Najlepším krytím na cesty do zahraničia je kombinácia EPZP a komerčného poistenia

Male tourist holding passport in airport terminal
Foto: Getty Images

VšZP od júna do augusta 2020 uhradila čerpanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí v 3 741 prípadoch. K najčastejším ťažkostiam, pre ktoré našinci v letných mesiacoch museli vyhľadať lekára, patrili úrazy, žalúdočné problémy a bolesti zubov. Keďže zdravotné problémy sa nám nevyhýbajú ani na dovolenke, za hranicami našej krajiny je potrebné mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Poistencom zároveň odporúčame, aby pred každou cestou do zahraničia, bez ohľadu na cieľovú destináciu, uzavreli aj komerčné poistenie liečebných nákladov.

V sledovaných letných mesiacoch minulého roka bolo napríklad v Chorvátsku ošetrených 432 poistencov VšZP. „V susednom Česku to bolo vyše 5-tisíc našich klientov, v Poľsku viac ako tisícka. K najčastejším zdravotným problémom, pre ktoré klienti potrebovali odbornú pomoc patrili úrazy, zlomeniny, poranenia kože z nadmerného opaľovania, alergie, žalúdočné problémy, virózy, bolesti zubov a uštipnutia morskými živočíchmi,“ dodáva hovorca VšZP Matej Neumann. Za lekárske ošetrenia poisťovňa uhradila dokopy viac ako 252-tisíc EUR, za ošetrenie zubov približne 30-tisíc EUR a úhrady za hospitalizáciu našincov v zahraničí predstavovali 1 261 563 EUR.

V prípade, že poistenec VšZP potrebuje zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, na Islande a vo Veľkej Británii môže ju čerpať na základe EPZP u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti napojeného na verejný systém zdravotného poistenia, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenec.

Poistenci s EPZP v takom prípade za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť neplatia, resp. ak by poskytovateľ úhradu žiadal, VšZP im náklady spojené s jej poskytnutím pri splnení stanovených pravidiel spätne refunduje. Poistenci však musia uhradiť doplatky, ktoré by zaplatil aj domáci poistenec v súlade s rozsahom úkonov krytých verejným zdravotným poistením v štáte pobytu. Túto čiastku VšZP nemôže refundovať.

Potrebná zdravotná starostlivosť je taká zdravotná starostlivosť, ktorej poskytnutie sa nedá vzhľadom na zdravotný stav poistenca odložiť do jeho návratu na Slovensko. Zahŕňa aj  starostlivosť napr. pri chronických ochoreniach, ktorých príznaky sa môžu prejaviť náhle počas pobytu v zahraničí. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj dialýza, chemoterapia a pod., avšak ich poskytnutie si poistenec musí v mieste pobytu dopredu dohodnúť.

V Srbsku, Macedónsku a v Čiernej Hore môžu poistenci VšZP po predložení EPZP čerpať neodkladnú (akútnu) zdravotnú starostlivosť. Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje pri náhlej zmene zdravotného stavu spojenej s bezprostredným ohrozením života, keď stav, v ktorom sa osoba nachádza, môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny v správaní a konaní, pod vplyvom ktorých by táto osoba dokázala ohroziť seba alebo svoje okolie. Neodkladnou je aj zdravotná starostlivosť poskytnutá pri pôrode.

Ak sa poistenec rozhodne, že potrebnú zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, na Islande alebo vo Veľkej Británii bude čerpať v súkromnom zdravotníckom zariadení, podstatnou je otázka, či má tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uzavretú zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní uplatňujúcich európske nariadenia v štáte pobytu. Ak áno, teda súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je napojený na systém verejného zdravotného poistenia v krajine, poistenec môže využívať všetky výhody EPZP.

Ak sa poistenec pred cestou do zahraničia komerčne nepripoistil a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zmluvu so žiadnou zo zdravotných poisťovní uplatňujúcich európske nariadenia, bude musieť u tohto poskytovateľa za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť zaplatiť v hotovosti. Po návrate na Slovensko môže VšZP požiadať o refundáciu potrebnej zdravotnej starostlivosti. Dostane na výber, či má zdravotná poisťovňa na určenie výšky refundácie použiť ceny, ktoré za rovnaké výkony účtuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku, alebo má požiadať zahraničného partnera o výpočet ceny, ktorú by zaplatil za daný úkon zmluvnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v danej krajine. Ak sa poistenec rozhodne pre druhú z ponúknutých možností, VšZP mu bude refundovať výlučne sumu, ktorá je v krajine pobytu krytá zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Výhody komerčného poistenia

Štáty EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde platí EPZP, nemajú rovnaký systém zdravotného poistenia. „V týchto krajinách je súčasťou systému tzv. povinná spoluúčasť, na ktorú si domáci poistenci pravidelne počas roka prispievajú. A keďže z EPZP sú kryté len zdravotné výkony, ktoré sa v danej krajine štandardne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, poistenci bez uzavretej komerčnej poistky musia pri čerpaní potrebnej zdravotnej starostlivosti počítať aj s doplatkom,“ upozorňuje M. Neumann.

Z uvedených dôvodov je najvýhodnejším krytím pre cesty do zahraničia kombinácia EPZP a komerčného poistenia. Poistenci VšZP ho môžu získať so zľavou až 60 %.  Komerčné poistenie je vhodné mať aj preto, že EPZP nepokrýva:

  • náklady za spoluúčasť poistenca
  • náklady za prevoz do SR a repatriáciu
  • náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia

Viac informácii o EPZP nájdete na https://www.vszp.sk/epzp/.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa