Univerzity nesúhlasia so zmenou zriaďovacích listín fakultných nemocníc

Chodba, nemocnica, čakáreň
Foto: Thinkstock.com

Nové zriaďovacie listiny umožňujú politické nominácie prednostov kliník, obávajú sa rektor UK a prednostovia lekárskych fakúlt.

Rektor Univerzity Komenského a dekani lekárskych fakúlt slovenských univerzít nesúhlasia so zmenou zriaďovacích listín univerzitných a fakultných nemocníc. O zmene rozhodla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Ako akademici uvádzajú v otvorenom liste, ich pripomienky nebrala do úvahy.

Zmeny však podľa signatárov otvoreného listu môžu na dlhé roky vážne narušiť činnosť kliník lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc. A to nielen v oblasti pedagogickej a výskumnej a vývojovej činnosti, ale aj samotnú zdravotnú starostlivosť v univerzitných nemocniciach. V nich sa pritom liečia pacienti s najkomplikovanejšími stavmi.

Rektor a dekani protestujú voči tomu, že ministerka neakceptovala zásadné pripomienky, ktoré jej predtým zaslali.

Prednostovia kliník majú byť najlepší odborníci

Prvým závažným nedostatkom podľa nich je fakt, že neboli akceptované pripomienky k bodovému hodnoteniu spôsobilosti uchádzačov na výkon funkcie prednostov kliník.

„Predložené hodnotenie zjavne nerešpektuje skutočnosť, že najvhodnejším garantom úrovne zdravotnej starostlivosti, teda najväčším prínosom pre pacientov, je vedenie kliniky lekárom s najvýznamnejšou vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou v oblasti diagnostiky a liečby podľa zamerania kliniky,“ uvádzajú signatári.

V takomto režime podľa nich funguje drvivá väčšina univerzitných kliník významných svetových univerzít. „Ak by sme sa od týchto zásad odklonili, bolo by to nóvum skúšané na pacientoch,“ dodávajú.

„Nie sú to len plané obavy, už sa to, bohužiaľ, potvrdilo aj v praxi. „Experiment“ na jednej z UN v SR v ostatných rokoch totiž reálne prebehol. Viedol k značnému zníženiu (podľa vyjadrenia príslušného dekana LF ku devastácii) úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ píšu akademici.

O ktorú nemocnicu a aké následky ide, však nekonkretizujú.

Odmietajú ovládnutie komisií ministerstvom

Rektor a dekani nesúhlasia ani so spôsobom nominácie siedmeho člena sedemčlennej komisie pre výberové konanie na funkciu prednostu kliniky.

„Súhlasili sme s návrhom, aby ním bol hlavný odborník MZ SR, a v prípade jeho konfliktu záujmov, krajský odborník v príslušnom medicínskom odbore (všetko nominanti MZ SR), prípadne člen výboru príslušnej odbornej spoločnosti,“ približujú.

Zásadne však nesúhlasia s rozhodnutím, aby v prípade nedohody štatutára nemocnice a dekana lekárskej fakulty do piatich dní bol siedmym členom výberovej komisie „písomne poverený zástupca Ministerstva zdravotníctva SR“, a to bez ohľadu na názor LF.

Signatári otvoreného listu

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Predseda Asociácie Lekárskych fakúlt SR

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
Dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD
Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
Dekanka Lekárskej fakulty SZU v Bratislave

Táto eventualita dovoľuje menovanie prednostov kliník len na základe rozhodnutia štyroch členov výberovej komisie nominovaných zriaďovateľom nemocnice. Čiže ministerstvom.

Účasť lekárskych fakúlt, ktoré majú nominovať troch členov komisie, sa tak stáva čisto formálnou.

„Písomne povereného zástupcu MZ SR“ nemožno podľa akademikov považovať za neutrálnu osobu. Lekárske fakulty by sa tak dostali do situácie, keď by im iný subjekt určoval, kto bude ich vedúcim zamestnancom.

Vedenie univerzitnej nemocnice je určené zriaďovateľom, ktorý je vždy politickým nominantom. Vedenia fakúlt nie sú ani len sekundárne pod vplyvom politických nominácií. pripomínajú signatári.

Prijateľné klauzuly zo zriaďovacích listín vypadli

Predchádzajúce zriaďovacie listiny obsahovali prijateľné riešenie takýchto konfliktov. Siedmeho člena malo v prípade nedohody určiť žrebovanie.

Takisto v nich bola aj klauzula pre prípady odvolania prednostu bez súhlasu nemocnice aj fakulty. Ak jedna strana nesúhlasila, dôvody odvolania mala posudzovať spoločná komisia. Aj táto klauzula však z nových zriaďovacích listín vypadla.

Signatári vyzývajú Kalavskú, aby svoje rozhodnutie prehodnotila a akceptovala doterajšie stanoviská k zmenám.


O stanovisko požiadame Ministerstvo zdravotníctva SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie LF UPJŠ Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach