Píše Mária Lévyová

Levyová
Foto: SITA/Marko Erd

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov

Otvorený list predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu

Vážený pán predseda vlády SR,

obraciam sa na Vás s prosbou o podporu prijatia zákona o dlhodobej starostlivosti v čo najskoršom termíne. Na príprave zákona o dlhodobej starostlivosti spolupracuje Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hoci je zákon vo vysokom štádiu prípravy, žiaľ, v tomto období sa práce spomalili.

Prosíme Vás o Vašu intervenciu z nasledovných dôvodov. Takmer denne sa na nás v rámci poradenstva obracajú bezmocní príbuzní, ktorí potrebujú zabezpečiť starostlivosť o svojich blízkych, ktorí sú odkázaní na pomoc celej spoločnosti, odborníkov a tých, ktorí majú rozhodovacie právomoci.

Tento problém sa dotýka všetkých občanov SR, ktorí sa ocitnú buď v pozícii pacienta alebo rodinného príslušníka, ktorý sa s potrebou zabezpečenia adekvátnej starostlivosti konfrontuje.

Pacienti potrebujú, aby bol systém poskytovania zdravotnej starostlivosti a následnej sociálnej starostlivosti jasný, čo najjednoduchší a správne financovaný. Je nevyhnutné, aby legislatíva definovala také východiská, ktoré umožnia efektívnu pomoc a dobrú organizáciu starostlivosti.

V tomto období, keď neexistuje legislatívna úprava (zákon o dlhodobej starostlivosti), býva často problematické určiť zodpovednosť za pacienta a finančné krytie na jeho starostlivosť zo zdravotného poistenia, alebo systému financujúceho sociálne služby.

Je potrebné určiť, kedy je občan pacientom a stará sa o jeho zdravie systém zdravotnej starostlivosti. Je potrebné určiť, kedy sa pacient stáva prijímateľom sociálnych služieb a prechádza do dlhodobej starostlivosti, v rámci ktorej sa mu poskytuje kombinovaná sociálna starostlivosť a ošetrovateľská starostlivosť.

V praxi sa stáva, že pacienti s najťažším poškodením zdravia (po ťažkých úrazoch, náhlych mozgových príhodách) zostávajú v bdelej kóme. „Prežijú“ predpokladaný čas poskytovania hospicovej starostlivosti v terminálnom štádiu (6 mesiacov) – títo sú prepúšťaní do domácej starostlivosti, v lepšom prípade do pobytového zariadenia sociálnych služieb.

V praxi sa tak isto stáva, že náš systém poskytovania domáceho opatrovania a domáceho poskytovania zdravotnej starostlivosti, ošetrovania nie je dostatočný. Ak je pacient doma a potrebuje dlhodobo pomoc, systém pomoci zlyháva. Rodina nenachádza rýchlu pomoc opatrovateliek, a tak isto získať sestru na ošetrovanie doma je veľmi problematické.

Sme si vedomí, že zákon nebude všeliekom na riešenie problémov v dlhodobej starostlivosti o pacienta, o občana, ale veríme, že nám prinesie sprehľadnenie financovania a stanovenie zodpovednosti za pacientov, o ktorých sa musíme starať v dlhodobej starostlivosti viac mesiacov a rokov.

Vážený pán premiér, žiadam Vás v mene tisícov pacientov a ich rodinných príslušníkov, nečakajme až sa systém dlhodobej starostlivosti zrúti, veď starostlivosť o najbezbrannejších občanov je kľúčovým indikátorom úrovne etickej a sociálnej politiky štátu.

Prosíme, aby ste vykonali také kroky, ktoré nespochybnia našu dôveru vo Váš jednoznačný záujem podporiť komplexnú pomoc občanom na podklade prijatého zákona o dlhodobej starostlivosti, a to v čo najskoršom termíne.

S úctou

PhDr. Mária Lévyová
prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR


Články v rubrike Názory vyjadrujú výhradne stanovisko ich autora, nereprezentujú postoj redakcie vZdravotnictve.sk. Neprešli jazykovou a redakčnou úpravou.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie AOPP Asociácia na ochranu práv pacientov