Z výnosov z dane z motorových vozidiel kraje opravia cesty

Daňové tlačivo, autá
Informačný hárok pre podanie dane z motorových vozidiel. Do konca januára musia podnikatelia zaplatiť a podať daňové priznanie z motorových vozidiel. Foto: SITA/Michal

BRATISLAVA 24. februára (WEBNOVINY) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) očakáva v tomto roku, že na dani z motorových vozidiel získa 30,6 mil. eur. Z toho na správu a údržbu ciest druhej a tretej triedy plánuje región použiť 6,36 mil. eur a na ich rekonštrukciu 5 mil. eur, čo je oproti minulému roku výrazný nárast. „Zvýšenie výdavkov na rekonštrukcie ciest je vyššie ako rozdiel medzi naplánovaným výberom dane z motorových vozidiel v roku 2011 a skutočným výberom v roku 2010,“ informoval agentúru SITA Radko Duda z kancelárie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Po skončení zimy kraj počíta v tomto roku hlavne s rekonštrukciou najviac opotrebovaných úsekov komunikácií. Na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave do 100 kilometrov, ktorú prevádzkuje bratislavská spoločnosť Slovak Lines, a.s., chce kraj použiť 9,62 mil. eur. Na podporu osobnej železničnej dopravy na trati Zohor – Záhorská Ves by malo ísť 350 tis. eur.

V minulom roku dosiahli výnosy spomínanej dane v Bratislavskom samosprávnom kraji 27,25 mil. eur. Z toho na správu a údržbu ciest druhej a tretej triedy smerovalo 7,73 mil. eur a na rekonštrukciu mostov v Malackách, Senci a Tomášove 1 mil. eur. „Na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave bolo vynaložených 8,3 mil. eur a na financovanie železničnej trate Zohor – Záhorská Ves 270 tis. eur. Ostatné finančné prostriedky boli použité na ostatné oblasti spadajúce pod originálne kompetencie BSK,“ doplnil Duda.

Cestní dopravcovia z Česmadu Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska žiadali zjednotenie a zníženie dane z motorových vozidiel v samosprávnych krajoch s tým, aby ju vyberal štát a získané peniaze išli výlučne na cesty druhej a tretej triedy. „Výber predmetnej dane realizuje štát. Kraje majú kompetenciu v rámci zákona stanovovať sadzby. Táto daň slúži ako jeden z hlavných zdrojov financovania kompetencií žúp či už v oblasti sociálnych vecí, kultúry a, samozrejme, v oblasti dopravy,“ uviedol Duda s tým, že kraj s požiadavkami autodopravcov zásadne nesúhlasí.

Bratislavský samosprávny kraj zvýšil daň z motorových vozidiel v priemere o 15 %. Je to najviac spomedzi ďalších piatich regiónov, keď päť krajov daň zvýšilo zhruba 10 % a Banskobystrický samosprávny kraj o 5 %. Trenčiansky a Prešovský samosprávny kraj sadzby dane nemenili. Bratislavský samosprávny kraj zdôvodnil zvýšenie spomínanej dane tým, že sadzby boli nižšie ako vo väčšine iných krajov a oproti susednému Trnavskému samosprávnemu kraju boli nižšie priemerne o 2,35 %. Výška dane sa navyše posledné štyri roky nemenila. „BSK pristúpil k úprave týchto sadzieb za účelom dosiahnutia vyšších príjmov rozpočtu tak, aby bol zachovaný doterajší pomer medzi príjmom dane z príjmov fyzických osôb a dane z motorových vozidiel, ako aj zohľadnená inflácia za uplynulé obdobie,“ informoval kraj. Ďalším dôvodom zvýšenia dane z motorových vozidiel bolo to, že Bratislavský samosprávny kraj, na rozdiel od ostatných krajov, nemôže čerpať prostriedky z európskych fondov na opravu svojich ciest. Tie podľa kraja ničí ťažká nákladná doprava, ktorá sa po zavedení mýta presunula na cesty druhej a tretej triedy.

Daň z vozidiel by mala v Žilinskom kraji vyniesť 14,6 mil. €

Plánovaný výnos dane z motorových vozidiel v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) v tomto roku predstavuje 14,6 mil. eur. V porovnaní s minulým rokom, keď príjmy z tejto dane boli 14,8 mil. eur, tak môže jej výber klesnúť o 200 tis. eur alebo o 1,4 %. „Systém využitia finančných prostriedkov bude obdobný ako v roku 2010. V oblasti dopravy musíme počítať s nákladmi navyše na opravy ciest po minuloročných povodniach, ktoré spôsobili škody vo výške 2,3 mil. eur,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Zuzana Muchová. Výška vybranej dane však podľa nej nestačí na pokrytie všetkých nákladov kraja v doprave.

Žilinský samosprávny kraj dal z vybranej dane z vozidiel v minulom roku pre vlastnú správu ciest 7,72 mil. eur na zimnú a letnú údržbu ciest i na opravy ciest a mostov. Ďalšie peniaze v objeme 2,65 mil. eur išli na úhradu splátky úveru na opravu ciest. Zvyšnú sumu z vybranej dane tvorí dotácia pre autobusové spoločnosti na čiastočné vykrytie straty za výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave do 100 kilometrov. Celkové náklady pre autobusové spoločnosti dosahujú 12,06 mil. eur. „K tomu je potrebné pripočítať spolufinancovanie projektov rekonštrukcie ciest z eurofondov a neuhradené záväzky voči SAD z predošlých rokov,“ uviedla Muchová.

Daň z motorových vozidiel v Žilinskom samosprávnom kraji vzrástla v priemere o 7,66 %. Pre osobné motorové vozidlá stúpla o 5 % a pre úžitkové a nákladné automobily podľa kategórií o 8 % až 10 %. Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia žiadalo o zosúladenie výšky daní medzi jednotlivými krajmi a poskytovanie zliav pre vozidlá s vyššími emisnými normami. Výška vlastných sadzieb dane z vozidiel sa podľa Žilinského samosprávneho kraja približuje ostatným samosprávnym krajom.

„Všeobecné záväzné nariadenie o dani z motorových vozidiel poskytuje viaceré zľavy z dane. Oslobodenie od dane majú vozidlá požiarnej ochrany, pokiaľ neslúžia na podnikateľské účely, vozidlá pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme, s ktorými má ŽSK uzavretú zmluvu o službách a vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov,“ dodala Muchová.

Žilinský samosprávny kraj zachoval zníženie sadzby dane u vozidiel používaných na podnikanie a spĺňajúce emisné limity úrovne EURO 3, 4 alebo 5. Vozidlá v poľnohospodárskej výrobe majú 20-percentnú zľavu a autobusy vykonávajúce pravidelnú dopravu vo verejnom záujme pre mestá v kraji majú o 50 % nižšiu daň. Prevádzkovatelia pravidelnej autobusovej dopravy žiadali oslobodenie od platenia dane, to však podľa kraja neumožňuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Nitriansky kraj chce na dani z vozidiel získať 16,8 mil. €

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje zvýšiť príjmy z výberu dane z motorových vozidiel v tomto roku na 16,8 mil. eur. Oproti minulému roku, v ktorom výnos tejto dane v regióne dosiahol 15,5 mil. eur, by sa tak príjmy mohli zvýšiť o 1,3 mil. eur alebo o 8,4 %. „Všetky tieto prostriedky uvažujeme dať do opráv, či na údržbu ciest, spolufinancovanie projektov Európskej únie zameraných na modernizáciu ciest II. a III. triedy a rekonštrukčné práce,“ informoval agentúru SITA hovorca predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Stanislav Katrinec. Všetky peniaze získané z výberu dane z motorových vozidiel v minulom roku podľa neho kraj použil na opravy a údržbu ciest, prípravu projektových dokumentácií, prípadne na rekonštrukcie ciest. „Navyše NSK na tento účel vyčlenil ďalších 3,5 mil. eur,“ spresnil.

Nitriansky samosprávny kraj zvýšil sadzbu dane z motorových vozidiel zhruba o 10 % najmä kvôli zvýšenému opotrebovaniu a potrebnej údržbe ciest druhej a tretej triedy v dôsledku toho, že nákladná automobilová doprava obchádza mýtom spoplatnené úseky ciest. Ďalším dôvodom nárastu tejto dane boli zvýšené nároky na údržbu regionálnych ciest vzhľadom na výstavbu úsekov rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami. Odstraňovanie škôd na cestách je potrebné aj kvôli vlaňajším povodniam.

Daň z motorových vozidiel vyberá cez daňové úrady štát a celý jej výnos posiela na účty jednotlivých samosprávnych krajov. Regióny peniaze využívajú na opravy, údržbu a rekonštrukciu ciest druhej a tretej triedy vo svojej správe. Nitriansky samosprávny kraj by súhlasil s tým, aby túto daň prevzal štát a nebola príjmom kraja, iba v prípade, ak by štát prevzal spolu s peniazmi aj zodpovednosť za správu, opravy, údržbu i rekonštrukcie regionálnych ciest. S ďalšou požiadavkou autodopravcov na zjednotenie sadzby dane v regiónoch Nitriansky samosprávny kraj súhlasí s tým, že v súčasnosti má druhý najnižší priemer výšky dane spomedzi všetkých krajov.

„Naopak, so znížením sadzby nemôžeme súhlasiť, pretože finančný výpadok by ohrozoval financovanie ďalších originálnych kompetencií VÚC (vyššie územné celky), predovšetkým zariadení sociálnych služieb, zdravotníctva, či školstva, ale znamenal by najmä menej peňazí na cesty 2. a 3. triedy,“ uviedol ďalej Katrinec. V takom prípade by podľa neho bolo ohrozené zabezpečenie mobility občanov.

Zvýšenie výnosu dane z motorových vozidiel sa v roku 2011 prejaví len polovičným spôsobom. Približne polovica platiteľov totiž platí túto daň jednorazovo, po vykonaní daňového priznania k 31. januáru za predchádzajúci rok. Zvyšná časť platí daň priebežným preddavkovým spôsobom. Zvýšenie sadzieb dane sa preto naplno prejaví až v roku 2012.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie BSK Bratislavský samosprávny kraj (VÚC)NSK Nitriansky samosprávny kraj (VÚC)ŽSK Žilinský samosprávny kraj (VÚC)