Slovenský pozemkový fond chce vyhovieť poctivým farmárom, podľa Šklíbovej však nesmie robiť výnimky

Adriana Šklíbová
Generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová. Foto: archív

BRATISLAVA 5. október (WebNoviny.sk) – Slovenský pozemkový fond disponuje len pätinou pôdy na Slovensku. Hlad po nej nevieme vyriešiť sami, hovorí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Slovenský pozemkový fond (SPF) dodnes nikdy neorganizoval odbornú konferenciu venovanú farmárom. Prečo práve teraz?

Konferencia je reakciou na rastúci dopyt po pôde a zároveň aj nedostatok informácií o kompetenciách Slovenského pozemkového fondu, na ktorý upozornili sami farmári. Pozemkový fond posledné mesiace hľadal odpoveď na otázku, ako správne odprezentovať jednotlivé formy pomoci pre slovenských poľnohospodárov a zároveň priblížiť postavenie a činnosť fondu. Ako jednu z ciest vnímame konferencie venované práve farmárom, kde sa ich snažíme edukovať o právach a povinnostiach fondu, ako aj právach a povinnostiach poľnohospodárov voči nám. Tomu zodpovedala aj téma prvej konferencie Pôda a pozemkové právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu, ktorá sa pred týždňom uskutočnila v Nitre.

Ako na to farmári reagovali?

Osobne si myslím, že výborne. Plnú sálu, ktorá poňala viac ako 200 účastníkov, považujem za dôkaz záujmu farmárov o konferenciu. Je nevyhnuté, aby odborná i laická verejnosť mala čo najviac informácií o fonde, jeho postavení a činnostiach, ktoré vykonáva.

Poľnohospodári sa sťažujú, že žiadajú o pôdu, no fond ju nedokáže prideliť. Prečo?

Cieľom Slovenského pozemkového fondu a spoluorganizujúcich združení (Združenie pestovateľov obilnín, Zväz pestovateľov a pracovateľov kukurice a Slovenský zväz olejninárov) bolo na konferencii priblížiť postup pri prenájme a predaji pôdy. Riešili sme aj otázku zvyšujúceho sa dopytu po pôde. V tomto smere bolo nutné odkomunikovať, že Slovenský pozemkový fond disponuje len s približne pätinou poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Tento „hlad“ preto nedokážeme uspokojiť sami a myslím si, že nikto to od nás nemôže ani objektívne očakávať. Túto skutočnosť je potrebné komunikovať aj s ostatnými vlastníkmi pozemkov.

Farmári požadovali prehodnotiť systém tvorby predajných cien pozemkov v areáloch hospodárskych dvoroch. Ako ste vyriešili tento problém?

Slovenský pozemkový fond nesmie robiť výnimky a aj pri nakladaní s majetkom sa musí správať ako riadny hospodár a pozemky predávať za relevantné ceny. Poľnohospodárom sme vysvetlili aktuálne platnú legislatívu, v zmysle ktorej fond môže pozemky predávať najmenej za cenu podľa znaleckého posudku, stanovenú v zmysle príslušnej vyhlášky. Táto problematika však nie je v gescii Slovenského pozemkového fondu, ale Ministerstva spravodlivosti SR.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sme na konferencii otvorili viacero tém, v rámci ktorých sme zároveň požiadali zväzy a združenia o spoločnú iniciatívu pri zmene platnej legislatívy, a to vzhľadom na potrebu reflektovať na aktuálne problémy vznikajúce pri jej uplatňovaní v praxi.

Len nedávno ste informovali, že fond odstupuje od nájomných zmlúv poľnohospodárov, ktorí si neplnia svoje povinnosti, v jednom prípade k odstúpeniu už došlo. Ako sa tento problém vyvíja naďalej a ako bude fond reagovať na ďalšie takéto problémy?

Od zmluvy sme odstúpili z dôvodu neobhospodarovania prenajatej pôdy, čo je základné porušenie nájomnej zmluvy. Takéto porušenia nebudeme akceptovať. Situácia sa vyvíja tak, že dotknutý nájomca je informovaný o odstúpení a do konca októbra má čas na to, aby vypratal fondom prenajímané pozemky. Takto budeme postupovať aj pri ďalších kontrolách, kde zistíme porušenie zmluvy. Za posledných 6 mesiacov sme vykonali 12 kontrol.

Plánujete aj podporiť poctivých farmárov, ktorí riadne obhospodarujú svoju pôdu?

Riadne obhospodarovanie pôdy je povinnosťou každého poľnohospodára. To, čo chceme, je vychádzať v ústrety skutočným poctivým farmárom. Na konferencii napríklad odznela požiadavka prednostného prenájmu pozemkov farmárom, ktorí vykonávajú rastlinnú výrobu, špeciálnu rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu a tým zabezpečujú potravinovú sebestačnosť SR. Farmárom sme vysvetlili, že aktuálne nariadenie vlády už takého ustanovenia obsahuje, a zároveň sme im prízvukovali, že fond takúto iniciatívu víta a farmárov, ktorí na pôde skutočne hospodária a vytvárajú pridanú hodnotu pre spoločnosť, bude podporovať .

Spomínali ste, že konferencia je len jedna z ciest, akou sa fond chce uberať pri reflektovaní na problémy slovenských farmárov. Aké sú ďalšie?

Pred rokom sme spustili kľúčový projekt centrálnej podateľne. Vďaka nej sme získali detailný prehľad o pohybe korešpondencie. Tento projekt predstavoval prvý krok k elektronizácii agendy na  Slovenskom pozemkovom fonde. Momentálne začíname s ďalším projektom, vďaka ktorému  budeme vedieť rýchlejšie reagovať na žiadosti klientov.

O aký projekt ide?

Od 1. októbra Slovenský pozemkový fond používa nový registratúrny softvér postavený na platforme, ktorá umožňuje vedenie elektronického spisu. Všetky na fond doručené dokumenty sa digitalizujú. Doručovanie medzi regionálnymi odbormi a generálnym riaditeľstvom tak už nebude limitované poštovou prepravou.

Čo ďalšie Vás čaká v najbližšom období?

Chceme sa sústrediť na projekt Centrálneho informačného systému, ktorý má zabezpečiť integráciu medzi informačnými systémami Slovenského pozemkového fondu, ale aj prepojenie s informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva, vrátane Úradu geodézie, kartografie a katastra, či Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Taktiež plánujeme rokovanie na pôde ministerstva pôdohospodárstva, ktoré sa bude týkať zmeny aktuálneho nastavenia právnych predpisov upravujúcich nájom pozemkov. Iniciatívou v oblasti tvorby legislatívy chceme reflektovať na aktuálne problémy, ktoré vznikajú pri jej uplatňovaní v praxi. Pokračovať tiež chceme v pracovných stretnutiach so zástupcami prokuratúry a policajných zložiek, ktorých predmetom bude  výmena praktických informácií a poznatkov. Jedno takéto stretnutie sme už realizovali na východe Slovenska. .

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SPF Slovenský pozemkový fond