Ako voliť v prezidentských voľbách, aby bol váš hlas platný

Prezidentské voľby 2019 na Slovensku
Atmosféra počas príprav pred otvorením volebných miestností v Dome kultúry Javorina v Starej Turej počas prvého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky. Stará Turá, 16. marec 2019. Foto: SITA/Martin Medňanský.

Približne 4,43 milióna voličov si v sobotu 30. marca môže na najbližších päť rokov vybrať hlavu štátu. Z nich približne pre 2 000 mladých ľudí bude 2. kolo volieb prezidenta SR vôbec prvou príležitosťou v živote využiť svoje voličské právo.

Ide o voličov, ktorí dosiahli vek 18 rokov medzi prvým a druhým kolom volieb. Každý volič, teda občan SR, ktorý dosiahol vek 18 rokov, môže dať hlas svojmu favoritovi v sobotu od 7:00 do 22:00 v jednej z 5 940 volebných miestností. Voliči si musia dať pozor, aby správne vyznačili, za koho z dvoch kandidátov hlasujú. Inak sa môže stať, že ich hlas nebude platný.

Na hlasovacom lístku dvaja kandidáti

Voliči budú svojimi hlasmi rozhodujú medzi dvoma najsilnejšími kandidátmi z prvého kola, Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom.

V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získa viac platných hlasov zúčastnených voličov. Kto bude najbližších päť rokov hlavou štátu, oficiálne zverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 31. marca.

Na hlasovacom lístku voliči nájdu mená dvoch kandidátov, ktorí získali najviac hlasov v prvom kole volieb hlavy štátu 16. marca. Hlasovať za svojho favorita treba zakrúžkovaním poradového čísla pred jeho menom. Vyznačiť treba iba jedného kandidáta, hlasovací lístok vložiť do obálky a tú vhodiť do tzv. volebnej urny.

Hlasovací lístok so zakrúžkovanými poradovými číslami oboch kandidátov bude neplatný. Ak sa volič náhodou pomýli, nemal by nič škrtať, ale vypýtať si nový hlasovací lístok. Nesmie ani krúžkovať celé meno s adresou a podobne. Nesprávne označený hlasovací lístok treba dať do špeciálnej zapečatenej schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky. Ak tak volič nespraví, dopustí sa priestupku, za ktorý je pokuta 33 eur.

Hlasovací preukaz

Každý volič, teda občan SR, ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov, musí vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii. Pri občanoch s trvalým pobytom v SR na to slúži občiansky preukaz. Ak volič hlasuje mimo miesta svojho trvalého pobytu, predloží spolu s občianskym preukazom aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia zoberie.

Hlasovací preukaz sa dal vybaviť osobne najneskôr v piatok v úradných hodinách obce, kde má volič trvalý pobyt. Po identifikácii voliča okrsková volebná komisia zakrúžkovala jeho poradové číslo v zozname voličov a vydala mu hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenska, preukáže svoju totožnosť slovenským pasom a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Vyhlásenie na webstránke ministerstva

Toto vyhlásenie nemusí byť úradne overené a jeho vzor možno nájsť na webstránke ministerstva vnútra. Okrsková volebná komisia voliča s pasom dopíše do zoznamu voličov, zaznamená to aj v jeho pase a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov.

Hlasuje sa tajne, za tzv. plentou či volebnou zástenou. Voliť môže aj volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať. Treba to oznámiť pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii. Takýto volič má právo vziať so sebou za plentu aj inú osobu, ktorá podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky.

Nesmie to však byť člen volebnej komisie. Rovnaký postup platí tiež pri voličoch, ktorí nemôžu pre zdravotné postihnutie samostatne vložiť obálku do volebnej schránky. Hlasovať môžu aj voliči, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžu prísť do volebnej miestnosti. V deň volieb môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu, pod ktorú patria, o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Musia však byť vo svojom volebnom okrsku.

Vo voľbách prezidenta nie je možné voliť poštou. Voľba poštou je možná vo voľbách do Národnej rady SR a pri referende. Podľa zákona prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Viac o téme: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom