si budú testovať svoje nové služby a technológie a ÚRSO si bude zbierať dáta?

Nepôjde o nejaké cloudové riešenie. Sandbox má vytvoriť regulačný rámec pre testovanie týchto inovatívnych konceptov a technológií, ktoré prinášajú hodnotu pre koncových spotrebiteľov energií a vody. Výzvu na predkladanie projektov predbežne plánujeme na začiatok jesene, tak aby sme  stihli vybrať najlepšie projekty ešte tento rok. V tejto chvíli predpokladáme pre túto pilotnú fázu sandbox-u účasť okolo desiatich projektov v energetike a vodohospodárstve.

Sandbox v tejto pilotnej fáze bude určený najmä regulovaným subjektom a ich partnerom.

Aké budú podmienky?

Podmienka pre každý projekt bude samozrejme, aby išlo o inovatívne riešenie alebo technológiu, ktorých výsledkom bude konkrétny prínos pre spotrebiteľa. Či už vo forme zvýšenia efektivity výroby a dodávky služieb, alebo aj cez optimalizáciu nákladov na spotrebu energií s využitím nových technológií. Konkrétne nastavenie tejto výzvy bude aj výsledkom verejného pripomienkovania sandbox-u, ktoré spustíme v najbližšom čase.

Ako konkrétne podporí sandbox projekty, ktoré sa doň dostanú? Pôjde o nejakú grantovú schému?

ÚRSO nemá rozpočet na grantové schémy. Vieme ale podporiť takéto projekty cez cielenú aplikáciu regulačného rámca na regulované náklady alebo podmienky poskytovania regulovanej služby. Sandbox preto v tejto pilotnej fáze bude určený najmä regulovaným subjektom a ich partnerom, s ktorými rozvíjajú nové riešenia. V prípade regulovaného subjektu vieme túto podporu transparentne a adresne poskytnúť cez regulačný rámec.

Ako príklad môže byť odpustenie časti regulovaných poplatkov pre pripojenie a prístup inovatívnej technológie do sústavy, ako napríklad pre výrobcu energie s využitím inovatívnej bezuhlíkovej technológie, alebo zohľadnenie povolených nákladov inovatívnych riešení v regulovaných nákladov, ako napríklad náklady na systém priebežného monitoringu a vyhodnocovania optimálnej spotreby energií alebo vody pre koncových odberateľov.

Koľko bude môcť získať jeden projekt?

Predbežne počítame, že maximálna hodnota pilotných projektov zohľadnená cez regulované položky môže byť maximálne milión eur. Určite neočakávame veľké technologické projekty. Jednak maximálny strop na hodnotu projektu to neumožní, ale je tu aj časové hľadisko. Vybrané projekty, ktoré by sme chceli po vyhlásení výzvy na začiatku jesene vybrať, budú mať na realizáciu projektu jeden rok. Čiže ak chcete stavať nejaké veľké riešenia, ako napríklad batériové úložiská s kapacitou niekoľko MW, nestíhate to z pohľadu povoľovacích procesov.

Ako budete vyhodnocovať projekty?

Projekt po roku musí naplniť ním zadefinované ciele a poskytnúť výsledky projektu odbornej verejnosti. Viem si predstaviť, že regulačný sandbox by mohol pomôcť nájsť riešenia pre adresnú pomoc sociálne najzraniteľnejším odberateľom elektriny. Napríklad odskúšanie si jednozložkovej ceny elektriny pre zavedenie  kreditného systému odberu a podobne. Ale ten záber je skutočne veľmi široký.

Podpora projektov cez regulované náklady však môže vylúčiť firmy, ktoré nepodnikajú priamo v regulovaných činnostiach.

To si, samozrejme, uvedomujeme. Aj preto súčasťou hodnotiacich kritérií budú body za vytvorenie konzorcií, napríklad s univerzitami, výskumnými pracoviskami, startupmi, ale aj komerčnými partnermi, ktorí vyvíjajú napríklad dátové riešenia alebo nejaké nové technologické riešenia. Takéto konzorciá získajú viac bodov a teda aj lepšiu šancu získať podporu cez sandbox.

Zohľadňovať budeme aj to, akú čiastku na svoj projekt tento pilot bude žiadať.

Aké budú ďalšie kritériá?

V súčasnosti máme návrh viacerých kritérií a chceme si vypočuť názor odbornej verejnosti v rámci pripomienkovania konceptu sandboxu. Už spomínané kritérium tvorby konzorcií tam chceme zapracovať. Uvažujeme aj o kritériu, ktoré by zohľadňovalo, aký pomer k tržbám firmy tvoria náklady na projekt. Čiže, akú predpokladanú hodnotu by daný projekt vytvoril. Zohľadňovať budeme aj to, akú čiastku na svoj projekt tento pilot bude žiadať. To znamená, že ak bude žiadať menej, napríklad len 200-tisíc, získa viac bodov. To by nám umožnilo podporiť viac projektov. A samozrejme budeme hodnotiť najmä to, aký prínos má daná inovácia pre koncového spotrebiteľa.

Nehrozí, že projekty zo sandbox-u získajú konkurenčnú výhodu oproti tým, ktorí síce pracujú na podobnej inovatívnej službe, ale do sandbox-u sa nedostanú?

Toto riziko si, samozrejme, uvedomujeme. Aj preto bude podmienkou pre akýkoľvek projekt v sandbox-e, aby zdieľal výstupy z projektu s verejnosťou. Nielen finálne vyhodnotenie cieľu projektu spolu s dátovými podkladmi, ale aj priebežné reporty. Návrh spôsobu a miery poskytnutia výstupov zo svojho pilotného projektu verejnosti bude aj jedným z bodovaných kritérií. Kto bude pripravený zdieľať všetky dáta s verejnosťou, teda aj s konkurentmi, získa viac bodov a bude mať lepšiu šancu získať podporu zo sandbox-u.

Máte nejakú predbežnú predstavu, aký typ projektov by, aj vzhľadom na implementáciu zimného balíčka, mohol mať záujem o sandbox?

Vzhľadom na predpokladanú výšku nákladov projektu a časové obmedzenie trvania na jeden rok, očakávame záujem projektov, ktoré sa primárne venujú práci s dátami. Teda využitiu dát na zvýšenie efektivity výroby, prenosu, spotreby. Príkladom môže byť lepšie využívanie smart metrov pre optimalizáciu spotreby energií alebo vody. Už dnes inteligentné merače produkujú z desiatok tisíc odberných miest obrovské množstvo dát o spotrebe, priebehu spotreby, v princípe o odberateľskom správaní zákazníka.

Tieto dáta zostávajú často nevyužité a dátová analytika má možnosti s nimi pracovať, a hľadať riešenia pre optimalizáciu spotreby a šetrenia nákladov pre koncového zákazníka, alebo pre stabilizáciu a zefektívnenie prevádzky sústavy pre regulovaný subjekt. Pritom tieto dáta vedia pomôcť nastaviť a spresniť predikcie spotreby, ale aj informácie, aké investície do infraštruktúry sú potrebné, alebo naopak nie sú efektívne, pre zvládnutie nových trendov ako je elektromobilita, či zmena spotrebiteľa na prosumera (výrobca a spotrebiteľ zároveň, pozn. redakcie).

Čiže pôjde vyslovene o inovácie zamerané na spracovávanie dát?  

Nie nevyhnutne, ale v energetike sú, tak ako aj inde, dnes dáta kľúčové. Ale môže ísť aj o projekt testovania efektívnej kombinácie rôznych technológií, napríklad výroby z OZE kombinovanej so spotrebou na nabíjanie elektromobilu a batériou. Napríklad otestovanie konceptov power-to-grid, teda skladovania elektriny a jeho vplyvov na stabilitu siete. Aj takéto malé technologické piloty nám vedia poskytnúť veľa dát, ktoré potom vieme zohľadniť pri ďalšom nastavovaní regulácie.

Zatiaľ to znie najmä ako zameranie na inovácie v elektroenergetike, počítate aj s teplom, plynom, či projektami zameranými na vodárenstvo?  

Sandbox bude otvorený pre všetky oblasti, ktoré reguluje náš úrad. Čiže priestor majú ako elektroenergetika, tak aj inovácie v teplárenstve, plynárenstve a vode. Napríklad vo vode vidíme ako veľkú tému efektívnosť prevádzky, včasnú detekciu porúch. To je spôsob ako znížiť ceny, priniesť už spomínaný efekt pre spotrebiteľa, pretože, ak nám pri poruche nevytečú hektolitre vody, znížime náklady pre všetkých.

Zaujímavá oblasť je aj monitoring a vyhodnocovanie spotreby vody. Asi máme všetci určitú skúsenosť ako sa odpočítava spotreba vody. Väčšinou to nahlasujú vlastníci bytov, pričom je veľa spotrebiteľov, ktorý z rôznych dôvodov odpis vodomeru neurobia. Vyúčtovania spotreby postavené na nenameraných dátach potom robia s ekonomikou, a teda aj cenou vodného a stočného, z pohľadu ostatných odberateľov svoje. Pri teple by nás zase zaujímalo najmä zvyšovanie efektívnosti a lepšia kontrola nad spotrebou z pohľadu koncového odberateľa.

Nechcem ale hovoriť konkrétne témy, to by v princípe obmedzovalo inovácie. Očakávam, že nám už pripomienkovanie samotného konceptu sandbox-u ukáže, aké subjekty a z ktorých odvetví sa o takúto formu podpory ich inovácií zaujímajú.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej Juris
Firmy a inštitúcie Smart Energy ForumÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví