Slovenská sporiteľňa ku koncu júna s výrazným poklesom zisku

Slsp hero mini.jpg
Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa evidovala v prvom polroku výrazný pokles zisku. Samotnej banke sa zisk znížil o 69,3 % na 28,3 mil. eur. Konsolidovaný zisk celej finančnej skupiny klesol o 69,2 % na 29,5 mil. eur. Pod hospodárenie spoločnosti sa podpísal bankový odvod, ako aj pandémia koronavírusu.

Ako skonštatoval finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský, banke sa zvýšili rizikové náklady o zhruba 45 mil. eur. Zatiaľ síce nezaznamenali nárast problémových úverov, avšak vytvorili opravné položky na očakávané budúce straty pre pandémiu.

„Predpokladáme, že zvýšená tvorba opravných položiek bude pokračovať aj v druhom polroku. Objem bude závisieť na tom, ako sa budú spresňovať odhady budúceho ekonomického vývoja,“ povedal Cetkovský.

Úrokové výnosy rástli

Skupinové čisté úrokové výnosy medziročne vzrástli o 1 % na 217,3 mil. eur. Dôvodom je najmä pokles úrokových nákladov, pozitívny vplyv záporných úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, ale aj nárast úrokového výnosu z lízingových produktov.

Čistý príjem z poplatkov a provízií ostal medziročne na rovnakej úrovni 67,9 mil. eur, pričom pokles poplatkov z úverovej činnosti alebo poplatkov za kartové operácie bol vykrytý nárastom výnosov z operácií s cennými papiermi.

Konsolidované prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 4,4 % na 144,6 mil. eur. Rástli najmä personálne náklady, a to o 12,3 %. Ostatné administratívne náklady sa zvýšili o 3,2 %. Na druhej strane banka zaznamenala pokles odpisov v medziročnom porovnaní o 16,4 %.

Celkové rizikové náklady banky sa, ako reakcia na nárast kreditného rizika klientov a ich neschopnosti splácať svoje záväzky voči banke spôsobeného vplyvmi pandémie COVID-19, medziročne zvýšili z 18,6 mil. eur na 63,5 mil. eur. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z 3,2 % na 2,7 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo zo 77,7 % na 95,8 %.

Výrazný rast odvodovej povinnosti

Bankový odvod sa v prvom polroku medziročne zvýšil o 111 % na 33,8 mil. eur. Štát pritom už odpustil bankám platenie bankového odvodu, a to od druhého polroka. Ročný príspevok do rezolučného fondu sa zväčšil o 30 % a bol zaúčtovaný vo výške 4 mil. eur. Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne taktiež zvýšil, a to o 10 % na 1,1 mil. eur. Celková odvodová povinnosť banky medziročne stúpla o 94 % na 38,8 mil. eur.

Konsolidovaný objem úverových produktov klientom dosiahol na konci júna 14,3 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 7,9 %. Podieľali sa na tom najmä úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré narástli o 6,4 %, resp. o 0,7 mld. eur. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 10,0 %, resp. o 0,8 mld. eur. Spotrebné úvery sa znížili o 6,5 %, teda o 0,1 mld. eur. Úvery korporátnym klientom vrátane faktoringových a lízingových produktov dosiahli 4,1 mld. eur pri raste o 12,1 %.

Vklady obyvateľstva sa medziročne zväčšili z 11,6 mld. eur na 12,6 mld. eur. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s polrokom 2019 vzrástli z 13,9 mld. eur na 14,4 mld. eur.

Hlavné ukazovatele:

• Čistý úrokový výnos narástol o 1,0 % zo 215,1 mil. eur na 217,3 mil. eur
• Čistý príjem z poplatkov a provízií ostal takmer bez zmeny na hodnote 67,9 mil. eur
• Prevádzkový zisk poklesol o 8,7 % zo 156,4 mil. eur na 142,9 mil. eur
• Čistý zisk po zdanení klesol na 29,5 mil. eur (96,0 mil. eur v 2019)
• Objem úverov klientom sa zväčšil o 7,9 % z 13,2 mld. eur na 14,3 mld. eur
• Objem vkladov klientov vzrástol o 3,2 % z 13,9 mld. eur na 14,4 mld. eur
• Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 50,3 %
• Kapitálová primeranosť dosiahla 20,6 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
• Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom sa zvýšil z 95,1 % na 99,3 %

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovenská sporiteľňa