Stratégia očkovania je dobrá, ukázal imunologický prehľad

Vakcina_naberanie.jpg
Foto: Photl.com / Lafityor Zx
Vyšetrené vzorky od účastníkov prehľadu potvrdili nízku zaočkovanosť proti vírusovej hepatitíde typu A.

Imunologický prehľad (IP) 2018 dokázal, že Slovensko má dobre nastavenú stratégiu očkovania. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Prehľad preveroval stav imunity ľudí proti osýpkam, mumpsu, rubeole a vírusovej hepatitíde typu A, B a C.

Vyšetrené vzorky od účastníkov prehľadu potvrdili nízku zaočkovanosť proti vírusovej hepatitíde typu A (VHA) v celom spektre vekových skupín.

Zvažujú odporučiť očkovanie proti žltačke typu A

„Očkovanie proti VHA súčasnosti patrí medzi odporúčané očkovania pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Pracovná skupina pre imunologické prehľady podľa nej odporúča zvážiť zavedenie odporúčaného očkovania proti VHA pre deti vo veku dvoch až piatich rokov, najmä s ohľadom na súčasnú mobilitu a migráciu obyvateľstva.

Ministerstvo chce v prípade vírusovej hepatitídy B (VHB) dosiahnuť stav zaočkovanosti detskej populácie z predchádzajúcich rokov, t.j. 98 % s dodržiavaním očkovacích schém.

Prehľad tiež odhalil štyri pozitívne prípady vírusovej hepatitídy C. Pacientom bola poskytnutá príslušná zdravotná starostlivosť.

Aj zaočkovaní mali nedostatočnú imunitu voči osýpkam

Laboratórne vyšetrenie vzoriek krvi od účastníkov Imunologického prehľadu 2018 v prípade niektorých zaočkovaných tiež ukázalo nedostatočne vytvorenú hladinu protilátok proti osýpkam.

„V prípade osýpok dôjde podľa záverov Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady k odporúčaniu zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky približne 500 účastníkov IP 2018, ktorým sa zistili negatívne a hraničné výsledky protilátok, napriek tomu, že tieto osoby boli v minulosti očkované,“ informoval hlavný hygienik.

Podľa neho zistili najväčšiu vnímavosť k infekcii osýpok vo veku 25 až 49 rokov.

Ockovanie
Prví prídu na rad zdravotníci a starší ľudia. Nad očkovaním maloletých sa zatiaľ neuvažuje. Foto: ilustračné, Thinkstock

Pracovná skupina zvažuje odporučiť osobám v tomto veku, ktoré nemajú v zdravotnej dokumentácii záznam o prekonaní ochorenia alebo zaočkovaní proti osýpkam dvomi dávkami vakcíny, ako aj osobám, ktoré sú v riziku nákazy ochorenia, aby sa dali zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky.

V priebehu jedného mesiaca budu výsledky Imunologického prehľadu zasielané lekárom, ktorí robili odbery krvi od vybraných osôb.

Lekári následne oboznámia účastníkov s výsledkami sérologických vyšetrení a poskytnú im odporúčania týkajúce sa prípadného zaočkovania.

Imunologický prehľad 2019

Zrealizoval sa z poverenia Ministerstva zdravotníctva SR v koordinácii s Úradom verejného zdravotníctva SR. Zapojilo sa doň 322 praktických lekárov. Samotné odbery klinických vzoriek v rámci Imunologického prehľadu odštartovali v júli 2018.

V laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici boli vyšetrené séra celkovo od 4 218 osôb s rovnomerne zastúpeným pohlavím a miestnou príslušnosťou vo veku 1 až 69 rokov. Náklady na IP 2018 predstavovali 250 tisíc eur.

Závery k osýpkam:

 • podiel detí s ochrannou hladinou protilátok proti osýpkam do 11 rokov veku sa pohybuje od 96,3% u 3-ročných detí po 83,6% u 8-ročných detí
 • dosiahnuť stav zaočkovanosti detskej populácie z predchádzajúcich rokov, t. j. 98 %
 • najvyššia vnímavosť k infekcii – proporcia negatívnych 18,27% – bola zistená u vekovej skupiny 35 až 39-ročných
 • najvyššia odolnosť bola zistená vo vekových skupinách nad 50 rokov veku – 94,3% vs. 97,8%
 • odporučiť dobrovoľné zaočkovanie osôb 1 dávkou očkovacej látky, ktorým boli v rámci IP 2018 zistené negatívne a hraničné výsledky protilátok a tieto osoby boli v minulosti dokázateľne očkované (cca. 500 účastníkov IP 2018)
 • vzhľadom k tomu, že bola zistená najvyššia vnímavosť k infekcii vo vekovej skupine od 25 – 49 ročných, odporučiť týmto osobám, ktoré nemajú v zdravotnej dokumentácii záznam o dvoch dávkach očkovania ako aj osobám, ktoré sú v riziku nákazy ochorenia (napr. zdravotnícki pracovníci), aby sa dali zaočkovať 1 dávkou očkovacej látky

Závery k mumpsu (parotitída):

 • proporcia pozitívnych je v jednotlivých vekových skupinách výrazne pod 90%
 • dosiahnuť stav zaočkovanosti detskej populácie z predchádzajúcich rokov, t. j. 98 %
 • v skupine 5- až 9-ročných je pozitívnych 54,8%, v skupine 10 až 14-ročných to bolo 64,3%
 • u osôb očkovaných dvoma dávkami proti parotitíde bola maximálna proporcia pozitívnych zistená vo vekovej skupine 10 až 14-ročných, a to 67,8%
 • v celej kohorte osôb vyšetrených na protilátky proti vírusu parotitídy bol zaznamenaný vysoký podiel hraničných hodnôt (16,7%), ktoré sa hodnotia pod úrovňou ochrannej hladiny
 • zistená proporcia pozitívnych vzoriek u osôb plne očkovaných (max. 67,8%) zodpovedá informácii o tejto zložke vakcíny proti MMR, ktorá má nižšiu imunogenicitu ako zložky vakcíny proti osýpkam či rubeole
 • zmeny v doterajšej očkovacej schéme vzhľadom na vlastnosti parotitickej zložky vakcíny ako aj vzhľadom na súčasnú chorobnosť na parotitídu nie sú potrebné.

Závery k rubeole:

 •  protilátková odpoveď bola zistená vo vysokej proporcii vo všetkých vekových skupinách
 • súčasne zistený stav proporcie chránených osôb poskytuje dostatočnú kolektívnu ochranu populácie proti infekcii vírusom rubeoly ako aj proti vzniku kongenitálneho rubeolového syndrómu
 • protilátky zistené proti  vírusu rueboly vzhľadom na vysokú imunogenicitu  rubeolovej zložky vakcíny môžu poslúžiť ako nepriamy dôkaz očkovania resp. neočkovania MMR vakcínou
 • z pohľadu efektivity očkovania proti rubeole nie sú potrebné žiadne zmeny v súčasnom očkovacom kalendári
 • dosiahnuť stav zaočkovanosti detskej populácie z predchádzajúcich rokov, t. j. 98 %

Závery k vírusovej hepatitíde A (VHA):

 • analýza výsledkov potvrdila, že vnímavosť k infekcii vírusom VHA je v populácii SR vysoká – 73,8%, čo zodpovedá epidemiologickej situácii vo výskyte VHA a nízkej zaočkovanosti populácie. Vzhľadom na vysokú vnímavosť zistenú v súbore možno očakávať aj naďalej šírenie VHA vo všetkých vekových skupinách.
 • vysoká proporcia pozitívnych protilátok u očkovaných – 96,2% potvrdzuje vysokú účinnosť používaných vakcín
 • vzhľadom na vysokú účinnosť používaných vakcín proti VHA, súčasnú mobilitu a migráciu obyvateľov, ako aj cestovanie osôb za prácou alebo turistikou, kde vzniká riziko vzniku ochorenia, odporučiť odporúčané očkovanie proti VHA pre deti vo veku 2 až 5 rokov

Závery k vírusovej hepatitíde B (VHB):

 • vo vekových skupinách detí a adolescentov, ktorí podliehali od roku 1998 povinnému očkovaniu proti VHB a v troch ročníkoch narodenia u starších detí, ktoré boli doočkované proti VHB (1997,1996,1995), bola zistená proporcia pozitívnych od 89,9 % vo vekovej skupine 1-4 ročných po 76,1 % v skupine 20-24 ročných
 • v starších vekových skupinách  proporcia  pozitívnych protilátok klesá až na hodnotu 25,1 %, a to vo vekovej skupine 60—69 ročných (očkovaní boli prevažne zdravotnícki pracovníci, iné profesie v riziku nákazy VHB a cestovatelia)
 • proporcia chránených od ostatných IP realizovaných v roku 2002 významne stúpla a to najmä vo vekových skupinách podliehajúcich povinnému očkovaniu, ktoré bolo zavedené v roku 1998, t.j. osoby do veku 24 rokov sú očkované proti VHB
 • dosiahnuť stav zaočkovanosti detskej populácie z predchádzajúcich rokov, t. j. 98 %  s dodržiavaním očkovacích schém
 • skvalitniť úroveň zaznamenávania údajov o očkovaní, resp. prekonaní ochorenia  do zdravotnej dokumentácie pacienta

Závery k vírusovej hepatitíde C (VHC):

 • zistené boli celkom 4 pozitívne prípady na VHC. Pozitívne prípady boli okamžite po zistení epidemiologicky došetrené a bola im poskytnutá príslušná zdravotná starostlivosť
 • IP 2018 preukázali, že proporcia pozitívnych na VHC je v súbore  nízka – 0,095%
 • výsledky sérologických vyšetrení zodpovedajú súčasnému stavu chorobnosti na akútnu i chronickú VHC
 • skríning zameraný na vyhľadanie pozitívnych prípadov je potrebné zamerať cielene na rizikovú časť populácie, celopopulačný skríning nie je efektívny
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom