PORADŇA: Aj pôžičky a úvery majú presné pravidlá

Peniaze, peňaženka,
Ilustračné foto. pixabay.com

Pri pôžičkách a úveroch je asi najdôležitejším parametrom, ktorý je potrebné brať do úvahy, celkové preplatenie.

Keď uvažujete o pôžičke, nezabudnite si prepočítať, o koľko viac zaplatíte úverovej inštitúcii. Spočítajte si všetky mesačné splátky (t. j. pravidelná mesačná splátka krát celkový počet mesiacov), pripočítajte poplatok za vybavenie úveru a iné poplatky spojené s úverom. Od celkovej sumy odpočítajte požičanú čiastku. „Čím menej preplatíte, tým výhodnejšie pre vás,“ upozorňuje Národná banka Slovenska.

Čo je RPMN?
Asi najznámejšou skratkou v prípade pôžičiek je RPMN – teda ročná percentuálna miera nákladov. Toto číslo vyjadruje cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom, ako napríklad poplatok za vybavenie účtu, poistenie úveru ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku a iné, prepočítané na jeden kalendárny rok.
Platí základné pravidlo, čím nižšie RPMN, tým je úver lacnejší a pre spotrebiteľa výhodnejší. „Nezabúdajte, že porovnávať RPMN má zmysel len vtedy, ak výška úveru a doba splatnosti sú rovnaké, v opačnom prípade porovnávanie stráca zmysel,“ upozorňuje centrálna banka.
Poplatky zahrnuté do výpočtu RPMN možno rozdeliť na dve základné skupiny:

  • jednorazové poplatky, ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť na začiatku úverového vzťahu, napr. poplatok za poskytnutie a vybavenie úveru alebo poplatok za čerpanie úveru,
  • pravidelné poplatky,ktoré spotrebiteľ platí mesačne spolu so splátkou úveru, napr. poistenie úveru.  

Ak RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný.

Aká je najvyššia prípustná výška odplaty pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi?
V zmysle príslušného nariadenia vlády odplatu pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľovi (úver, pôžička poskytovaná bankou alebo nebankovým veriteľom) tvoria:

  • úrok,
  • poplatky,
  • akékoľvek iné odplatné plnenie alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov.

Odplata pri spotrebiteľských úveroch a pôžičkách pritom nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú mieru odplaty určenú nariadením vlády. Odplata sa vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov za rok.
Najvyššia prípustná miera odplaty je stanovená ako dvojnásobok (pri lízingu s havarijným poistením je to 2,5-násobok) priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za kalendárny štvrťrok predchádzajúci uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy.
Osobitne sa určuje najvyššia možná odplata pre spotrebiteľské pôžičky so splatnosťou kratšou ako 3 mesiace alebo pri sumách, ktoré nepresiahnu 100 eur. V takomto prípade je najvyššia prípustná miera odplaty stanovená na 30 % ročne z požičaných peňažných prostriedkov.

Čo je anuitná splátka úveru?
Anuitná splátka úveru je suma, ktorú spotrebiteľ pravidelne každý mesiac spláca banke až do splatnosti úveru. Anuitná splátka sa skladá zo splátky požičanej sumy a úroku.

Čo je fixácia úrokovej sadzby?
Ide o obdobie, počas ktorého banka nesmie meniť úrokovú sadzbu. S týmto pojmom sa stretnete hlavne pri hypotekárnych úveroch. Po uplynutí fixácie banka môže pristúpiť k zmene sadzby, môže ju zvýšiť alebo znížiť v závislosti od situácie na finančnom trhu. Dĺžka fixácie je stanovená pri podpise úverovej zmluvy.
Približne dva mesiace pred výročím fixácie banka písomne informuje klienta o zmene úrokovej sadzby pre všetky ponúkané obdobia fixácie (napr. 1, 3 a 5 rokov). Následne sa klient v stanovenom období môže rozhodnúť pre určitú fixáciu, ktorá mu bola ponúknutá, mimoriadny vklad alebo o predčasnom splatení úveru (bez poplatku). O tieto zmeny však musí klient banku požiadať v lehote stanovenej bankou pred výročím fixácie. Presný dátum dokedy tak treba urobiť býva uvedený v liste od banky.
Článok vznikol na základe obsahovej spolupráce portálu voFinanciach.sk a Národnej banky Slovenska.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska