Novela zákona o neprimeraných podmienkach by iba prehĺbila deformácie v sektore potravinárstva, tvrdí ZO SR

potraviny, ovocie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Zväz obchodu SR (ZO SR) veľmi pozorne vníma viaceré nové návrhy zákonodarných úprav v oblasti potravinového práva, najmä novelizáciu Zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

„Prijatie predloženej novely Zákona o neprimeraných podmienkach by iba prehĺbilo deformácie a vytvorilo by ďalšie prekážky v podnikaní v sektore potravinárstva, ktoré už priniesol samotný zákon, ktorý obmedzil pravidlá voľného trhu špeciálne vo vzťahu k potravinám, znížil konkurenciu na slovenskom trhu v tohto segmente a rozhodne nepriniesol zvýšenie podielu predaja slovenských potravín, čo bolo deklarované ako hlavný cieľ tejto regulácie,“ upozornil prvý viceprezident ZO SR Pavol Konštiak.

Slovenská regulácia je extrém voči európskej

Rozsah tejto regulácie na slovenskej úrovni je podľa ZO SR prísny extrém dokonca v porovnaní s regulačným rámcom európskej Smernice o nekalých praktikách, ale aj v porovnaní s národnými úpravami iných štátov EÚ.

„Základným princípom Smernice je regulácia nevyvážených obchodných vzťahov na celej vertikále potravinového reťazca, tzn. prijatá regulácia podľa Smernice veľmi adresne chráni malé a stredné podniky v obchodnom vzťahu s veľkými podnikmi so značnou ekonomickou silou. Platný zákon ani aktuálne predložená novela takýto princíp vôbec neobsahujú, takže predkladatelia majú snahu zachovať plošnú reguláciu dodávateľsko-odberateľských vzťahov,“ doplnil prezident ZO SR Martin Katriak.

Likvidácia menších dodávateľov

Paušálne poskytnutie ďalších výhod dodávateľom bez rozlišovania ich ekonomickej sily bude podľa ZO SR znamenať len ďalšiu likvidáciu menších dodávateľov, najmä slovenských výrobcov potravín, ako aj ťažšie vyjednávacie pozície menších slovenských odberateľov s nadnárodnými dodávateľmi.

Predmetný návrh novely zákona totiž nerozlišuje medzi malými výrobcami, ktorí potrebujú legislatívnu ochranu a medzinárodnými výrobnými (dodávateľskými) reťazcami, ktoré svojou ekonomickou silou a v zásade dominantným postavením na trhu diktujú podľa ZO SR obchodné podmienky odberateľom.

„Z uvedeného dôvodu považujeme za potrebné transponovať základný regulačný princíp Smernice, aby medzinárodné výrobné (dodávateľské) reťazce nepodliehali ochrane a neboli naďalej protežované v obchodných vzťahoch uvedeným zákonom. V prípade nerozlíšenia uvedených subjektov medzinárodné výrobné (dodávateľské) reťazce získajú ďalšie výhody, ktoré len posilnia ich postavenie na trhu, v dôsledku čoho dôjde k ďalšiemu zhoršeniu postavenia malých výrobcov na trhu a menších obchodných reťazcov. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zahraničné obchodné reťazce táto regulácia vážnejšie nezasiahne, no najťažšie dopady budú opäť znášať slovenskí obchodníci, ktorí reálne držia domácu potravinovú produkciu nad vodou. Táto novela teda najviac zasiahne slovenských obchodníkov, ktorým môže spôsobiť existenčné problémy,“ vysvetlil Konštiak.

Návrh neodstraňuje generálnu klauzulu

Prezident ZO SR Martin Katriak tiež upozornil, že návrh novely zároveň neodstraňuje ústavne namietanú tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorú obsahuje doteraz platný zákon bez konkrétneho vymedzenia, čo v absolútnej miere narúša princíp právnej istoty dotknutých podnikateľov a regulácia obchodných vzťahov sa tak nachádza vo sfére kontrolnej svojvôle, kedy bez náležitej predvídateľnosti právnej normy až kontrolný orgán bude na základe voľného posúdenia kvalifikovať, či je určité konanie protizákonné, za čo môže uložiť likvidačnú sankciu.

„Takáto právna konštrukcia regulácie je v priamom rozpore s predpismi vyššej právnej sily – Ústavou SR, medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, ale aj všeobecne platnými právnymi princípmi, podľa ktorých akýkoľvek zásah do právnej integrity fyzických a právnických osôb musí mať náležitú oporu v zákone, musí byť odôvodnený legitímnym cieľom a prostriedky na jeho dosiahnutie majú byť primerané, pričom akákoľvek sankcia musí byť dikciou právnej normy dostatočne predvídateľná. Rovnako návrh novely zákona neodstraňuje extrémne vysoké sadzby pokút ani mnohé skutkové podstaty, ktoré priniesli do obchodnej praxe veľké problémy,“ dodal Katriak.

Zabudlo sa na gold plating

Prezident ZO SR tiež pripomenul, že ešte uznesením predchádzajúcej vlády bol prijatý legislatívny princíp týkajúci sa tzv. gold platingu, tzn. okrem iného obmedziť legislatívu, ktorá by znamenala širšie reštrikcie kladené na podnikateľov alebo vo všeobecnosti nezavádzať väčšiu reguláciu trhu ako vyplýva z právnych aktov EÚ.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martin KatriakPavol Konštiak
Firmy a inštitúcie Zväz obchodu SR