Nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa môže pripomienkovať

Vírus, počítač, stetoskop, lekár
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Nariadenie vlády SR o spôsobe ustanovenia verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast sa posunulo do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré by malo trvať do 19. novembra 2021.

Toto nariadenie sa zaoberá maximálnym časom dojazdu a spôsobom výpočtu miestnej dostupnosti a potrebnej kapacity poskytovateľov. Rieši tiež podrobnosti o postupe, povinných subjektoch, sprístupňovaných údajoch a o výsledkoch vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov, ako aj o normatívnom počte kapitovaných poistencov na jedno lekárske miesto u poskytovateľa.

Definuje aj pôsob zohľadnenia časovej náročnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, parametre klasifikácie okresov a spôsob určenia hodnôt vnútroštátnej migrácie pre určenie počtu lekárskych miest verejnej minimálnej siete poskytovateľov.

Identifikácia rizikových okresov

Predkladaný návrh nariadenia zavádza tiež nový nástroj na identifikáciu rizikových okresov, kde nie je dostatočne zabezpečená všeobecná ambulantná starostlivosť.

Na rozdiel od predošlého stavu ide o dynamické definovanie siete na základe určených parametrov s každoročným vyhodnocovaním, monitorovaním siete a klasifikáciou okresov ako zabezpečených, nedostatkových, rizikovo nedostatkových a kriticky nedostatkových.

Parametrami pre klasifikáciu okresov sú počet poistencov okresu, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, miera naplnenia potrebnej kapacity a demografická štruktúra lekárov.

Dostupnosť a udržateľnosť siete

Súčasná úprava regulácie nezohľadňuje kritériá, ktoré ovplyvňujú dostupnosť a udržateľnosť siete, ktorými sú napríklad miestna dostupnosť poskytovateľov pre poistencov alebo veková štruktúra lekárov.

Je nedynamická a preto má tendenciu sa stať rýchlo zastaranou, nakoľko nezohľadňuje zmeny v populácii, nerovnomernosť demografickej skladby medzi okresmi ani vnútroštátnu migráciu.

Chýba tak mechanizmus, ktorý by upozornil na existenciu nedostatku všeobecných lekárov, pravidelne ho monitoroval a vyjadroval cieľové hodnoty, ktoré sú kľúčové napríklad pre stratégiu a plánovanie v oblasti ľudských zdrojov v zdravotníctve.

Súčasný regulačný nástroj nedáva možnosť problém nedostatku všeobecných lekárov na Slovensku identifikovať, predvídať, kvantifikovať ani lokalizovať.

Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Zároveň by sa mal tento návrh zosúladiť s ustanoveniami a zámerom vládneho návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zosúladenie sa týka vypustenia koncovej siete poskytovateľov z legislatívneho rámca, úpravy ustanovení týkajúcich sa špecializovaných pracovísk u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a aj vypustenia ustanovenia zahrňujúceho koncept verejnej minimálnej siete poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých a všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.

Prijatie predloženého návrhu nariadenia nebude mať sociálny vplyv, vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti. Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť predpisu od 1. januára 2022.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom