Ako voliť v komunálnych voľbách? Pozor, za vynesenie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta

Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Atmosféra vo volebnej miestnosti v Starej Turej počas komunálnych volieb 2018. Stará Turá, 10. november 2018. Foto: SITA/Martin Medňanský.

BRATISLAVA 10. novembra (WebNoviny.sk) – V sobotňajších voľbách do orgánov samosprávy obcí môžu vyberať predstaviteľov svojich miest a obcí, primátorov, starostov aj poslancov mestských, miestnych či obecných zastupiteľstiev všetci, ktorí tam majú trvalý pobyt a najneskôr dnes dosiahli vek 18 rokov, teda občania SR aj cudzinci.

Vyplýva to zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva a z informácií zverejnených pre voličov na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR v časti venovanej voľbám do orgánov samosprávy obcí.

Neexistuje voličský preukaz

V obecných voľbách sa dá voliť iba v mieste trvalého bydliska. Neexistuje tu voličský preukaz, keďže v každom meste a obci si voliči vyberajú z iných kandidátov.

Každý volič dostane vo volebnej miestnosti prázdnu obálku a dva hlasovacie lístky, pričom štyri hlasovacie lístky vydajú voličom v Bratislave a Košiciach, keďže volia zástupcov mesta aj mestskej časti. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta). Volič potvrdí prevzatie hlasovacích lístkov a obálky podpisom v zozname voličov. Hlasuje sa tajne, teda iba za volebnou zástenou.

Na hlasovacom lístku krúžkujte

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce alebo primátora mesta, či starostu mestskej časti, môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, teda za zástenou, vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného, v prípade mesta mestského zastupiteľstva, a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v prípade mesta jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Voľby v Bratislave a Košiciach

V prípade obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy a druhého najväčšieho mesta na Slovensku Košíc sa volia aj predstavitelia jednotlivých mestských častí, ich starostovia a miestne zastupiteľstvá.

Voliči v Bratislave a Košiciach tak dostanú viac hlasovacích lístkov. V ich volebnej miestnosti im po predložení dokladu totožnosti a vyznačení v zozname voličov okrsková volebná komisia vydá prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri hlasovacie lístky. Ich prevzatie volič potvrdí podpisom.

Konkrétne voliči dostanú hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta budú označené na ľavom okraji farebným pruhom. Rovnako ako v iných mestách a obciach aj v Bratislave a v Košiciach platí, že vybraní kandidáti sa krúžkujú.

Na hlasovacom lístku pre voľby do miestneho zastupiteľstva a na hlasovacom lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu mestskej časti a na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Za volebnou zástenou vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Na požiadanie voliča okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, a oznámi to pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky.

Obe osoby pred vstupom za volebnú zástenu člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe a pravidlách hlasovania. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Musí sa však nachádzať v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Každý volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, ktorá sa nachádza vo volebnej miestnosti. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý je pokuta 33 eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom