Výdavky na zdravotníctvo by mali v roku 2020 stúpnuť na 5,6 mld. eur

peniaze
Ilustračné foto pixabay.com

Verejné výdavky na zdravotníctvo by mali v roku 2020 dosiahnuť 5,6 mld. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, ktorý zverejnilo ministerstvo financií.

Celkové príjmy bežného roka v sektore sa na rok 2020 predpokladajú vo výške 5,42 mld. eur s medziročným rastom 319,1 mil. eur, teda o 6,26 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019.

Ide najmä o príjmy od ekonomicky aktívnych osôb a z poistného plateného štátom. V roku 2020 budú realizované úsporné opatrenia vo výške 148 mil. eur z verejného zdravotného poistenia.

Zmení sa spôsob rozpočtovania výdavkov

Dôraz na výsledky a stabilitu financovania v zdravotníctve podporí zavedenie programového rozpočtovania vo verejnom zdravotnom poistení (VZP) a zmena v spôsobe rozpočtovania výdavkov na zdravotníctvo,“ uviedlo v návrhu rozpočtu ministerstvo financií.

V roku 2020 sa zavedie vecné členenie výdavkov VZP, čo je štandardom v krajinách OECD.

Stabilita vo financovaní sa zabezpečí určovaním celkových verejných výdavkov na zdravotníctvo. Ročná suma poistného plateného štátom bude od 1. januára 2020 stanovená zákonom o štátnom rozpočte a poistné platené štátom viac nebude naviazané na priemernú mzdu.

Zmena spôsobu financovania umožní lepšie určovať potrebné výdavky na zdravotníctvo.

Zlé rozdelenie peňazí

Nižšiu hodnotu za peniaze v slovenskom zdravotníctve spôsobuje neefektívna alokácia zdrojov.

Slovensko má v porovnaní s inými krajinami vysoké výdavky na vyšetrenia u špecialistov spôsobené nadmerným počtom návštev, a tiež na lieky a na diagnostiku. Sú hlavnými kategóriami výdavkov s priestorom na zefektívnenie,“ píše sa v návrhu rozpočtu.

Naopak, primárna starostlivosť, dlhodobá starostlivosť, prevencia a podpora duševného zdravia sú zdrojovo podhodnotené. Investície do týchto oblastí by mohli priniesť výrazne vyššiu hodnotu za peniaze.

Ako sa bude šetriť

Potenciál úsporných opatrení identifikovaných revíziou je 542 mil. eur ročne. Opatrenia si vyžadujú postupný nábeh, niektoré až 10 rokov.

V roku 2020 je po dohode medzi ministerstvom financií a ministerstvom zdravotníctva možné usporiť 148 mil. eur bez negatívneho vplyvu na výsledky.

V liekovej politike sú potenciálne úspory 216 mil. eur. Priestor je najmä v znížení celkových výdavkov na lieky, ktoré nespĺňajú kritéria nákladovej efektívnosti, v rozširovaní centrálnych nákupov a v zavedení prínosov elektronickej preskripcie do praxe.

Lepšia organizácia ambulantnej starostlivosti môže priniesť 207 mil. eur ročne. Potenciál ostatných úsporných opatrení je 119 mil. eur. Ide najmä o znižovanie nadmerného využívania a jednotkových cien laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky, zlepšenia v revíznej činnosti vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a efektívnejší nákup zdravotníckych pomôcok.

Na platy pôjde o 144 miliónov eur viac

Výdavky na mzdy sa medziročne zvýšia o 144 mil. eur. Najvážnejším personálnym problémom podľa rezortu financií nie je výška platu, ale nedostatok sestier, veková štruktúra lekárov aj sestier a rozloženie lekárov medzi špecializáciami.

Bez zmien v politikách (NPC) sa rast výdavkov v roku 2020 odhaduje na 232 mil. eur.

Nemzdové výdavky rastú o infláciu. Mzdové výdavky zdravotníckych pracovníkov rastú podľa platnej legislatívy (tzv. platový automat) a mzdové výdavky ostatného personálu rastú podľa priemernej mzdy v hospodárstve, v súlade s manuálom pre tvorbu scenára nezmenených politík,“ uviedol v návrhu rozpočtu rezort financií.

Rast nemzdových výdavkov bez zmien politík sa skladá z výdavkov na lieky a ostatných výdavkov. Výdavky na lieky v NPC scenári nerastú, prípadné zmeny vo výdavkoch na lieky zachytávajú položky výdavkov so zmenami politík, rast zvyšných výdavkov sa odhaduje na úrovni inflácie, dosahuje tak 35 mil. eur v roku 2020.

Mzdy porastú vo všetkých sektoroch

Automatické zvyšovanie platov pre lekárov v ústavných zariadeniach dosiahne hodnotu 32 mil. eur v roku 2020, pre ostatných zdravotníckych zamestnancov 48 mil. eur, pre nezdravotníckych zamestnancov 19 mil. eur.

Zvyšovanie miezd ambulantných pracovníkov dosiahne 40 mil. eur v roku 2020. Zamestnancom záchrannej služby sa mzdy zvýšia o 6 mil. eur. Rozpočet zohľadňuje vplyv starnutia populácie. Odhadovaný vplyv je 28 mil. eur v roku 2019, hodnoty vychádzajú z výpočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Výdavky na lieky budú rásť o 10 mil. eur pre rastúcu spotrebu vyplývajúcu z vyššej chorobnosti a lepšej diagnostiky.

Počítame s nárastom počtu sestier

Cieľovo výdavky na všeobecnú ambulantnú starostlivosť by mali byť ako percento HDP dorovnané na úroveň krajín V3 v horizonte 10 rokov na 113 mil. eur, z toho 11,3 mil. eur v roku 2021.

Navýšenie počtov sestier prebehne počas desiatich rokov. Udeje sa to vďaka zlepšením platových podmienok v roku 2019 alebo zavedením stabilizačných štipendií. Investícia odráža počet sestier a superhrubú mzdu v každom roku. Cieľovo sa v desiatom roku zainvestuje 107 mil. eur ročne, z toho 10,7 mil. eur v roku 2021,“ uvádza ministerstvo financií v návrhu rozpočtu.

V roku 2020 sa do následnej ošetrovateľskej starostlivosti, ústavnej hospicovej starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti a agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti zainvestuje 14 mil. eur.

V horizonte desiatich rokov má ísť do starostlivosti o duševné zdravie balík vo výške 118 mil. eur, z toho 11,8 mil. eur v roku 2021.

Na rok 2020 sa odhadujú náklady na zastavenie takmer 298 tisíc starých exekúcií vo výške 12,1 mil. eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SR