Žiaci základných škôl už pijú menej alkoholu, podľa ministerstva za to môžu aj kontroly podnikov

Foto: ilustračné, Getty Images

Od roku 2012 výraznejšie klesal počet žiakov, ktorí požívali alkoholické nápoje. Počet abstinentov medzi opýtanými sa zároveň zvyšoval.

Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu Centra vedecko-technických informácií SR. Agentúru SITA o tom tlačovou správou informoval tlačový odbor ministerstva školstva. Centrum je jeho priamo riadenou organizáciou.

Alkohol požíva menej žiakov základných škôl

Z analýzy zozbieraných údajov vyplynulo, že tento rok pilo alkoholické nápoje omnoho menej žiakov základných a stredných škôl, než v rokoch 2001 a 2003. Zároveň bol zaznamenaný zvyšujúci sa počet opýtaných, ktorí alkohol nekonzumovali vôbec.

Najhoršiu situáciu v oblasti konzumácie alkoholických nápojov zaznamenali v rokoch 2001, 2003 a 2012, keď alkohol požívali viac než tri štvrtiny opýtaných a k abstinentom patrila približne pätina respondentov.

Tento rok patrila ku konzumentom alkoholu už len asi polovica oslovených žiakov základných a stredných škôl, pričom pomer konzumentov alkoholických nápojov a abstinentov bol skoro vyrovnaný.

Najviac respondentov nepilo alkohol vôbec

Prieskum sa zameral na prežívanie voľného času v on-line priestore a konzumáciu legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl. Autori prieskumu porovnali výsledky so zisteniami z predchádzajúcich výskumov.

Prieskum uskutočnili na vzorke vybraných žiakov základných a stredných škôl v Slovenskej republike s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. Týkal sa všetkých typov škôl, vo všetkých krajoch Slovenska, s výnimkou konzervatórií. „Závery prieskumu by tak mali predstavovať východisko pre hlbšie skúmanie problematiky v nasledujúcich rokoch,“ uviedla tlačová správa ministerstva.

Porovnanie dát za roky 2009, 2012 a 2018 ukázalo vzostup počtu respondentov, ktorí pili alkohol často. Zároveň sa znížil počet opýtaných, ktorí alkoholické nápoje konzumovali občas, a zvýšil sa počet žiakov, ktorí ich nepili vôbec. Z podrobnejšej analýzy vyplynulo, že v rokoch 2009 a 2012 patril najvyšší počet opýtaných k príležitostným konzumentom alkoholu, zatiaľ čo v roku 2018 najviac respondentov nepilo alkohol vôbec.

Zrejme pomohli aj kontroly podnikov

Tlačová správa konštatuje, že situáciu pravdepodobne zlepšili okrem iného rôzne celospoločenské opatrenia, napríklad časté kontroly podnikov predávajúcich alkohol. K zlepšeniu prispelo tiež, ak rodič alebo riaditeľ školy dostali od niekoho oznámenie, že dieťa konzumuje alkohol. Pomohli zrejme aj finančné postihy rodičov či preventívne opatrenia.

Ministerstvo upozorňuje, že v súlade s novým zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch môže v škole okrem školského psychológa, sociálneho pedagóga a výchovného poradcu pôsobiť školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, ktorý koordinuje primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov.

Zároveň ministerstvo školstva každý rok prideľuje školám finančné prostriedky na základe výzvy rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách a školským zariadeniam prostredníctvom výzvy Protidrogová prevencia.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR