Východoslovenský onkologický ústav skončil vlani v zisku 933 tis. eur

Euro 870757_1280
Foto: Pixabay.com

Celkové záväzky onkologického ústavu sa vyšplhali na 3 571 922 eur, z toho dlhodobé záväzky tvorili 1 465 221 eur. K 31.decembru minulého roka neboli evidované žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. zaznamenal za minulý rok zisk vo výške 932 824 eur. Uvádza sa to v Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (MZ) za rok 2016, ktorú nedávno schválila vláda.

Pohľadávky ústavu k 31.decembru ostatného roka boli vo výške 3 050 298 eur – ide o pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky, z toho pohľadávky voči zdravotným poisťovniam predstavovali čiastku 2 980 318 eur. Základné imanie spoločnosti ku koncu sledovaného obdobia dosiahlo 9 866 856 eur.

Žiadne záväzky po lehote splatnosti

Celkové záväzky onkologického ústavu sa vyšplhali na 3 571 922 eur, z toho dlhodobé záväzky tvorili 1 465 221 eur. „K 31. decembru minulého roka neboli evidované žiadne záväzky po lehote splatnosti,“ píše sa v správe. Výnosy z hlavnej činnosti – poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavovali 14 475 152 eur. Výnosy – tržby za predaj vo verejnej lekárni boli vo výške 5 207 299 eur. Najväčšiu nákladovú položku tvoria osobné náklady približne 40,1 %, následne predaný tovar 25,7 %, nákup materiálu 21,7 % a odpisy 7 %.

Ako sa konštatuje v správe, vývoj nasvedčuje, že spoločnosť by v tomto roku mala dosiahnuť hospodársky výsledok nižší ako v roku 2016. „Predpokladá sa nárast niektorých nákladových položiek, predovšetkým miezd a odpisov. Mzdy sú každoročne zvyšované vzhľadom na platnú legislatívu a odvíjajú sa od priemernej mzdy v hospodárstve, ktorá každým rokom rastie. Nárast odpisov súvisí so zaradením novoobstaranej zdravotnej techniky do užívania,“ uvádza materiál.

Podľa zverejnených informácií v roku 2016 vykonávalo svoju činnosť osem akciových spoločností v pôsobnosti MZ, z ktorých štyri firmy skončili s kladným výsledkom hospodárenia. Záporný výsledok hospodárenia vykázali akciové spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a. s., Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, a. s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. nemal uzavretý hospodársky rok za rok 2016 z dôvodu predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby do 30. júna tohto roka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Východoslovenský onkologický ústav