UNB hľadá dodávateľa projektových dokumentácií

Architekt.jpg
Foto: Pixabay.com

Celková odhadovaná hodnota zákazky sa vyšplhala na 2,091 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 11. decembra.

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) hľadá dodávateľa projektových dokumentácií. Ako nemocnica uviedla v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ, predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby UNB podľa individuálnych požiadaviek.

Vypracovanie štúdií sa má zamerať na skutkový stav rekonštruovaných objektov a na návrh priestorového riešenia rekonštruovaných objektov.

V spolupráci s investorom pôjde tiež okrem iného o určenie požadovaného štandardu vybavenia rekonštruovaných objektov a technologických zariadení. Víťaz bude musieť vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie, či koordinovať projekt s manažérom investora.

Celková odhadovaná hodnota zákazky sa vyšplhala na 2,091 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Zákazka sa podľa dostupných informácií nečlení na časti.

Rozhodujúcim kritériom pre výber víťaza bude cena.

Zábezpeka, kritériá aj referencie

Dĺžka trvania zákazky je stanovená na 36 mesiacov. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20 000 eur.

Uchádzač musí predložiť prehľad o dosiahnutom obrate v minimálnej výške 4 mil. eur bez DPH spolu za hospodárske roky 2014, 2015 a 2016. Dosiahnutý obrat záujemca preukazuje výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za spomínané roky.

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

Záujemca musí preukázať referencie v minimálnom rozsahu, a to zhotovenie minimálne 100 projektových dokumentácií rekonštrukcií objektov pre funkčné stavby občianske, bytové a zdravotnícke v úhrnnej výške minimálne 800 tis. eur bez DPH a zhotovenie minimálne 75 projektových dokumentácií požiarnej bezpečnosti stavby v úhrnnej výške minimálne 150 tis. eur bez DPH.

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody s jediným uchádzačom. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 11. decembra tohto roka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie UNB Univerzitná nemocnica Bratislava