Nový šéf SEPS: V tendroch sme našli zhovievavosť a nadštandardné vzťahy s „vyvolenými“

SEPS
Predseda predstavenstva SEPS Peter Dovhun. Foto: SEPS

Vo februári zmenila Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) svoje najvyššie vedenie. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom sa stal Peter Dovhun. V rozhovore pre portál vEnergtike.sk porozprával, čo našiel po svojom nástupe do funkcie v štátnom podniku a aké plány má nové vedenie. Tiež odpovedal na otázku, či hrozí Slovensku takzvaný blackout.

V akom stave bola Slovenská elektrizačná prenosová sústava po vašom príchode?

Do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SEPS som bol menovaný vo februári tohto roku a nadviazal som na prácu prvého manažmentu zmeny, ktorý pôsobil v SEPS od apríla 2020. Minulý rok menovaným členom predstavenstva a vrcholového manažmentu sa podarilo stransparentniť procesy v spoločnosti, a tým posilniť hospodársku súťaž a zvýšiť efektivitu obstarávaní. Už za ich pôsobenia sa zvýšila transparentnosť SEPS dovnútra i navonok, napríklad oproti minulosti rozšíreným zverejňovaním zmlúv. V SEPS predtým často súťažil úzky okruh spoločností, čo sa postupne mení.

Čím to bolo?

Tento stav bol výsledkom celého súhrnu nastavenia systému – od predpokladanej hodnoty zákazky, cez kvalifikačné kritériá, rozhodnutie o obsahu predmetu diela kombináciou aj oddeliteľných činností, až po veľmi prísne formálne vyhodnocovanie s okamžitým následkom vylúčenia, či naopak zhovievavosť a nadštandardné vzťahy s „vyvolenými“. Zmeniť to chceme cieľavedomou prácou na prenastavení systému a oslovovaním širšieho okruhu vzájomne neprepojených a nezosúladených záujemcov.

Našli ste aj nejaké pochybné zmluvy, o ktoré by sa mohli zaujímať aj orgány činné v trestnom konaní? Respektíve sú nejaké zmluvy, ktoré už polícia vyšetruje?

V jednom prípade moji predchodcovia podali trestné oznámenie, ktoré kompetentné orgány preverujú. Ide o predaj budovy spoluvlastnenej spoločnosťou SEPS.

Aké máte plány ako nový predseda predstavenstva? 

Misiou nielen mojou, ale celého predstavenstva, bude aj naďalej zabezpečovať spoľahlivú a bezpečnú prenosovú sústavu, jej rozvoj, dohliadať na hospodárnosť ekonomiky a výdavkov SEPS-u a vytvárať priestor pre dobrú prácu a sebarealizáciu dnešných i budúcich zamestnancov. Rovnako chcem, aby bola naša spoločnosť dôveryhodným a aktívnym partnerom, či už nášho jediného akcionára – ministerstva financií, štátneho regulátora – ÚRSO, ministerstva hospodárstva, ale i všetkých odberateľov, dodávateľov a partnerov.

Čo je pre vás prvoradou zmenou?

Určite prvoradou záležitosťou, na ktorej treba pracovať, a s tým začal už spomínaný prvý manažment zmeny, je zabezpečiť efektívne a transparentné fungovanie spoločnosti. Veľmi dôležité je pokračovať v už naštartovanom stransparentňovaní a otváraní procesu obstarávania pre širší okruh záujemcov.

Už v minulom roku sa začala spolupráca s Útvarom hodnoty za peniaze ministerstva financií. Z nej už vyplynula séria návrhov opatrení pre lepšie nakladanie s prostriedkami spoločnosti a ich prioritizáciu. Výsledky a odporúčania auditu postupne aplikujeme do praxe. Napríklad do pružnejšej organizačnej štruktúry, či zvýšenia efektivity investičných a prevádzkových nákladov.

Aký máte pohľad na ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energií (OZE) na Slovensku? 

Smerovanie rozvoja zdrojovej základne elektrizačnej sústavy (ES) SR, ktorej súčasťou je aj rozvoj OZE, je v gescii ministerstva hospodárstva. SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy zodpovedný za zaistenie bezpečnej prevádzky a koordinovaného rozvoja elektrizačnej sústavy posudzuje, v akom množstve je možné pripájať nové zdroje do sústavy.

Pri pripájaní OZE do ES SR, ktorých v súčasnosti drvivá väčšina je pripájaných do regionálnych distribučných sústav, je z pohľadu prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebné posudzovať a vyhodnotiť globálne vplyvy pripájaných OZE na zaistenie bezpečnosti ES SR, a to vplyv na priepustnosť prenosovej sústavy SR a vplyv na flexibilitu ES SR.

Má naša prenosová sústava priestor na pripájanie nových zelených zdrojov?

Z pohľadu priepustnosti je možné po uvedení nových 400 kV vedení na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile do prevádzky, teda od 5.  apríla 2021, pripájať do ES SR OZE v objeme zverejnených hodnôt inštalovaných výkonov, čo predstavuje za celú ES SR približne 1 800 MW.

Z pohľadu flexibility je limitovaný rozvoj OZE s vysokou fluktuáciou výroby elektriny, teda obmedzený rozvoj pre fotovoltaické a veterné elektrárne, maximálne do výšky približne 400 MW pre celú ES SR. Toto obmedzenie súvisí so zaistením dostatočných objemov podporných služieb tak, aby bola zaistená bezpečná prevádzka ES SR, na čo SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy nemá dosah.

Mal by podľa vás ešte stále platiť stop stav pre výstavbu nových veľkých OZE?

Ako som uviedol, uvedením nových slovensko-maďarských vedení do komerčnej prevádzky sa odstránila bariéra z pohľadu priepustnosti sústavy, čím sa splnil základný predpoklad pre uvoľnenie „stop-stavu“ pre pripájanie nových zdrojov do ES SR, ktorý tu bol od roku 2013. Uvoľnenie pripájania elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny ale nie je bez obmedzení. SEPS ako zodpovedný prevádzkovateľ prenosovej sústavy bude aj naďalej analyzovať úzke miesta a obmedzenia pre ďalší rozvoj zdrojovej základne ES SR a následne v koordinácii s ostatnými energetickými subjektmi a autoritami navrhne spôsoby, ako tieto obmedzenia eliminovať.

Ktoré OZE sú podľa vás pre Slovensko najvýhodnejšie, a naopak, ktoré by sa nemali vôbec stavať?

Nepreferujeme rozvoj konkrétneho druhu výrobného zariadenia. Samozrejme, pripájanie zdrojov do ES SR má priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť prevádzky ES SR. Je známe, že najvolatilnejšie sú fotovoltaické a veterné elektrárne, ktoré však, na druhej strane, majú svoju vysokú ekologickú hodnotu.

Slovensko už viackrát čelilo takzvaným neplánovaným tokom elektriny. Ako sa darí bojovať SEPS s týmito tokmi v súčasnosti?

Európska prepojená sústava sa riadi fyzikálnymi zákonmi, ktoré spôsobujú tok elektriny z miesta, kde je jej prebytok, na miesta jej nedostatku, a to cestami, ktoré kladú menší odpor. Pritom neplatia obchodné zmluvy, ale prírodné zákony. Praktické dôsledky situácie, keď je obchod uzavretý nad rámec technických možností, sú práve neplánované toky uzatvárané cez prenosové sústavy iných subjektov, ako sú subjekty zmluvy. V minulosti mali tieto toky oveľa väčší objem ako v súčasnosti, pretože spoločným úsilím krajín V4 sa podarilo nastaviť obmedzenia, ktoré viac zohľadňujú technické možnosti.

Má už SEPS zabezpečenú leteckú diagnostiku sietí?

K dnešnému dňu máme k dispozícií technicko-organizačné zabezpečenie leteckej diagnostiky elektrických vedení v plnom rozsahu potrieb na rok 2021. Zároveň pripravujeme tender na systémové zabezpečenie leteckej diagnostiky pre nasledujúce roky. Naša spoločnosť v minulom roku realizovala s leteckým útvarom ministerstva vnútra pilotný projekt, ktorý umožnil detailne identifikovať technické a personálne možnosti spolupráce. Vzhľadom na opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 boli rokovania prerušené. Ako sa bude epidemická situácia zlepšovať, sme pripravení v týchto rokovaniach pokračovať.

SEPS plánuje veľké investície na hornej Nitre, kde sa plánuje o dva roky skončiť s baníctvom. Ako pokračuje tento projekt? Stihne SEPS naplniť svoje plány?

Do konca roka 2021 bude odstavená z prevádzky rozvodňa 220 kV v Bystričanoch a sprevádzkovaná už bude rozvodňa 400 kV s dvoma transformátormi 400/110 kV. ESt Bystričany budú do sústavy pripojené novým vedením 2×400 kV z Križovian. Najpodstatnejšia časť náhrady 220 kV sústavy sústavou 400 kV bude ukončená už v tomto roku a zásobovanie regiónu dosiahne lepšiu úroveň spoľahlivosti.

Situácia sa ďalej zlepší dokončením vedenia 2×400 kV smerom od ESt Horná Ždaňa, ktoré bude zaústené do spomínaného vedenia Križovany – Bystričany. Toto sa predpokladá do roku 2025, nakoľko pri budovaní tejto líniovej stavby musíme doriešiť čoraz zložitejšie majetkovoprávne vyrovnania potrebné pre získavanie územných a stavebných povolení. V súčasnosti je tento projekt v prechodnej fáze, keď sú ešte súbežne v prevádzke pôvodná rozvodňa 220 kV s transformáciou 1×220/110 kV a nová rozvodňa 400 kV s transformáciou 1×400 kV.

Chystá SEPS výstavbu aj ďalších nových vedení s okolitými krajinami? Hovorilo sa o rekonštrukcii vedenia s Ukrajinou.

Na profile s Českou republikou zvažujeme spolu s českým partnerom výstavbu vedenia 1×400 kV Ladce (SK) – Otrokovice (CZ). Tento projekt je vo fáze predchádzajúcej investičné prípravy, teda štúdie a analýzy, a tiež je závislý od úspešného dokončenia veľkého plánovaného súboru stavieb SEPS na výstavbu novej elektrickej stanice Ladce vrátane transformácie 400/110 kV (s rokom ukončenia 2026 až 2027). Preto sa s týmto projektom neuvažuje skôr ako v roku 2032.

Čo sa týka profilu s Ukrajinou, zámer rekonštruovať existujúce vedenie stále platí. Všetko bude závisieť od úspešnosti NPC UKRENERGO, ktorý s obnovou vedenia začne ako prvý z dôvodu jeho zlého technického stavu. A zhruba v roku 2023 sa potom rozhodne spoločnou analýzou o tom, či sa bude vedenie zdvojovať, alebo sa bude jeho prenosová schopnosť zvyšovať iným spôsobom, prípadne sa nebude zvyšovať vôbec. Všetko to bude závisieť aj od toho, ako sa bude vyvíjať plánované pripojenie Ukrajiny a Moldavska k sústave ENTSO-E.

Nepokúsite sa znova osloviť rakúsku stranu s nejakým projektom výstavby spoločného vedenia? Rakúsko je totiž jediná krajina, s ktorou nemá elektrické vedenie.

Výstavba nových vedení smerom na Rakúsko, ale ani smerom na Poľsko a Maďarsko – nad rámec nových slovensko-maďarských vedení uvedených do komerčnej prevádzky 5. apríla tohto roka – sa v súčasnosti neukazuje ako potrebná a s týmito prevádzkovateľmi sústav v tejto veci nevedieme žiadne rokovania.

Koľko plánuje SEPS preinvestovať v tomto roku?

Na tento rok máme plány za 66,4 milióna eur a v roku 2022 to má byť 81,1 milióna eur. Z tých 66,4 milióna eur predpokladáme 40 % do výstavby a obnovy vedení, 27 % do výstavby a obnovy elektrických staníc a súvisiacich zariadení a ďalších 24 % do technológií ICT a obchodných systémov. Zvyšok predstavujú ekologické stavby a ostatné investície, ktoré sa nedajú samostatne kategorizovať. Som presvedčený, že sa nám tento plán podarí spoločne naplniť.

Predpokladáte, že firma v tomto roku skončí so ziskom? Ak áno, aké sú plány?

Plán na rok 2021 predpokladá zisk pred zdanením na úrovni 33 miliónov eur, čo je menej, ako spoločnosť dosahovala v minulých rokoch. Na nižšom plánovanom zisku sa podpísalo niekoľko nových faktorov a skutočností, ktoré v minulých rokoch na hospodárenie spoločnosti nevplývali. Ide predovšetkým o zmenu v prístupe ÚRSO k nastaveniu taríf na rok 2021, kde ÚRSO v podstate anulovalo benefity SEPS z úspory nákladov na podporné služby a výnosov z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy. ÚRSO ďalej znížilo povolené náklady na podporné služby, čím sa vytesnil priestor na dosiahnutie ich úspor, ktoré boli významnou súčasťou výsledkov hospodárenia spoločnosti v minulých rokoch.

Ďalej je to očakávaný pokles výnosov z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy v dôsledku uvedenia do prevádzky dvoch nových medzinárodných vedení na slovensko-maďarskom profile (pokles výnosov z aukcií), spustenie bloku EMO 3 (JE Mochovce), čo ovplyvní medzinárodné toky v prenosovej sústave a pravdepodobne spôsobí pokles výnosov z kompenzačného mechanizmu za medzinárodné prenosy (ITC). Dopad na zisk roku 2021 budú mať aj vyššie odpisy v dôsledku investičnej činnosti spoločnosti.

Ako ovplyvnila chod spoločnosti aktuálna pandémia koronovírusu?

Od začiatku prvej vlny sme vyvíjali úsilie v čo najväčšej možnej miere predchádzať šíreniu koronavírusu a zaviedli sme prísne opatrenia reagujúce na vývoj situácie. Samozrejmosťou sa stala pravidelná dezinfekcia, využívanie domáckej práce v čo najväčšej možnej miere, pravidelné testovanie vybraných zamestnancov PCR testami, sprísnený režim návštev v priestoroch spoločnosti a zvlášť prísny režim na dispečingu, kde máme zamestnancov, ktorých by sme v prípade ochorenia mohli len ťažko nahradiť.

Našou hlavnou úlohou je plynulá, spoľahlivá a bezpečná prevádzka prenosovej sústavy. Z hľadiska prevádzky elektrických staníc a vedení v súvislosti s pandémiou môžeme rozlíšiť dve úrovne vplyvu. V očakávaní výpadku príjmov v dôsledku pandémie sme posunuli realizáciu niektorých opráv z roku 2020 na rok 2021, no boli to všetko akcie, ktorých odsun neohrozoval spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky sústavy.

Môžete byť konkrétnejší?

V priamom dôsledku pandémie neboli v plánovanom termíne realizované dve akcie. Plánovanú opravu odpojovačov v Križovanoch odriekol český partner z dôvodu obmedzeného cezhraničného pohybu a následných reštrikcií, táto oprava bude uskutočnená po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou na obidvoch stranách spoločnej hranice.

Druhá akcia, ktorú sme nemohli realizovať v plánovanom termíne, súvisela so zrušeným povolením vstupu zhotoviteľa do areálu elektrárne Jaslovské Bohunice. Táto akcia už bola ukončená na prelome rokov 2020-2021.

Zvýšeným úsilím našich pracovníkov aj dodávateľov sa realizujú údržbové činnosti a odstraňovanie porúch tak, že to nemá vplyv na prenos elektriny v prenosovej sústave.

Pri kumulovaní záverečných prác pri ukončovaní stavby vedenia na Hornej Nitre a súčasného ukončovania slovensko-maďarských cezhraničných prepojení v závere roku 2020 sme museli pri nedostatku kapacít a meškania zahraničných dodávok materiálov z dôvodu pandémie pristúpiť k posunu termínu ukončenia slovensko-maďarských cezhraničných prepojení po dohode s maďarským partnerom. Vedenia boli úspešne uvedené do komerčnej prevádzky 5. apríla 2021.

Viete ako predseda predstavenstva garantovať slovenským spotrebiteľom, že sme pripravení aj na to najhoršie, teda na prípadne hrozby blackoutu?

SEPS sa neustále pripravuje na krízové situácie a má na ich riešenie pripravené nástroje aj pracovníkov. Nácvik opatrení na ich zabránenie a testy obnovy elektrizačnej sústavy po blackoute robíme pravidelne. Jedna taká skúška je aktuálne naplánovaná v máji. Mal by byť vytvorený tzv. ostrov v elektrizačnej sústave SR, ktorý bude galvanicky oddelený od zvyšku európskej sústavy. Bude v ňom vytvorený rovnaký stav ako po blackoute a následne s pomocou vodnej elektrárne Gabčíkovo bude oživená časť vlastnej spotreby bloku v Atómových elektrárňach Bohunice a takto bude simulovaný štart bloku.

Táto vlastná spotreba má parametre podobné stavu, pri ktorom sa rozbieha tento blok. Samozrejme, musíme rešpektovať prísne bezpečnostné predpisy a také niečo môžeme skúšať len v čase, keď je blok vypnutý a v atómovej elektrárni sa mení palivo. Každý test štartu z tmy musí postupovať podľa podrobného programu na základe zložitých výpočtov. Je to veľmi náročný proces, práce na príprave testu trvali rok. Pôvodne mala táto skúška prebehnúť pred rokom, avšak tesne pred jej termínom sa zhoršila pandemická situácia a došlo k odkladu na tento rok.

Našim ľuďom verím. Z našej viny k blackoutu nedôjde.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Dovhun
Firmy a inštitúcie SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava