Voliť zástupcov kraja sa dá iba v mieste trvalého bydliska

Volby, plenta
Foto: SITA/Ivan Fleischer

BRATISLAVA 8. novembra (WEBNOVINY) – Len v mieste trvalého bydliska sa dá hlasovať v sobotňajších krajských voľbách.

Neexistuje voličský preukaz, s ktorým sa napríklad vo voľbách do Národnej rady SR dá hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.

Každý volič totiž môže voliť iba poslancov, ktorí patria do jeho voličského obvodu. Preto nemôže voliť v inom volebnom obvode, vo volebnej miestnosti mimo svojho bydliska. V inom volebnom obvode by totiž dostal hlasovací lístok s inými kandidátmi. Z tých istých dôvodov sa nedá hlasovať poštou zo zahraničia.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – ich predsedov a poslancov – sa uskutočnia v sobotu od 7:00 do 22:00. V prípade potreby môžu v obciach začať hlasovať aj skôr. Všade však budú volebné miestnosti otvorené do 22:00.

Viac informácii o voľbách do VÚC sa dozviete —–> TU.

Dva hlasovacie lístky

Volič vo volebnej miestnosti preukáže okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť – v prípade občanov SR občianskym preukazom a u cudzincov s trvalým pobytom v SR dokladom o pobyte.

Na základe toho dostane od členov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) a dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a hlasovací lístok na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja.

Volič sa následne s hlasovacími lístkami a prázdnou obálkou odoberie do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Za tzv. plentou vyznačí na hlasovacích lístkoch svoju voľbu. Na hlasovacom lístku na voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

Na lístku je napísané, koľko poslancov to je. Hlasovacie lístky vloží za plentou do obálky. Voličovi, ktorý sa neodoberie za plentu, komisia hlasovať neumožní. Ak by sa volič pomýlil a vyplnil hlasovacie lístky nesprávne, vydá mu na požiadanie okrsková volebná komisia nové hlasovacie lístky. Obálku s hlasovacími lístkami vhodí volič do volebnej schránky.

Zoznam všetkých kandidátov na predsedov krajov nájdete —–> v tomto článku.

Členovia komisie nesmú pomáhať

Volby
Foto: SITA/Ľudovít Vaniher

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou za plentu iného voliča, aby mu pomohol podľa jeho pokynov s hlasovaním. Pomôcť mu však nemôže člen okrskovej volebnej komisie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže obálku do tzv. volebnej urny, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič. Ani v tomto prípade to však nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej urny môže za takéhoto voliča napríklad jeho príbuzný, ale aj sused. Voliť sa dá napríklad aj v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb alebo aj vo väzbe. Vo všetkých takýchto prípadoch platí, že to-ktoré zariadenie sa musí nachádzať v rovnakom volebnom obvode, ako je trvalý pobyt voliča. Hlasuje sa tu do prenosnej volebnej schránky.

Vo voľbách do VÚC nemôžu hlasovať právoplatne odsúdení na trest odňatia slobody a ľudia zbavení spôsobilosti na právne úkony. Prekážkou vo výkone volebného práva je aj zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí a výkon základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby – a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa do 14 dní druhé kolo volieb, teda pravdepodobne v sobotu 23. novembra. Do druhého kola volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom