Predčasný dôchodok bude od júla menej dostupný, jeho minimálna suma sa zvýši

Dôchodok,, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Predčasný starobný dôchodok bude od začiatku júla tohto roka menej dostupný. Suma, od ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok, sa totiž od začiatku budúceho mesiaca zvýši o 3,90 eura na 261,70 eura. Dôvodom je nárast výšky životného minima.

Vyššia minimálna predčasná penzia bude pre niektorých ľudí s nízkym príjmom znamenať, že sa k tejto dávke nedostanú. Ak je totiž vypočítaný predčasný dôchodok pre konkrétnu osobu nižší ako zákonné minimum, Sociálna poisťovňa žiadosť o predčasný dôchodok zamietne.

Podľa odhadu ministerstva práce a sociálnych vecí sa to v tomto roku môže týkať približne 60 žiadateľov o predčasný dôchodok.

Podmienky nároku na predčasný dôchodok

Nárok na predčasný dôchodok vzniká, ak:

  • suma vypočítaného predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (ak si poistenec sporil v druhom pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z prvého piliera a predčasného starobného dôchodku z druhého piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok aktuálnej výšky životného minima) – od 1. júla tohto roka ide o sumu 261,70 eura,
  • získanie najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia,
  • do dovŕšenia dôchodkového veku môžu žiadateľovi chýbať najviac dva roky,
  • osoba nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Výška predčasného dôchodku

Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku, sa suma plného starobného dôchodku znižuje o 0,5 %.

Za 365 dní tak suma dôchodku klesne o 6,5 %. Pri dvoch rokoch, teda 730 dňoch poistenia, sa riadny starobný dôchodok zníži o 12,50 %.

Žiadosť o predčasnú penziu

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o túto dávku. Žiadosť treba podať písomne, spisuje ju pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok je možné podať najviac dvakrát za rok.

Žiadateľ o predčasnú penziu je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje, originály alebo úradne overené kópie.

Potrebné doklady

  • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené
  • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
  • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky – len ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa
  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu

Príklad výpočtu predčasného starobného dôchodku

Osoba, ktorá dovŕši dôchodkový vek 25. júla 2022, požiada Sociálnu poisťovňu o priznanie predčasnej starobnej penzie 25. júna 2021. Do dovŕšenia dôchodkového veku jej preto chýba 395 dní.

Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok počas svojho života zarábal priemernú hrubú mzdu a získal 43 rokov dôchodkového poistenia. Plná suma starobného dôchodku tejto osoby by v roku 2021 dosiahla 611,06 eura.

Keďže žiadateľ plánuje ísť do predčasného dôchodku 395 dní pred dovŕšením dôchodkového veku, jeho plnú penziu bude poisťovňa krátiť o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré mu chýbajú do zákonného veku odchodu do dôchodku. V tomto prípade sa teda bude riadny starobný dôchodok krátiť o 7 %, teda o 42,77 eura (611,06 eura x 0,07 = 42,77 eura).

Vypočítaný predčasný starobný dôchodok tak predstavuje 568,30 eura.

Suma predčasnej starobnej penzie sa ešte následne zvýši o tohtoročnú valorizáciu dôchodkov. V tomto roku sa predčasné starobné dôchodky zvyšujú o 2,6 percenta, najmenej o 9,10 eura. Predčasný starobný dôchodok sa tak zvýši o 14,80 eura na 583,10 eura.

Rada na záver

Keďže sa plný starobný dôchodok pri požiadaní o predčasnú penziu kráti o 0,5 percenta za každých, aj začatých 30 dní, ktoré chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku, odporúčame požiadať o predčasný dôchodok v deň, v ktorý žiadateľovi chýba do dosiahnutia penzijného veku počet dní, ktoré sú násobkami čísla 30.

Napríklad pri predchádzajúcom výpočte chýbalo žiadateľovi do dovŕšenia dôchodkového veku 395 dní, a preto sa jeho plný dôchodok krátil o 7 %.  Ak by o predčasný starobný dôchodok táto osoba požiadala o päť dní neskôr, teda do dosiahnutia dôchodkového veku by jej chýbalo 390 dní, jej plný starobný dôchodok by sa krátil menej, o 6,5 percenta.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRSociálna poisťovňa