Štátny fond rozvoja bývania bude mať nového riaditeľa, zverejnili dátum výberového konania

Nájomný byt
Foto: ilustračné, Getty Images

Výberové konanie na generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) sa uskutoční 2. decembra v budove Ministerstva dopravy a výstavby v Bratislave.

Do výberového konania sa prihlásilo v termíne do 14. augusta osem uchádzačov, z toho jedna uchádzačka nesplnila požadovaný stupeň vzdelania a jeden uchádzač oznámil odstúpenie z výberového konania. Informoval o tom Ivan Rudolf, poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu.

Potrebná je aj prax

Medzi požadovanými predpokladmi, kritériami a požiadavkami na vykonávanie funkcie generálneho riaditeľa sú podľa rezortu dopravy a výstavby v prvom rade spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a najmenej päťročná odborná prax v riadiacej funkcii.

Podobne dôležité sú odborné znalosti v oblasti financovania priorít štátnej bytovej politiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu a implementácie nástrojov finančného inžinierstva, zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania či ostatných právnych predpisov upravujúcich výkon práce vo verejnom záujme.

Písomný test i ústna previerka

Uchádzači o post generálneho riaditeľa ŠFRB museli predložiť okrem iného písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a strategický dokument v rozsahu 5 – 10 normostrán na tému: Koncepcia rozvoja a udržateľnosti Štátneho fondu rozvoja bývania.

Výberové konanie pozostáva z písomného testu, ústnej časti, posúdenia a zhodnotenia uchádzačom predloženej koncepcie rozvoja.

Ústna časť výberového konania pozostáva z prezentácie koncepcie rozvoja a zodpovedania otázok uchádzačom a overenia schopností a osobnostných vlastností uchádzača členmi výberovej komisie. Členovia výberovej komisie hodnotia prezentáciu koncepcie rozvoja a zodpovedania otázok uchádzačom, schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ivan Rudolf
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRŠtátny fond rozvoja bývania