Vykurovacia sezóna bola rekordne dlhá (rozhovor)

Teplo radiátor
Ilustračné foto dan/FreeDigitalPhotos.net

Vykurovacia sezóna nikdy netrvala do jej oficiálneho konca, čiže do konca mája. So senior manažérom pre centrálne zásobovanie teplom spoločnosti Veolia Energia Slovensko Petrom Kurillom sme sa okrem iného rozprávali o tom, či odberatelia môžu očakávať preplatky či nedoplatky za teplo a teplú vodu, aká bola uplynulá vykurovacia sezóna postihnutá pandémiou a čo možno očakávať od novej vykurovacej sezóny.

Patríte medzi najväčších dodávateľov tepla na Slovensku. Ako hodnotíte uplynulú vykurovaciu sezónu?

Môžeme smelo konštatovať, že vykurovacia sezóna bola v mnohých slovenských mestách ako nijaká iná v minulosti. Ilustrovať to môžeme na príklade viacerých miest či mestských častí, kde pôsobíme. Napríklad v Žiari nad Hronom máme za sebou rekordnú vykurovaciu sezónu. Aj napriek tomu, že priemerné teploty v zimných mesiacoch sa držali nad dlhodobým priemerom, z hľadiska dĺžky dodávok tepla patrila medzi nezvyčajné.

Odkedy skupina Veolia Energia Slovensko začala svoju činnosť v tomto meste, vykurovacia sezóna nikdy netrvala do jej oficiálneho konca. Vzhľadom na to, aké klimatické pomery panovali v Európe počas jarných mesiacov, vykurovacia sezóna v mnohých mestách na Slovensku trvala reálne až do 31. mája 2021. Medziročné porovnanie dodávok a spotrieb tepla v mesiacoch apríl a máj tak boli nad priemerom minulých rokov.

Ako sa to prejaví na účtoch odberateľov?

To, ako sa to v konečnom dôsledku prejaví na účtoch spotrebiteľov, budeme vidieť až po skončení kalendárneho roka. Teplá jeseň môže priemernú ročnú spotrebu dorovnať na hodnoty z posledných rokov. Napriek tomu, že vykurovanie trvalo do poslednej možnej chvíle, prípravu a samotnú realizáciu investícií do zariadení tepelných hospodárstiev, ktoré skupina Veolia Energia Slovensko prevádzkuje, to negatívne neovplyvní.

V hlavnom meste, respektíve vo väčších mestách, sa lockdown nepremietol do spotreby tepla v takom rozsahu, ako to bolo práve v menších mestách.

Spotrebovali slovenské domácnosti a firmy viac tepla ako v predošlej vykurovacej sezóne?

Celkovo je možné konštatovať, že sumárna medziročná spotreba tepla vo väčšine miest bola vyššia. Dôvodov, prečo je to aj napriek miernej uplynulej zime, je viacero. Ako už bolo spomenuté, obdobie, keď bolo teplo na vykurovanie dodávané, bolo v mnohých mestách rekordne dlhé, aj keď v niektorých mestách bola na základe podmienok vyhlášky ministerstva hospodárstva o určenom čase a kvalite dodávky tepla krátkodobo prerušovaná dodávka tepla.

Ďalším dôvodom zvýšenej spotreby tepla bol takzvaný Covid efekt, ktorý sa prejavil predovšetkým v menších mestách, kde spotrebu „ťahali“ najmä domácnosti. V hlavnom meste, respektíve vo väčších mestách, sa lockdown nepremietol do spotreby tepla v takom rozsahu, ako to bolo práve v menších mestách. Dôvodom bolo utlmenie činnosti v niektorých priemyselných odvetviach, pokles sezónnych pracovných možností, obmedzenie voľného pohybu medzi okresmi, čo malo značný vplyv na obsadenosť tzv. prenajímateľných bytov počas zimných mesiacov.

Samozrejme, že v husto obývaných mestských aglomeráciách, kde je pomerne dobre rozvinutá i občianska vybavenosť, malo aj celkové uzatvorenie alebo obmedzenie činnosti niektorých objektov  ako sú školské zariadenia, obchodné či športové centrá, centrá pre voľnočasové aktivity a tak ďalej, vplyv na spotrebu energií.

Pre pandémiu môžu správcovia bytových domov poslať ich obyvateľom vyúčtovanie za teplo a teplú vodu až do konca júla. Môžu slovenské domácnosti očakávať skôr preplatky alebo nedoplatky?

Za skupinu Veolia Energia Slovensko v súlade s cenovou reguláciou danou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2020 konštatujeme, že celková platba za odobranú tepelnú energiu oproti vyúčtovaniu nákladov za rok 2019 bola nižšia. Štandardná slovenská domácnosť odoberajúca tepelnú energiu od našej skupiny pri dodržaní porovnateľnej spotreby tepla, tzv. osobný energetický manažment, medziročne ušetrila v priemerne až 40 eur bez DPH*. Samozrejme, to, koľko konkrétna domácnosť za teplo v konečnom dôsledku ušetrila, v nemalej miere závisí aj od správania užívateľov vykurovaných objektov a od technického stavu budov.

Pozitívna informácia o ročnej bilancii vyúčtovania nákladov za teplo a avizované znižovanie priemernej jednotkovej ceny tepla pre majiteľov bytov a klientov skupiny Veolia Energia Slovensko vo vybraných oblastiach určite potešia. Náklady na teplo tvoria totiž v rodinných rozpočtoch významnú položku. Intenzívnou a dôslednou starostlivosťou o prevádzky, zvyšovaním účinnosti výroby tepla a investíciami zameranými do rozvoja a modernizácie tepelného hospodárstva sa podarilo nielen zlepšiť stav a spoľahlivosť tepelnotechnických zariadení, ale zároveň aj stabilizovať či dokonca znížiť cenu tepla.

Ako vidíte nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu?

Už dnes možno konštatovať cenovo priaznivý vývoj v oblasti energetiky a s ním aj vplyv na peňaženku spotrebiteľa. Predpokladáme, že naši klienti zaplatia za teplo odobrané v roku 2021 v priemere o 8,3 %* menej ako v roku 2020, a to i napriek všeobecne nepriaznivej ekonomickej situácii a do istej miery aj neistote, ktorá vládne na trhoch s palivami. Odberatelia sa tak v koncoročnom vyúčtovaní môžu tešiť na preplatky a v roku 2021 aj na nižšie životné náklady v podobe zníženej ceny za jednotku (kWh) odobratého, resp. spotrebovaného tepla. Individuálna výška preplatku pre konečných spotrebiteľov však závisí, samozrejme, od nastavenia mesačných zálohových platieb, ktoré stanovil správca alebo domové spoločenstvo.

Veľkým  investičným projektom je i zmena technologického zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie v priemyselnom areáli v Žiari nad Hronom.

Ako sa na ňu pripravujete?

Všetky plánované činnosti a investičné projekty sme v predstihu detailne pripravili a práve teraz, počas letného obdobia, prebieha ich realizačná fáza. Postupné zvyšovanie podielu prevádzkovaných zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a zariadenia pracujúce na báze vysokoúčinnej kombinovanej výroby energií je cesta, ako významným spôsobom eliminujeme negatívne vplyvy z výroby a zo spotreby energií.

V mestách, kde dodávame teplo a teplú vodu, sú naplánované modernizácie tepelných rozvodov centrálneho zásobovania teplom (CZT), financované aj prostredníctvom európskych fondov. Takýmto spôsobom v roku 2021 zrekonštruujeme významnú časť tepelných rozvodov CZT v meste Prakovce, čo bezpochyby prinesie zníženie tepelných strát v distribúcii tepla a úsporu primárnej energie.

V priebehu letných mesiacov sa zrealizujú aj generálne opravy kogeneračných jednotiek v bratislavskej Petržalke, modernizácia zdrojov – kotlov – a riadiacich systémov vo vybraných kotolniach v bratislavských mestských častiach Petržalka, Dúbravka a Podunajské Biskupice. V realizačnej fáze je komplexná modernizácia ôsmich petržalských výmenníkových staníc tepla a ich prechod na tzv. tlakovo nezávislý systém prevádzky. Pozitívnou správou je, že v mestách, kde pôsobí skupina Veolia Energia Slovensko, dochádza k pripojeniu nových objektov spotreby na sústavu CZT. Je to tak napríklad v Bratislave, v Senci, v Žiari nad Hronom, v Brezne, ale aj v Košiciach či v Kráľovskom Chlmci.

Veľkým  investičným projektom je i zmena technologického zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie v priemyselnom areáli v Žiari nad Hronom. Výsledkom bude ekologizácia výroby, keďže do konca roka vymeníme záložný kotol na uhlie za dva moderné kotly na zemný plyn. Ukončíme tak spaľovanie uhlia, ktoré bolo od polovice minulého storočia nosnou surovinou na výrobu tepla a elektrickej energie v tomto priemyselnom areáli. Odklon od uhlia bezpochyby zlepší kvalitu ovzdušia a života v meste.

Ako vidíte vývoj ceny tepla v najbližšom období?

Vývoj, resp. predpoklad ceny tepla pre najbližšie obdobie tohto roka som už spomínal. Tento pre spotrebiteľov, resp. odberateľov priaznivý predpoklad vychádza predovšetkým z poznania cien a potrebného objemu vstupných položiek vo variabilnej časti ceny tepla na nadchádzajúci rok. Predikcia vývoja v dlhších časových horizontoch je komplikovanejšia. V zásade však možno povedať, že ak nenastanú zásadné výkyvy v cenách elektrickej energie, vody a najmä palív a ak sa výrazným spôsobom nezmení regulačná politika štátu, bude cena tepla stabilizovaná.

Ako hodnotíte teplárensky trh z pohľadu pandémie koronavírusu? Ako koronavírus ovplyvnil vašu spoločnosť?

Pandémia koronavírusu, resp. jej prvé dve vlny, ktoré boli na Slovensku spojené so zavedením prísnych protiepidemiologických opatrení, zasiahla sektor teplárenstva a energetiky vo všeobecnosti najciteľnejšie v oblasti manažmentu riadenia ľudských zdrojov – jeho kapacít – a, samozrejme, v oblasti subdodávok potrebných na spoľahlivú a plne legislatívne stabilnú výrobu a distribúciu energií. Odvetvie energetiky bolo jedným z kľúčových na zvládnutie týchto neľahkých časov.

Už teraz sa pripravujeme na možný príchod ďalšej, „jesennej vlny“, preto maximalizujeme naše úsilie, aby boli všetky kľúčové projekty, údržba a investície dokončené čo najskôr – do začiatku vykurovacej sezóny, t. j. do 1. septembra 2021, resp. ešte pred príchodom „jesennej vlny“ pandémie. Pozorne však sledujeme vývoj cien kľúčových komodít nevyhnutných na výrobu tepla a, samozrejme, už teraz vnímame extrémny nárast cien stavebných a konštrukčných materiálov, čo negatívne ovplyvňuje snahu o udržanie stabilných cien nášho produktu – tepelnej energie.

Počas najviac exponovaného obdobia, ktoré pandémia priniesla, sme sa sústredili na kľúčové aspekty internej spolupráce, ako aj na ochranu kľúčových zamestnancov s cieľom udržať vysoký štandard poskytovaných služieb pre našich zákazníkov – odberateľov.

* Celoslovenský priemer v skupine Veolia Energia na Slovensku – regulovaná cena tepla na rok 2020 a 2021 v jednotlivých mestách – sa líši. Závisí od druhu paliva, z ktorého sa teplo vyrába v zariadeniach CZT, od miery a charakteru modernizácie sústav, lokalizácie mesta v rámci Slovenskej republiky, správania odberateľov systému CZT – pripojenie/odpojenie –, ako aj od regulačných vzorcov daných legislatívou ÚRSO.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Kurilla
Firmy a inštitúcie Veolia Energia