Príbeh Mosta Apollo. Vyhýba sa magistrát Bratislavy platiť milióny na dani? (Podcast)

Most Apollo v Bratislave
Most Apollo v Bratislave Foto: SITA/Peter Hudec
  • aktualizované 19. júla 14:55

Dôležitá dopravná tepna v Bratislave Most Apollo, ktorý spája oba brehy Dunaja a výrazným spôsobom prispel k zlepšeniu infraštruktúry v hlavnom meste, ostáva aj napriek 14 rokom plnej prevádzky iba v dočasnom užívaní. O skutočnom stave prehovoril teraz už bývalý člen predstavenstva spoločnosti Metro Bratislava a. s. Ing. Juraj Sterbaty.

Most Apollo dokončili a uviedli do prevádzky v roku 2005. Túto dopravnú stavbu a mestskú komunikáciu realizovala spoločnosť Metro Bratislava a. s. Stavba pozostávala zo 141 objektov, vrátane vybudovania ciest a miestnych komunikácií napojených na most. Projekt sa financoval kombinovane – cez úver Európskou investičnej bankou, dotáciami zo štátneho rozpočtu a úverom poskytnutým Všeobecnou úverovou bankou.

Od začatia výstavby sa táto lokalita zmenila na nepoznanie. Kedysi neudržiavané miesto v blízkosti centra, dostalo nový nádych a konečne pôsobí moderne a reprezentatívne. Od sprevádzkovania Mosta ubehlo už celých 14 rokov a žiaľ ani do dnešného dňa tento projekt nie je riadne vysporiadaný a odovzdaný vlastníkovi Hlavnému mestu SR Bratislava do konečného užívania. Všetci primátori akoby sa vyhýbali dať bodku za týmto veľkým projektom.

Mostná konštrukcia je skolaudovaná

V dokumente – Sumarizácia právneho a ekonomického stavu, ktorý má k dispozícii nasadoprava.sk, sa uvádza, že bol hlavný mostný objekt ukončený a riadne skolaudovaný Špeciálnym stavebným úradom dňa 2. septembra 2005, právoplatnosť nadobudol 26. septembra 2005. Toto kolaudačné rozhodnutie však nepokrývalo všetky objekty stavby, čo sa ani do dnešného dňa nezmenilo.

Križovatka Miletičova a kvetinárstvo spôsobili veľké zdržanie

Najväčšie zdržanie spôsobilo neprebehnuté kolaudačné rozhodnutie dvoch objektov: SO 104 Rekonštrukcia križovatky Košická-Miletičova a SO 105 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie do areálu Ryba.

Križovatka je už v súčasnosti hotová. V druhom prípade bol dôvodom odkladu 15-ročný súdny spor s majiteľom „Viazarne kvetín“. Túto prevádzku bolo nevyhnutné odstrániť pre dokončenie prístupovej komunikácie. Tento problém sa ukončil až v roku 2017.

Súčasťou tohto objektu bola pôvodne aj priľahlá cesta. Medzičasom sa však mesto dohodlo s investorom na vybudovaní komplexu Eurovea II. Súčasťou dohody bolo vybudovanie širokej a kvalitnej cestnej komunikácie, ktorá plnila funkciu pôvodnej cesty S0 105 Mosta Apollo.

Vyradená cesta z pôvodného projektu ušetrila peniaze

„Mala to byť malá, úzka komunikácia. Tá mala na 80-90 percent kopírovať trasu novej vybudovanej cesty investorom Eurovea II,“ uviedol Sterbaty.

Tento postup bol potvrdený aj verejnou vyhláškou, ktorú vydal Špecializovaný stavebný úrad. V tejto fáze už nič nebránilo stavbu Mosta Apollo odovzdať mestu.

„My ako normálni hospodári sme si zvážili, či máme cestu 105 urobiť podľa pôvodného rozhodnutia. Potom prídu buldozéry, rozbijú ju a následne investor postaví vlastnú komunikáciu. Hlavným akcionárom spoločnosti je mesto, ktoré má zdroje z verejných zdrojov, čiže by to boli vyhodené peniaze z verejných zdrojov,“ uviedol bývalý člen predstavenstva.

Následne zasadlo Valné zhromaždenie Metro Bratislava a. s. a vypracoval Harmonogram dokončenia stavby „Most Košická – Bratislava“ (pracovný názov Mosta Apollo) a tento dátum určil na rok 2019. Vtedy sa malo Metro definitívne finančne vyrovnať s Hlavným mestom SR Bratislava.

Mesto náhle odvolalo predstavenstvo spoločnosti

Termín ukončenia stavby sa podarilo dodržať. Predstavenstvo pripravilo všetky potrebné dokumenty na odovzdanie stavby do vlastníctva mesta aj s konečným vyúčtovaním. Vedeniu mesta poslalo pozvánku na preberacie konanie naplánované na 30. apríla 2019.

Prebratie stavby sa však neuskutočnilo. Vedenie mesta sa rozhodlo odvolať všetkých piatich členov predstavenstva Metro a.s. ku dňu 27. marca 2019. Súčasný predseda predstavenstva Drahan Petrovič rozhodol, že preberacie konanie zvyšných častí stavebných objektov stavby Most Košická – Bratislava sa odloží. Zatiaľ na neurčito.

Sterbaty označil personálne zmeny za zvláštny paradox okolností. Uviedol, že v posledných troch rokoch sa vedeniu Metro podarilo firmu dostať z červených čísel do zisku. Čiže nebola ani na ťarchu mesta, začala normálne fungovať a konečne sa jej začalo dariť.

„Odvolanie predstavenstva ja osobne vnímam ako politické rozhodnutie, pretože nový predseda predstavenstva je z Vallovho tábora,“ dodal Sterbaty s tým, že do dnešného dňa sa či už vedenie spoločnosti alebo magistrátu v tejto veci nikam nepohli.

Magistrát by mal zaplatiť milióny na DPH

Podľa pôvodného harmonogramu malo Metro odovzdať stavbu vedeniu mesta posledných 20 objektov stavby a tým pádom aj stavbu ako celok. Zároveň sa malo mesto finančne vyrovnať so spoločnosťou Metro.

Podľa bodu 31 Sumarizácie právneho a ekonomického stavu, Hlavnému mestu SR Bratislava vznikne povinnosť uhradiť sumu 5 719 962 eur, ktorá reprezentuje hodnotu daňovej povinnosti na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Bývalé vedenie Metro navrhlo mestu viacero možností finančného vysporiadania. Buď úhradu dlžnej sumy uhradí  naraz alebo si Metro zoberie úver s priamym ručením Hlavného mesta a tak vyrovnala daňový záväzok, pričom mesto bude Metro a.s. uhrádzať túto sumu na splátky.

Mesto vidí situáciu inak

Magistrát hlavného mesta Bratislava tvrdí, že preberacie konanie nemohlo prebehnúť z dôvodu, že dva objekty, ktoré sú súčasťou stavby nie sú dokončené a riadne skolaudované.

Ide o objekty, S0 104 a S0 105, teda „Rekonštrukcia križovatky Košická – Miletičova, časť inžinierske siete“, ktorá podľa mesta nebola riadne skolaudovaná z dôvodu nedokončeného objektu „Rekonštrukcia prístupovej komunikácie do areálu Ryba. Mesto taktiež tvrdí, že objekt nie je do dnešného dňa zrealizovaný v celom rozsahu, pretože nie sú vysporiadané majetkovoprávne vzťahy.

„Po doriešení týchto dvoch objektov bude môcť byť dokončené aj odovzdanie zvyšných objektov do majetku hlavného mesta ako aj finančné vysporiadanie hlavného mesta a spoločnosti Metro Bratislava. Robíme na tom, nové vedenie mesta chce mať tieto veci v poriadku,“ uviedol hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.

Preberacie konanie s mestom pritom iniciovalo práve Metro a.s. Pôvodne sa malo uskutočniť 30. apríla 2019. Bývalé predstavenstvo spoločnosti malo pripravené všetky dokumenty na to, aby definitívne stavbu odovzdalo do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava.

Magistrát sa rozhodol stavbu preveriť

Keďže ide o komplikovaný a mnohoročný proces s finančným dopadom na rozpočet mesta, nové vedenie mesta sa rozhodlo na stavbe „Most Košická – Bratislava“ vykonať kontrolu novým mestským kontrolórom. Bubla uviedol, že po ukončení kontroly sa k vyriešeniu tohto problému mesto Bratislava zodpovedne a bezodkladne postaví.

„Odvolanie členov predstavenstva Metro Bratislava a.s. bolo naplnením záväzku nového vedenia mesta, že členovia manažmentu mestských podnikov budú vybratí v transparentných výberových konaniach a nesúviselo s preberacím konaním tejto stavby. Realizované bolo v tom istom čase, kedy prišlo k zmenám aj v ostatných mestských podnikoch,“ reagoval hovorca na otázku, prečo bolo bývalé predstavenstvo odvolané po zaslaní pozvánky na preberacie konanie.

Bubla dodal, že práve METRO Bratislava a.s. zastavilo preberací proces potom, ako mesto Bratislava iniciovalo záujem o realizáciu auditu stavby „Most Košická – Bratislava“ a jej kontrolu novým mestským kontrolórom.

METRO Bratislava a.s. bude v procese odovzdania objektov pokračovať potom ako mesto Bratislava ukončí audit stavby „Most Košická – Bratislava“ a ukončí jeho kontrolu zrealizovanú mestským kontrolórom. Hovorca však, nešpecifikoval, ku ktorému dátumu by mohla byť kontrola ukončená a obnovený proces odovzdávania stavby.

Spôsob vysporiadania DPH bude známy po audite

K dnešnému dňu má spoločnosť METRO Bratislava a.s. v účtovníctve na obstaraní dlhodobého hmotného majetku Most Apollo (stavebné práce a ekologická záťaž) vykázanú čiastku 28 605 931,30 eur a na dotáciách 28 513 363, 45 eur. Informovalo mesto.

„Pri uvažovanom odovzdaní zostávajúcich objektov je odovzdávaná hodnota stavby v čiastke 24 710 709,39 eur a DPH v čiastke 4 942 141,88 eur. Čiastka 24 710 709,39 eur sa započíta oproti poskytnutým dotáciám – mesto nič neplatí. O spôsobe vysporiadania sa s DPH v čiastke 4 942 141,88 eur sa Mesto Bratislava rozhodne až po realizácii spomenutého auditu stavby „Most Košická – Bratislava“ a po vykonaní kontroly mestským kontrolórom,“ uzavrel hovorca.

Podľa Sterbatého mesto zavádza

Na vyjadrenia mesta opätovne reagoval bývalý člen predstavenstva Metra a.s. Strebaty. Označil ich za neopodstatnené a zavádzajúce. Uviedol, že počas jeho členstva v predsedníctve bol dozornou radou nariadený audit, ktorý vykonala externá spoločnosť RES Integra-poradenská,k.s. začiatkom roka 2019. Opakovaný audit na stavbe „Most Košická – Bratislava“ preto považuje za zbytočný a neodôvodnené plytvanie peňazí občanov hlavného mesta.

Odvolanie bývalého predstavenstva aj napriek snahe Hlavného mesta vysvetliť objektívne dôvody tohto kroku, pokladá za účelové. Svoje tvrdenie odôvodnil tým, že príchodom nového vedenia síce došlo na viacerých miestach, ako napríklad Bratislavská vodárenská spoločnosť, k personálnym zmenám.

K odvolaniu predstavenstva Metra a.s. došlo až v čase, keď malo dôjsť k finančnému vyrovnaniu. Ako jediný dôvod ich konania vidí Sterbaty snahy o vyhnutie sa plateniu zvyšnej sumy DPH vo výške viac ako 5,5-milióna eur.

„Nemôžem sa zbaviť pocitu, že sme boli účelovo odvolaný, lebo aj časovo to tak súvisí. Svedčí o tom aj fakt, že nový predseda predstavenstva zrušil naplánované preberacie konanie. Bolo zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie za účelom našej výmeny tesne predtým, ako by sme dokončili Most Košická. Pričom sme boli prvé predstavenstvo Metra, ktoré by dotiahlo celú kolaudáciu mosta a s tým súvisiacu aj platbu DPH do úplného konca,“ konštatoval Sterbaty.

Metro Bratislava a. s. je obchodná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1997 za účelom nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Magistrát Hlavného mesta Bratislava vlastní 66% akcií. Ministerstvo Dopravy a výstavby Slovenskej republiky vstúpilo do spoločnosti v roku 2001 a má 34% podiel akcií. Táto organizácia vznikla za účelom nosného dopravného systému. Názov bol sprvu odvodený od myšlienky vybudovať na území Bratislavy metro. Tento plán bol nerealizovateľný a za kľúčový dopravný prostriedok bola určená električka. Štát bol prizvaný do spoločnosti z dôvodu možnosti čerpania eurofondov a štátnych dotácií na dopravnú infraštruktúru.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Juraj Sterbaty
Firmy a inštitúcie Magistrát hl. m. SR Bratislava